Konversi kaki pound-force/menit ke dekawatt (ft lbf/m ke daW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dekawatt [daW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • dekawatt [daW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Dekawatt (ft lbf/m ke daW)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan dekawatt, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0022597 dekawatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Dekawatt (Simbol atau Singkatan: daW)

Dekawatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Dekawatt disingkat atau disimbolkan dengan daW. Nilai dari 1 dekawatt setara dengan 10 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 dekawatt setara dengan 442.54 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekawatt sama dengan 10 watt

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilowatt

1 dekawatt sama dengan 0.00001 megawatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000,000 pikowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000 nanowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000 mikrowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000 miliwatt

1 dekawatt sama dengan 1,000 centiwatt

1 dekawatt sama dengan 100 desiwatt

1 dekawatt sama dengan 0.1 hektowatt

1 dekawatt sama dengan 1e-8 gigawatt

1 dekawatt sama dengan 0.01341 tenaga kuda

1 dekawatt sama dengan 0.013596 tenaga kuda (metrik)

1 dekawatt sama dengan 0.0010194 tenaga kuda (boiler)

1 dekawatt sama dengan 0.013405 tenaga kuda (elektrik)

1 dekawatt sama dengan 0.013404 tenaga kuda (air)

1 dekawatt sama dengan 0.013596 pferdestarke

1 dekawatt sama dengan 34.121 Btu (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.56869 Btu (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0094782 Btu (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 34.144 Btu (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.56907 Btu (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0094845 Btu (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 0.000034121 MBtu (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.034121 MBH

1 dekawatt sama dengan 0.0028435 ton

1 dekawatt sama dengan 8.5985 kilokalori (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.14331 kilokalori (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0023885 kilokalori (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 8.6042 kilokalori (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.1434 kilokalori (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0023901 kilokalori (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 8,598.5 kalori (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 143.31 kalori (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 2.3885 kalori (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 8,604.2 kalori (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 143.4 kalori (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 2.3901 kalori (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 26,552 kaki pound-force/jam

1 dekawatt sama dengan 442.54 kaki pound-force/menit

1 dekawatt sama dengan 7.3756 kaki pound-force/detik

1 dekawatt sama dengan 100,000,000 erg/detik

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilovolt ampere

1 dekawatt sama dengan 10 volt ampere

1 dekawatt sama dengan 10 newton meter/detik

1 dekawatt sama dengan 10 joule/detik

1 dekawatt sama dengan 1e-8 gigajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.00001 megajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.1 hektojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 1 dekajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 100 desijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 1,000 centijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000 milijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000 mikrojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000 nanojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 36,000 joule/jam

1 dekawatt sama dengan 600 joule/menit

1 dekawatt sama dengan 36 kilojoule/jam

1 dekawatt sama dengan 0.6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Dekawatt (ft lbf/m ke daW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Dekawatt (ft lbf/m ke daW)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) dekawatt (daW)
0.01 ft lbf/m 0.000022597 daW
0.1 ft lbf/m 0.00022597 daW
1 ft lbf/m 0.0022597 daW
2 ft lbf/m 0.0045194 daW
3 ft lbf/m 0.0067791 daW
4 ft lbf/m 0.0090388 daW
5 ft lbf/m 0.011298 daW
6 ft lbf/m 0.013558 daW
7 ft lbf/m 0.015818 daW
8 ft lbf/m 0.018078 daW
9 ft lbf/m 0.020337 daW
10 ft lbf/m 0.022597 daW
20 ft lbf/m 0.045194 daW
25 ft lbf/m 0.056492 daW
50 ft lbf/m 0.11298 daW
75 ft lbf/m 0.16948 daW
100 ft lbf/m 0.22597 daW
250 ft lbf/m 0.56492 daW
500 ft lbf/m 1.1298 daW
750 ft lbf/m 1.6948 daW
1,000 ft lbf/m 2.2597 daW
100,000 ft lbf/m 225.97 daW
1,000,000,000 ft lbf/m 2,259,700 daW
1,000,000,000,000 ft lbf/m 2,259,700,000 daW

Tabel Konversi Dekawatt ke Kaki pound-force/menit (daW ke ft lbf/m)

dekawatt (daW) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 daW 4.4254 ft lbf/m
0.1 daW 44.254 ft lbf/m
1 daW 442.54 ft lbf/m
2 daW 885.07 ft lbf/m
3 daW 1,327.6 ft lbf/m
4 daW 1,770.1 ft lbf/m
5 daW 2,212.7 ft lbf/m
6 daW 2,655.2 ft lbf/m
7 daW 3,097.8 ft lbf/m
8 daW 3,540.3 ft lbf/m
9 daW 3,982.8 ft lbf/m
10 daW 4,425.4 ft lbf/m
20 daW 8,850.7 ft lbf/m
25 daW 11,063 ft lbf/m
50 daW 22,127 ft lbf/m
75 daW 33,190 ft lbf/m
100 daW 44,254 ft lbf/m
250 daW 110,630 ft lbf/m
500 daW 221,270 ft lbf/m
750 daW 331,900 ft lbf/m
1,000 daW 442,540 ft lbf/m
100,000 daW 44,254,000 ft lbf/m
1,000,000,000 daW 442,540,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 daW 442,540,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Dekawatt (ft lbf/m ke daW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke dekawatt (37 ft lbf/m ke daW).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0022597 dekawatt (1 ft lbf/m setara dengan 0.0022597 daW).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0022597 dekawatt (daW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.083609 dekawatt (37 ft lbf/m setara dengan 0.083609 daW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸