Konversi kaki pound-force/detik ke Btu (IT)/menit (ft lbf/s ke Btu/min)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (IT)/menit [Btu/min]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • Btu (IT)/menit [Btu/min]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Btu (IT)/menit (ft lbf/s ke Btu/min)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (IT)/menit, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.077104 Btu (IT)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Btu (IT)/menit (Simbol atau Singkatan: Btu/min)

Btu (IT)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (IT)/menit disingkat atau disimbolkan dengan Btu/min. Nilai dari 1 Btu (IT)/menit setara dengan 17.584 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 Btu (IT)/menit setara dengan 12.969 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 watt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.017584 kilowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.000017584 megawatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000,000 pikowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000 nanowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000 mikrowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584 miliwatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1,758.4 centiwatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 175.84 desiwatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584 dekawatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.17584 hektowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584e-8 gigawatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023581 tenaga kuda

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023908 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.0017926 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023571 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.02357 tenaga kuda (air)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023908 pferdestarke

1 Btu (IT)/menit sama dengan 60 Btu (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.016667 Btu (IT)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 60.04 Btu (th)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.0007 Btu (th)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.016678 Btu (th)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.000059999 MBtu (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.06 MBH

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.005 ton

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15.12 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.252 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.0041999 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15.13 kilokalori (th)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.25216 kilokalori (th)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.0042027 kilokalori (th)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15,120 kalori (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 252 kalori (IT)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 4.1999 kalori (IT)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15,130 kalori (th)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 252.16 kalori (th)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 4.2027 kalori (th)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 46,690 kaki pound-force/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 778.17 kaki pound-force/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 12.969 kaki pound-force/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 175,840,000 erg/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.017584 kilovolt ampere

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 volt ampere

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 newton meter/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 joule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584e-8 gigajoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.000017584 megajoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.017584 kilojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.17584 hektojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584 dekajoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 175.84 desijoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1,758.4 centijoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584 milijoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000 mikrojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000 nanojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 63,303 joule/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1,055.1 joule/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 63.303 kilojoule/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.0551 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (IT)/menit (ft lbf/s ke Btu/min):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (IT)/menit (ft lbf/s ke Btu/min)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) Btu (IT)/menit (Btu/min)
0.01 ft lbf/s 0.00077104 Btu/min
0.1 ft lbf/s 0.0077104 Btu/min
1 ft lbf/s 0.077104 Btu/min
2 ft lbf/s 0.15421 Btu/min
3 ft lbf/s 0.23131 Btu/min
4 ft lbf/s 0.30842 Btu/min
5 ft lbf/s 0.38552 Btu/min
6 ft lbf/s 0.46262 Btu/min
7 ft lbf/s 0.53973 Btu/min
8 ft lbf/s 0.61683 Btu/min
9 ft lbf/s 0.69394 Btu/min
10 ft lbf/s 0.77104 Btu/min
20 ft lbf/s 1.5421 Btu/min
25 ft lbf/s 1.9276 Btu/min
50 ft lbf/s 3.8552 Btu/min
75 ft lbf/s 5.7828 Btu/min
100 ft lbf/s 7.7104 Btu/min
250 ft lbf/s 19.276 Btu/min
500 ft lbf/s 38.552 Btu/min
750 ft lbf/s 57.828 Btu/min
1,000 ft lbf/s 77.104 Btu/min
100,000 ft lbf/s 7,710.4 Btu/min
1,000,000,000 ft lbf/s 77,104,000 Btu/min
1,000,000,000,000 ft lbf/s 77,104,000,000 Btu/min

Tabel Konversi Btu (IT)/menit ke Kaki pound-force/detik (Btu/min ke ft lbf/s)

Btu (IT)/menit (Btu/min) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 Btu/min 0.12969 ft lbf/s
0.1 Btu/min 1.2969 ft lbf/s
1 Btu/min 12.969 ft lbf/s
2 Btu/min 25.939 ft lbf/s
3 Btu/min 38.908 ft lbf/s
4 Btu/min 51.878 ft lbf/s
5 Btu/min 64.847 ft lbf/s
6 Btu/min 77.817 ft lbf/s
7 Btu/min 90.786 ft lbf/s
8 Btu/min 103.76 ft lbf/s
9 Btu/min 116.73 ft lbf/s
10 Btu/min 129.69 ft lbf/s
20 Btu/min 259.39 ft lbf/s
25 Btu/min 324.24 ft lbf/s
50 Btu/min 648.47 ft lbf/s
75 Btu/min 972.71 ft lbf/s
100 Btu/min 1,296.9 ft lbf/s
250 Btu/min 3,242.4 ft lbf/s
500 Btu/min 6,484.7 ft lbf/s
750 Btu/min 9,727.1 ft lbf/s
1,000 Btu/min 12,969 ft lbf/s
100,000 Btu/min 1,296,900 ft lbf/s
1,000,000,000 Btu/min 12,969,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 Btu/min 12,969,000,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (IT)/menit (ft lbf/s ke Btu/min)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke Btu (IT)/menit (37 ft lbf/s ke Btu/min).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.077104 Btu (IT)/menit (1 ft lbf/s setara dengan 0.077104 Btu/min).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.077104 Btu (IT)/menit (Btu/min).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 2.8528 Btu (IT)/menit (37 ft lbf/s setara dengan 2.8528 Btu/min).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸