Konversi kaki pound-force/detik ke miliwatt (ft lbf/s ke mW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • miliwatt [mW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • miliwatt [mW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Miliwatt (ft lbf/s ke mW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan miliwatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1355.8 miliwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Miliwatt (Simbol atau Singkatan: mW)

Miliwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Miliwatt disingkat atau disimbolkan dengan mW. Nilai dari 1 miliwatt setara dengan 0.001 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 miliwatt setara dengan 0.00073756 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 miliwatt sama dengan 0.001 watt

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megawatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrowatt

1 miliwatt sama dengan 0.1 centiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.01 desiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekawatt

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigawatt

1 miliwatt sama dengan 0.000001341 tenaga kuda

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 tenaga kuda (metrik)

1 miliwatt sama dengan 1.0194e-7 tenaga kuda (boiler)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013404 tenaga kuda (air)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 pferdestarke

1 miliwatt sama dengan 0.0034121 Btu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056869 Btu (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4782e-7 Btu (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0034144 Btu (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056907 Btu (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4845e-7 Btu (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 3.4121e-9 MBtu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.0000034121 MBH

1 miliwatt sama dengan 2.8435e-7 ton

1 miliwatt sama dengan 0.00085985 kilokalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000014331 kilokalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3885e-7 kilokalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00086042 kilokalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00001434 kilokalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3901e-7 kilokalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.85985 kalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.014331 kalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023885 kalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.86042 kalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.01434 kalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023901 kalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 2.6552 kaki pound-force/jam

1 miliwatt sama dengan 0.044254 kaki pound-force/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00073756 kaki pound-force/detik

1 miliwatt sama dengan 10,000 erg/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilovolt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 volt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 newton meter/detik

1 miliwatt sama dengan 0.001 joule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.01 desijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.1 centijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1 milijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 3.6 joule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.06 joule/menit

1 miliwatt sama dengan 0.0036 kilojoule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Miliwatt (ft lbf/s ke mW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Miliwatt (ft lbf/s ke mW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) miliwatt (mW)
0.01 ft lbf/s 13.558 mW
0.1 ft lbf/s 135.58 mW
1 ft lbf/s 1,355.8 mW
2 ft lbf/s 2,711.6 mW
3 ft lbf/s 4,067.5 mW
4 ft lbf/s 5,423.3 mW
5 ft lbf/s 6,779.1 mW
6 ft lbf/s 8,134.9 mW
7 ft lbf/s 9,490.7 mW
8 ft lbf/s 10,847 mW
9 ft lbf/s 12,202 mW
10 ft lbf/s 13,558 mW
20 ft lbf/s 27,116 mW
25 ft lbf/s 33,895 mW
50 ft lbf/s 67,791 mW
75 ft lbf/s 101,690 mW
100 ft lbf/s 135,580 mW
250 ft lbf/s 338,950 mW
500 ft lbf/s 677,910 mW
750 ft lbf/s 1,016,900 mW
1,000 ft lbf/s 1,355,800 mW
100,000 ft lbf/s 135,580,000 mW
1,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800,000,000 mW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800,000,000,000 mW

Tabel Konversi Miliwatt ke Kaki pound-force/detik (mW ke ft lbf/s)

miliwatt (mW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 mW 0.0000073756 ft lbf/s
0.1 mW 0.000073756 ft lbf/s
1 mW 0.00073756 ft lbf/s
2 mW 0.0014751 ft lbf/s
3 mW 0.0022127 ft lbf/s
4 mW 0.0029502 ft lbf/s
5 mW 0.0036878 ft lbf/s
6 mW 0.0044254 ft lbf/s
7 mW 0.0051629 ft lbf/s
8 mW 0.0059005 ft lbf/s
9 mW 0.0066381 ft lbf/s
10 mW 0.0073756 ft lbf/s
20 mW 0.014751 ft lbf/s
25 mW 0.018439 ft lbf/s
50 mW 0.036878 ft lbf/s
75 mW 0.055317 ft lbf/s
100 mW 0.073756 ft lbf/s
250 mW 0.18439 ft lbf/s
500 mW 0.36878 ft lbf/s
750 mW 0.55317 ft lbf/s
1,000 mW 0.73756 ft lbf/s
100,000 mW 73.756 ft lbf/s
1,000,000,000 mW 737,560 ft lbf/s
1,000,000,000,000 mW 737,560,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Miliwatt (ft lbf/s ke mW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke miliwatt (37 ft lbf/s ke mW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1355.8 miliwatt (1 ft lbf/s setara dengan 1355.8 mW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 1355.8 miliwatt (mW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 50165 miliwatt (37 ft lbf/s setara dengan 50165 mW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸