Konversi kaki pound-force/detik ke hektojoule/detik (ft lbf/s ke hJ/s)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
  • hektojoule/detik [hJ/s]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
  • hektojoule/detik [hJ/s]

Kaki pound-force/detik ke Hektojoule/detik (ft lbf/s ke hJ/s)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan hektojoule/detik, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.013558 hektojoule/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Hektojoule/detik (Simbol atau Singkatan: hJ/s)

Hektojoule/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Hektojoule/detik disingkat atau disimbolkan dengan hJ/s. Nilai dari 1 hektojoule/detik setara dengan 100 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 hektojoule/detik setara dengan 73.756 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektojoule/detik sama dengan 100 watt

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1 kilowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 0.0001 megawatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000,000 pikowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000 nanowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000 mikrowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000 miliwatt

1 hektojoule/detik sama dengan 10,000 centiwatt

1 hektojoule/detik sama dengan 1,000 desiwatt

1 hektojoule/detik sama dengan 10 dekawatt

1 hektojoule/detik sama dengan 1 hektowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 1e-7 gigawatt

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1341 tenaga kuda

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13596 tenaga kuda (metrik)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.010194 tenaga kuda (boiler)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13405 tenaga kuda (elektrik)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13404 tenaga kuda (air)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13596 pferdestarke

1 hektojoule/detik sama dengan 341.21 Btu (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 5.6869 Btu (IT)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.094782 Btu (IT)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 341.44 Btu (th)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 5.6907 Btu (th)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.094845 Btu (th)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.00034121 MBtu (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 0.34121 MBH

1 hektojoule/detik sama dengan 0.028435 ton

1 hektojoule/detik sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1.4331 kilokalori (IT)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.023885 kilokalori (IT)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 86.042 kilokalori (th)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1.434 kilokalori (th)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 85,985 kalori (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1,433.1 kalori (IT)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 23.885 kalori (IT)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 86,042 kalori (th)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1,434 kalori (th)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 23.901 kalori (th)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 265,520 kaki pound-force/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 4,425.4 kaki pound-force/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 73.756 kaki pound-force/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 1,000,000,000 erg/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1 kilovolt ampere

1 hektojoule/detik sama dengan 100 volt ampere

1 hektojoule/detik sama dengan 100 newton meter/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100 joule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 1e-7 gigajoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.0001 megajoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1 kilojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 10 dekajoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 1,000 desijoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 10,000 centijoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000 milijoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000 mikrojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000 nanojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 360,000 joule/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 6,000 joule/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 360 kilojoule/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Hektojoule/detik (ft lbf/s ke hJ/s):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Hektojoule/detik (ft lbf/s ke hJ/s)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) hektojoule/detik (hJ/s)
0.01 ft lbf/s 0.00013558 hJ/s
0.1 ft lbf/s 0.0013558 hJ/s
1 ft lbf/s 0.013558 hJ/s
2 ft lbf/s 0.027116 hJ/s
3 ft lbf/s 0.040675 hJ/s
4 ft lbf/s 0.054233 hJ/s
5 ft lbf/s 0.067791 hJ/s
6 ft lbf/s 0.081349 hJ/s
7 ft lbf/s 0.094907 hJ/s
8 ft lbf/s 0.10847 hJ/s
9 ft lbf/s 0.12202 hJ/s
10 ft lbf/s 0.13558 hJ/s
20 ft lbf/s 0.27116 hJ/s
25 ft lbf/s 0.33895 hJ/s
50 ft lbf/s 0.67791 hJ/s
75 ft lbf/s 1.0169 hJ/s
100 ft lbf/s 1.3558 hJ/s
250 ft lbf/s 3.3895 hJ/s
500 ft lbf/s 6.7791 hJ/s
750 ft lbf/s 10.169 hJ/s
1,000 ft lbf/s 13.558 hJ/s
100,000 ft lbf/s 1,355.8 hJ/s
1,000,000,000 ft lbf/s 13,558,000 hJ/s
1,000,000,000,000 ft lbf/s 13,558,000,000 hJ/s

Tabel Konversi Hektojoule/detik ke Kaki pound-force/detik (hJ/s ke ft lbf/s)

hektojoule/detik (hJ/s) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 hJ/s 0.73756 ft lbf/s
0.1 hJ/s 7.3756 ft lbf/s
1 hJ/s 73.756 ft lbf/s
2 hJ/s 147.51 ft lbf/s
3 hJ/s 221.27 ft lbf/s
4 hJ/s 295.02 ft lbf/s
5 hJ/s 368.78 ft lbf/s
6 hJ/s 442.54 ft lbf/s
7 hJ/s 516.29 ft lbf/s
8 hJ/s 590.05 ft lbf/s
9 hJ/s 663.81 ft lbf/s
10 hJ/s 737.56 ft lbf/s
20 hJ/s 1,475.1 ft lbf/s
25 hJ/s 1,843.9 ft lbf/s
50 hJ/s 3,687.8 ft lbf/s
75 hJ/s 5,531.7 ft lbf/s
100 hJ/s 7,375.6 ft lbf/s
250 hJ/s 18,439 ft lbf/s
500 hJ/s 36,878 ft lbf/s
750 hJ/s 55,317 ft lbf/s
1,000 hJ/s 73,756 ft lbf/s
100,000 hJ/s 7,375,600 ft lbf/s
1,000,000,000 hJ/s 73,756,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 hJ/s 73,756,000,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Hektojoule/detik (ft lbf/s ke hJ/s)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke hektojoule/detik (37 ft lbf/s ke hJ/s).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.013558 hektojoule/detik (1 ft lbf/s setara dengan 0.013558 hJ/s).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.013558 hektojoule/detik (hJ/s).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 0.50165 hektojoule/detik (37 ft lbf/s setara dengan 0.50165 hJ/s).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸