Konversi kaki pound-force/menit ke kilowatt (ft lbf/m ke kW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilowatt [kW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • kilowatt [kW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Kilowatt (ft lbf/m ke kW)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan kilowatt, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.000022597 kilowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Kilowatt (Simbol atau Singkatan: kW)

Kilowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilowatt disingkat atau disimbolkan dengan kW. Nilai dari 1 kilowatt setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 kilowatt setara dengan 44254 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilowatt sama dengan 1,000 watt

1 kilowatt sama dengan 0.001 megawatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilowatt sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilowatt sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilowatt sama dengan 100 dekawatt

1 kilowatt sama dengan 10 hektowatt

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilowatt sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilowatt sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilowatt sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilowatt sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilowatt sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilowatt sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilowatt sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 3.4121 MBH

1 kilowatt sama dengan 0.28435 ton

1 kilowatt sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilowatt sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilowatt sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilovolt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilowatt sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilowatt sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilowatt sama dengan 60 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Kilowatt (ft lbf/m ke kW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Kilowatt (ft lbf/m ke kW)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) kilowatt (kW)
0.01 ft lbf/m 2.2597e-7 kW
0.1 ft lbf/m 0.0000022597 kW
1 ft lbf/m 0.000022597 kW
2 ft lbf/m 0.000045194 kW
3 ft lbf/m 0.000067791 kW
4 ft lbf/m 0.000090388 kW
5 ft lbf/m 0.00011298 kW
6 ft lbf/m 0.00013558 kW
7 ft lbf/m 0.00015818 kW
8 ft lbf/m 0.00018078 kW
9 ft lbf/m 0.00020337 kW
10 ft lbf/m 0.00022597 kW
20 ft lbf/m 0.00045194 kW
25 ft lbf/m 0.00056492 kW
50 ft lbf/m 0.0011298 kW
75 ft lbf/m 0.0016948 kW
100 ft lbf/m 0.0022597 kW
250 ft lbf/m 0.0056492 kW
500 ft lbf/m 0.011298 kW
750 ft lbf/m 0.016948 kW
1,000 ft lbf/m 0.022597 kW
100,000 ft lbf/m 2.2597 kW
1,000,000,000 ft lbf/m 22,597 kW
1,000,000,000,000 ft lbf/m 22,597,000 kW

Tabel Konversi Kilowatt ke Kaki pound-force/menit (kW ke ft lbf/m)

kilowatt (kW) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 kW 442.54 ft lbf/m
0.1 kW 4,425.4 ft lbf/m
1 kW 44,254 ft lbf/m
2 kW 88,507 ft lbf/m
3 kW 132,760 ft lbf/m
4 kW 177,010 ft lbf/m
5 kW 221,270 ft lbf/m
6 kW 265,520 ft lbf/m
7 kW 309,780 ft lbf/m
8 kW 354,030 ft lbf/m
9 kW 398,280 ft lbf/m
10 kW 442,540 ft lbf/m
20 kW 885,070 ft lbf/m
25 kW 1,106,300 ft lbf/m
50 kW 2,212,700 ft lbf/m
75 kW 3,319,000 ft lbf/m
100 kW 4,425,400 ft lbf/m
250 kW 11,063,000 ft lbf/m
500 kW 22,127,000 ft lbf/m
750 kW 33,190,000 ft lbf/m
1,000 kW 44,254,000 ft lbf/m
100,000 kW 4,425,400,000 ft lbf/m
1,000,000,000 kW 44,254,000,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 kW 44,254,000,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Kilowatt (ft lbf/m ke kW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke kilowatt (37 ft lbf/m ke kW).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.000022597 kilowatt (1 ft lbf/m setara dengan 0.000022597 kW).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.000022597 kilowatt (kW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.00083609 kilowatt (37 ft lbf/m setara dengan 0.00083609 kW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸