Konversi kaki pound-force/jam ke dekawatt (ft lbf/h ke daW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dekawatt [daW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • dekawatt [daW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Dekawatt (ft lbf/h ke daW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan dekawatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.000037662 dekawatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Dekawatt (Simbol atau Singkatan: daW)

Dekawatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Dekawatt disingkat atau disimbolkan dengan daW. Nilai dari 1 dekawatt setara dengan 10 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 dekawatt setara dengan 26552 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekawatt sama dengan 10 watt

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilowatt

1 dekawatt sama dengan 0.00001 megawatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000,000 pikowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000 nanowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000 mikrowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000 miliwatt

1 dekawatt sama dengan 1,000 centiwatt

1 dekawatt sama dengan 100 desiwatt

1 dekawatt sama dengan 0.1 hektowatt

1 dekawatt sama dengan 1e-8 gigawatt

1 dekawatt sama dengan 0.01341 tenaga kuda

1 dekawatt sama dengan 0.013596 tenaga kuda (metrik)

1 dekawatt sama dengan 0.0010194 tenaga kuda (boiler)

1 dekawatt sama dengan 0.013405 tenaga kuda (elektrik)

1 dekawatt sama dengan 0.013404 tenaga kuda (air)

1 dekawatt sama dengan 0.013596 pferdestarke

1 dekawatt sama dengan 34.121 Btu (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.56869 Btu (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0094782 Btu (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 34.144 Btu (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.56907 Btu (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0094845 Btu (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 0.000034121 MBtu (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.034121 MBH

1 dekawatt sama dengan 0.0028435 ton

1 dekawatt sama dengan 8.5985 kilokalori (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.14331 kilokalori (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0023885 kilokalori (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 8.6042 kilokalori (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.1434 kilokalori (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0023901 kilokalori (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 8,598.5 kalori (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 143.31 kalori (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 2.3885 kalori (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 8,604.2 kalori (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 143.4 kalori (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 2.3901 kalori (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 26,552 kaki pound-force/jam

1 dekawatt sama dengan 442.54 kaki pound-force/menit

1 dekawatt sama dengan 7.3756 kaki pound-force/detik

1 dekawatt sama dengan 100,000,000 erg/detik

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilovolt ampere

1 dekawatt sama dengan 10 volt ampere

1 dekawatt sama dengan 10 newton meter/detik

1 dekawatt sama dengan 10 joule/detik

1 dekawatt sama dengan 1e-8 gigajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.00001 megajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.1 hektojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 1 dekajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 100 desijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 1,000 centijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000 milijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000 mikrojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000 nanojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 36,000 joule/jam

1 dekawatt sama dengan 600 joule/menit

1 dekawatt sama dengan 36 kilojoule/jam

1 dekawatt sama dengan 0.6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Dekawatt (ft lbf/h ke daW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Dekawatt (ft lbf/h ke daW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) dekawatt (daW)
0.01 ft lbf/h 3.7662e-7 daW
0.1 ft lbf/h 0.0000037662 daW
1 ft lbf/h 0.000037662 daW
2 ft lbf/h 0.000075323 daW
3 ft lbf/h 0.00011298 daW
4 ft lbf/h 0.00015065 daW
5 ft lbf/h 0.00018831 daW
6 ft lbf/h 0.00022597 daW
7 ft lbf/h 0.00026363 daW
8 ft lbf/h 0.00030129 daW
9 ft lbf/h 0.00033895 daW
10 ft lbf/h 0.00037662 daW
20 ft lbf/h 0.00075323 daW
25 ft lbf/h 0.00094154 daW
50 ft lbf/h 0.0018831 daW
75 ft lbf/h 0.0028246 daW
100 ft lbf/h 0.0037662 daW
250 ft lbf/h 0.0094154 daW
500 ft lbf/h 0.018831 daW
750 ft lbf/h 0.028246 daW
1,000 ft lbf/h 0.037662 daW
100,000 ft lbf/h 3.7662 daW
1,000,000,000 ft lbf/h 37,662 daW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 37,662,000 daW

Tabel Konversi Dekawatt ke Kaki pound-force/jam (daW ke ft lbf/h)

dekawatt (daW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 daW 265.52 ft lbf/h
0.1 daW 2,655.2 ft lbf/h
1 daW 26,552 ft lbf/h
2 daW 53,104 ft lbf/h
3 daW 79,657 ft lbf/h
4 daW 106,210 ft lbf/h
5 daW 132,760 ft lbf/h
6 daW 159,310 ft lbf/h
7 daW 185,870 ft lbf/h
8 daW 212,420 ft lbf/h
9 daW 238,970 ft lbf/h
10 daW 265,520 ft lbf/h
20 daW 531,040 ft lbf/h
25 daW 663,810 ft lbf/h
50 daW 1,327,600 ft lbf/h
75 daW 1,991,400 ft lbf/h
100 daW 2,655,200 ft lbf/h
250 daW 6,638,100 ft lbf/h
500 daW 13,276,000 ft lbf/h
750 daW 19,914,000 ft lbf/h
1,000 daW 26,552,000 ft lbf/h
100,000 daW 2,655,200,000 ft lbf/h
1,000,000,000 daW 26,552,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 daW 26,552,000,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Dekawatt (ft lbf/h ke daW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke dekawatt (37 ft lbf/h ke daW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.000037662 dekawatt (1 ft lbf/h setara dengan 0.000037662 daW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.000037662 dekawatt (daW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0013935 dekawatt (37 ft lbf/h setara dengan 0.0013935 daW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸