Konversi kaki pound-force/detik ke hektowatt (ft lbf/s ke hW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • hektowatt [hW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • hektowatt [hW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Hektowatt (ft lbf/s ke hW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan hektowatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.013558 hektowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Hektowatt (Simbol atau Singkatan: hW)

Hektowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Hektowatt disingkat atau disimbolkan dengan hW. Nilai dari 1 hektowatt setara dengan 100 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 hektowatt setara dengan 73.756 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektowatt sama dengan 100 watt

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilowatt

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megawatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000 miliwatt

1 hektowatt sama dengan 10,000 centiwatt

1 hektowatt sama dengan 1,000 desiwatt

1 hektowatt sama dengan 10 dekawatt

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigawatt

1 hektowatt sama dengan 0.1341 tenaga kuda

1 hektowatt sama dengan 0.13596 tenaga kuda (metrik)

1 hektowatt sama dengan 0.010194 tenaga kuda (boiler)

1 hektowatt sama dengan 0.13405 tenaga kuda (elektrik)

1 hektowatt sama dengan 0.13404 tenaga kuda (air)

1 hektowatt sama dengan 0.13596 pferdestarke

1 hektowatt sama dengan 341.21 Btu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6869 Btu (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094782 Btu (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 341.44 Btu (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6907 Btu (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094845 Btu (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 0.00034121 MBtu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 0.34121 MBH

1 hektowatt sama dengan 0.028435 ton

1 hektowatt sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.4331 kilokalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023885 kilokalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86.042 kilokalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.434 kilokalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 85,985 kalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,433.1 kalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.885 kalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86,042 kalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,434 kalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.901 kalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 265,520 kaki pound-force/jam

1 hektowatt sama dengan 4,425.4 kaki pound-force/menit

1 hektowatt sama dengan 73.756 kaki pound-force/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000,000,000 erg/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilovolt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 volt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 newton meter/detik

1 hektowatt sama dengan 100 joule/detik

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1 hektojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10 dekajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000 desijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10,000 centijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000 milijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 360,000 joule/jam

1 hektowatt sama dengan 6,000 joule/menit

1 hektowatt sama dengan 360 kilojoule/jam

1 hektowatt sama dengan 6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Hektowatt (ft lbf/s ke hW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Hektowatt (ft lbf/s ke hW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) hektowatt (hW)
0.01 ft lbf/s 0.00013558 hW
0.1 ft lbf/s 0.0013558 hW
1 ft lbf/s 0.013558 hW
2 ft lbf/s 0.027116 hW
3 ft lbf/s 0.040675 hW
4 ft lbf/s 0.054233 hW
5 ft lbf/s 0.067791 hW
6 ft lbf/s 0.081349 hW
7 ft lbf/s 0.094907 hW
8 ft lbf/s 0.10847 hW
9 ft lbf/s 0.12202 hW
10 ft lbf/s 0.13558 hW
20 ft lbf/s 0.27116 hW
25 ft lbf/s 0.33895 hW
50 ft lbf/s 0.67791 hW
75 ft lbf/s 1.0169 hW
100 ft lbf/s 1.3558 hW
250 ft lbf/s 3.3895 hW
500 ft lbf/s 6.7791 hW
750 ft lbf/s 10.169 hW
1,000 ft lbf/s 13.558 hW
100,000 ft lbf/s 1,355.8 hW
1,000,000,000 ft lbf/s 13,558,000 hW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 13,558,000,000 hW

Tabel Konversi Hektowatt ke Kaki pound-force/detik (hW ke ft lbf/s)

hektowatt (hW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 hW 0.73756 ft lbf/s
0.1 hW 7.3756 ft lbf/s
1 hW 73.756 ft lbf/s
2 hW 147.51 ft lbf/s
3 hW 221.27 ft lbf/s
4 hW 295.02 ft lbf/s
5 hW 368.78 ft lbf/s
6 hW 442.54 ft lbf/s
7 hW 516.29 ft lbf/s
8 hW 590.05 ft lbf/s
9 hW 663.81 ft lbf/s
10 hW 737.56 ft lbf/s
20 hW 1,475.1 ft lbf/s
25 hW 1,843.9 ft lbf/s
50 hW 3,687.8 ft lbf/s
75 hW 5,531.7 ft lbf/s
100 hW 7,375.6 ft lbf/s
250 hW 18,439 ft lbf/s
500 hW 36,878 ft lbf/s
750 hW 55,317 ft lbf/s
1,000 hW 73,756 ft lbf/s
100,000 hW 7,375,600 ft lbf/s
1,000,000,000 hW 73,756,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 hW 73,756,000,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Hektowatt (ft lbf/s ke hW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke hektowatt (37 ft lbf/s ke hW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.013558 hektowatt (1 ft lbf/s setara dengan 0.013558 hW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.013558 hektowatt (hW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 0.50165 hektowatt (37 ft lbf/s setara dengan 0.50165 hW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸