Konversi kaki pound-force/detik ke kalori (th)/jam (ft lbf/s ke cal (th)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kalori (th)/jam [cal (th)/h]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • kalori (th)/jam [cal (th)/h]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Kalori (th)/jam (ft lbf/s ke cal (th)/h)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan kalori (th)/jam, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1166.6 kalori (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Kalori (th)/jam (Simbol atau Singkatan: cal (th)/h)

Kalori (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kalori (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan cal (th)/h. Nilai dari 1 kalori (th)/jam setara dengan 0.0011622 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 kalori (th)/jam setara dengan 0.00085721 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 watt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 kilowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 megawatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 pikowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 nanowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 mikrowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622 miliwatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.11622 centiwatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.011622 desiwatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00011622 dekawatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000011622 hektowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-12 gigawatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015586 tenaga kuda

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015802 tenaga kuda (metrik)

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1848e-7 tenaga kuda (boiler)

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015579 tenaga kuda (elektrik)

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015578 tenaga kuda (air)

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015802 pferdestarke

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0039657 Btu (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000066094 Btu (IT)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011016 Btu (IT)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0039683 Btu (th)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000066139 Btu (th)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011023 Btu (th)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 3.9656e-9 MBtu (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000039657 MBH

1 kalori (th)/jam sama dengan 3.3047e-7 ton

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00099933 kilokalori (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000016656 kilokalori (IT)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 2.7759e-7 kilokalori (IT)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.001 kilokalori (th)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000016667 kilokalori (th)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 2.7778e-7 kilokalori (th)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.99933 kalori (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.016656 kalori (IT)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00027759 kalori (IT)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.016667 kalori (th)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00027778 kalori (th)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 3.086 kaki pound-force/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.051433 kaki pound-force/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00085721 kaki pound-force/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 11,622 erg/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 kilovolt ampere

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 volt ampere

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 newton meter/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 joule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-12 gigajoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 megajoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 kilojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000011622 hektojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00011622 dekajoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.011622 desijoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.11622 centijoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622 milijoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 mikrojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 nanojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 pikojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 4.184 joule/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.069733 joule/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.004184 kilojoule/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000069733 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Kalori (th)/jam (ft lbf/s ke cal (th)/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Kalori (th)/jam (ft lbf/s ke cal (th)/h)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) kalori (th)/jam (cal (th)/h)
0.01 ft lbf/s 11.666 cal (th)/h
0.1 ft lbf/s 116.66 cal (th)/h
1 ft lbf/s 1,166.6 cal (th)/h
2 ft lbf/s 2,333.1 cal (th)/h
3 ft lbf/s 3,499.7 cal (th)/h
4 ft lbf/s 4,666.3 cal (th)/h
5 ft lbf/s 5,832.9 cal (th)/h
6 ft lbf/s 6,999.4 cal (th)/h
7 ft lbf/s 8,166 cal (th)/h
8 ft lbf/s 9,332.6 cal (th)/h
9 ft lbf/s 10,499 cal (th)/h
10 ft lbf/s 11,666 cal (th)/h
20 ft lbf/s 23,331 cal (th)/h
25 ft lbf/s 29,164 cal (th)/h
50 ft lbf/s 58,329 cal (th)/h
75 ft lbf/s 87,493 cal (th)/h
100 ft lbf/s 116,660 cal (th)/h
250 ft lbf/s 291,640 cal (th)/h
500 ft lbf/s 583,290 cal (th)/h
750 ft lbf/s 874,930 cal (th)/h
1,000 ft lbf/s 1,166,600 cal (th)/h
100,000 ft lbf/s 116,660,000 cal (th)/h
1,000,000,000 ft lbf/s 1,166,600,000,000 cal (th)/h
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1,166,600,000,000,000 cal (th)/h

Tabel Konversi Kalori (th)/jam ke Kaki pound-force/detik (cal (th)/h ke ft lbf/s)

kalori (th)/jam (cal (th)/h) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 cal (th)/h 0.0000085721 ft lbf/s
0.1 cal (th)/h 0.000085721 ft lbf/s
1 cal (th)/h 0.00085721 ft lbf/s
2 cal (th)/h 0.0017144 ft lbf/s
3 cal (th)/h 0.0025716 ft lbf/s
4 cal (th)/h 0.0034288 ft lbf/s
5 cal (th)/h 0.0042861 ft lbf/s
6 cal (th)/h 0.0051433 ft lbf/s
7 cal (th)/h 0.0060005 ft lbf/s
8 cal (th)/h 0.0068577 ft lbf/s
9 cal (th)/h 0.0077149 ft lbf/s
10 cal (th)/h 0.0085721 ft lbf/s
20 cal (th)/h 0.017144 ft lbf/s
25 cal (th)/h 0.02143 ft lbf/s
50 cal (th)/h 0.042861 ft lbf/s
75 cal (th)/h 0.064291 ft lbf/s
100 cal (th)/h 0.085721 ft lbf/s
250 cal (th)/h 0.2143 ft lbf/s
500 cal (th)/h 0.42861 ft lbf/s
750 cal (th)/h 0.64291 ft lbf/s
1,000 cal (th)/h 0.85721 ft lbf/s
100,000 cal (th)/h 85.721 ft lbf/s
1,000,000,000 cal (th)/h 857,210 ft lbf/s
1,000,000,000,000 cal (th)/h 857,210,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Kalori (th)/jam (ft lbf/s ke cal (th)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke kalori (th)/jam (37 ft lbf/s ke cal (th)/h).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1166.6 kalori (th)/jam (1 ft lbf/s setara dengan 1166.6 cal (th)/h).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 1166.6 kalori (th)/jam (cal (th)/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 43163 kalori (th)/jam (37 ft lbf/s setara dengan 43163 cal (th)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸