Konversi kaki pound-force/jam ke newton meter/detik (ft lbf/h ke N m/s)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
  • newton meter/detik [N m/s]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
  • newton meter/detik [N m/s]

Kaki pound-force/jam ke Newton meter/detik (ft lbf/h ke N m/s)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan newton meter/detik, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 newton meter/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Newton meter/detik (Simbol atau Singkatan: N m/s)

Newton meter/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Newton meter/detik disingkat atau disimbolkan dengan N m/s. Nilai dari 1 newton meter/detik setara dengan 1 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 newton meter/detik setara dengan 2655.2 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 newton meter/detik sama dengan 1 watt

1 newton meter/detik sama dengan 0.001 kilowatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.000001 megawatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000,000 pikowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000 nanowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000 mikrowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000 miliwatt

1 newton meter/detik sama dengan 100 centiwatt

1 newton meter/detik sama dengan 10 desiwatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.1 dekawatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.01 hektowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1e-9 gigawatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.001341 tenaga kuda

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013596 tenaga kuda (metrik)

1 newton meter/detik sama dengan 0.00010194 tenaga kuda (boiler)

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013405 tenaga kuda (elektrik)

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013404 tenaga kuda (air)

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013596 pferdestarke

1 newton meter/detik sama dengan 3.4121 Btu (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.056869 Btu (IT)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00094782 Btu (IT)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 3.4144 Btu (th)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.056907 Btu (th)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00094845 Btu (th)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.0000034121 MBtu (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.0034121 MBH

1 newton meter/detik sama dengan 0.00028435 ton

1 newton meter/detik sama dengan 0.85985 kilokalori (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.014331 kilokalori (IT)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00023885 kilokalori (IT)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.86042 kilokalori (th)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.01434 kilokalori (th)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00023901 kilokalori (th)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 859.85 kalori (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 14.331 kalori (IT)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.23885 kalori (IT)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 860.42 kalori (th)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 14.34 kalori (th)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.23901 kalori (th)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 2,655.2 kaki pound-force/jam

1 newton meter/detik sama dengan 44.254 kaki pound-force/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.73756 kaki pound-force/detik

1 newton meter/detik sama dengan 10,000,000 erg/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.001 kilovolt ampere

1 newton meter/detik sama dengan 1 volt ampere

1 newton meter/detik sama dengan 1 joule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1e-9 gigajoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.000001 megajoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.001 kilojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.01 hektojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.1 dekajoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 10 desijoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 100 centijoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000 milijoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000 mikrojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000 nanojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 3,600 joule/jam

1 newton meter/detik sama dengan 60 joule/menit

1 newton meter/detik sama dengan 3.6 kilojoule/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.06 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Newton meter/detik (ft lbf/h ke N m/s):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Newton meter/detik (ft lbf/h ke N m/s)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) newton meter/detik (N m/s)
0.01 ft lbf/h 0.0000037662 N m/s
0.1 ft lbf/h 0.000037662 N m/s
1 ft lbf/h 0.00037662 N m/s
2 ft lbf/h 0.00075323 N m/s
3 ft lbf/h 0.0011298 N m/s
4 ft lbf/h 0.0015065 N m/s
5 ft lbf/h 0.0018831 N m/s
6 ft lbf/h 0.0022597 N m/s
7 ft lbf/h 0.0026363 N m/s
8 ft lbf/h 0.0030129 N m/s
9 ft lbf/h 0.0033895 N m/s
10 ft lbf/h 0.0037662 N m/s
20 ft lbf/h 0.0075323 N m/s
25 ft lbf/h 0.0094154 N m/s
50 ft lbf/h 0.018831 N m/s
75 ft lbf/h 0.028246 N m/s
100 ft lbf/h 0.037662 N m/s
250 ft lbf/h 0.094154 N m/s
500 ft lbf/h 0.18831 N m/s
750 ft lbf/h 0.28246 N m/s
1,000 ft lbf/h 0.37662 N m/s
100,000 ft lbf/h 37.662 N m/s
1,000,000,000 ft lbf/h 376,620 N m/s
1,000,000,000,000 ft lbf/h 376,620,000 N m/s

Tabel Konversi Newton meter/detik ke Kaki pound-force/jam (N m/s ke ft lbf/h)

newton meter/detik (N m/s) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 N m/s 26.552 ft lbf/h
0.1 N m/s 265.52 ft lbf/h
1 N m/s 2,655.2 ft lbf/h
2 N m/s 5,310.4 ft lbf/h
3 N m/s 7,965.7 ft lbf/h
4 N m/s 10,621 ft lbf/h
5 N m/s 13,276 ft lbf/h
6 N m/s 15,931 ft lbf/h
7 N m/s 18,587 ft lbf/h
8 N m/s 21,242 ft lbf/h
9 N m/s 23,897 ft lbf/h
10 N m/s 26,552 ft lbf/h
20 N m/s 53,104 ft lbf/h
25 N m/s 66,381 ft lbf/h
50 N m/s 132,760 ft lbf/h
75 N m/s 199,140 ft lbf/h
100 N m/s 265,520 ft lbf/h
250 N m/s 663,810 ft lbf/h
500 N m/s 1,327,600 ft lbf/h
750 N m/s 1,991,400 ft lbf/h
1,000 N m/s 2,655,200 ft lbf/h
100,000 N m/s 265,520,000 ft lbf/h
1,000,000,000 N m/s 2,655,200,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 N m/s 2,655,200,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Newton meter/detik (ft lbf/h ke N m/s)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke newton meter/detik (37 ft lbf/h ke N m/s).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 newton meter/detik (1 ft lbf/h setara dengan 0.00037662 N m/s).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.00037662 newton meter/detik (N m/s).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.013935 newton meter/detik (37 ft lbf/h setara dengan 0.013935 N m/s).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸