Konversi kilokalori (th)/jam ke pferdestarke (kcal (th)/h ke ps)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • pferdestarke [ps]
  • kilokalori (th)/jam [kcal (th)/h]
Copy
_
Copy
  • pferdestarke [ps]
  • kilokalori (th)/jam [kcal (th)/h]

Kilokalori (th)/jam ke Pferdestarke (kcal (th)/h ke ps)

Kilokalori (th)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/h)

Kilokalori (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/h. Nilai dari 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 1.1622 watt. Dalam hubungannya dengan pferdestarke, 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 0.0015802 pferdestarke.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 watt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 megawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 mikrowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 miliwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 116.22 centiwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11.622 desiwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.11622 dekawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.011622 hektowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 gigawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015586 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015802 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00011848 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015579 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015578 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015802 pferdestarke

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3.9657 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.066094 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011016 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3.9683 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.066139 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000039656 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0039657 MBH

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00033047 ton

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00027759 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 999.33 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 16.656 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.27759 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 16.667 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.27778 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3,086 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 51.433 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.85721 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11,622,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 volt ampere

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 joule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.011622 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.11622 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11.622 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 116.22 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 4,184 joule/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 69.733 joule/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 4.184 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.069733 kilojoule/menit

Pferdestarke (Simbol atau Singkatan: ps)

Pferdestarke adalah suatu satuan dari besaran daya. Pferdestarke disingkat atau disimbolkan dengan ps. Nilai dari 1 pferdestarke setara dengan 735.5 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/jam, 1 pferdestarke setara dengan 632.84 kilokalori (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pferdestarke sama dengan 735.5 watt

1 pferdestarke sama dengan 0.7355 kilowatt

1 pferdestarke sama dengan 0.0007355 megawatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000,000 pikowatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000 nanowatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000 mikrowatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500 miliwatt

1 pferdestarke sama dengan 73,550 centiwatt

1 pferdestarke sama dengan 7,355 desiwatt

1 pferdestarke sama dengan 73.55 dekawatt

1 pferdestarke sama dengan 7.355 hektowatt

1 pferdestarke sama dengan 7.355e-7 gigawatt

1 pferdestarke sama dengan 0.98632 tenaga kuda

1 pferdestarke sama dengan 1 tenaga kuda (metrik)

1 pferdestarke sama dengan 0.074978 tenaga kuda (boiler)

1 pferdestarke sama dengan 0.98592 tenaga kuda (elektrik)

1 pferdestarke sama dengan 0.98587 tenaga kuda (air)

1 pferdestarke sama dengan 2,509.6 Btu (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 41.827 Btu (IT)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.69712 Btu (IT)/detik

1 pferdestarke sama dengan 2,511.3 Btu (th)/jam

1 pferdestarke sama dengan 41.855 Btu (th)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.69759 Btu (th)/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.0025096 MBtu (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 2.5096 MBH

1 pferdestarke sama dengan 0.20914 ton

1 pferdestarke sama dengan 632.42 kilokalori (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10.54 kilokalori (IT)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.17567 kilokalori (IT)/detik

1 pferdestarke sama dengan 632.84 kilokalori (th)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10.547 kilokalori (th)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.17579 kilokalori (th)/detik

1 pferdestarke sama dengan 632,420 kalori (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10,540 kalori (IT)/menit

1 pferdestarke sama dengan 175.67 kalori (IT)/detik

1 pferdestarke sama dengan 632,840 kalori (th)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10,547 kalori (th)/menit

1 pferdestarke sama dengan 175.79 kalori (th)/detik

1 pferdestarke sama dengan 1,952,900 kaki pound-force/jam

1 pferdestarke sama dengan 32,549 kaki pound-force/menit

1 pferdestarke sama dengan 542.48 kaki pound-force/detik

1 pferdestarke sama dengan 7,355,000,000 erg/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.7355 kilovolt ampere

1 pferdestarke sama dengan 735.5 volt ampere

1 pferdestarke sama dengan 735.5 newton meter/detik

1 pferdestarke sama dengan 735.5 joule/detik

1 pferdestarke sama dengan 7.355e-7 gigajoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.0007355 megajoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.7355 kilojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 7.355 hektojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 73.55 dekajoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 7,355 desijoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 73,550 centijoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500 milijoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000 mikrojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000 nanojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000,000 pikojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 2,647,800 joule/jam

1 pferdestarke sama dengan 44,130 joule/menit

1 pferdestarke sama dengan 2,647.8 kilojoule/jam

1 pferdestarke sama dengan 44.13 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/jam ke Pferdestarke (kcal (th)/h ke ps):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/jam ke Pferdestarke (kcal (th)/h ke ps)

kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h) pferdestarke (ps)
0.01 kcal (th)/h 0.000015802 ps
0.1 kcal (th)/h 0.00015802 ps
1 kcal (th)/h 0.0015802 ps
2 kcal (th)/h 0.0031604 ps
3 kcal (th)/h 0.0047405 ps
4 kcal (th)/h 0.0063207 ps
5 kcal (th)/h 0.0079009 ps
6 kcal (th)/h 0.0094811 ps
7 kcal (th)/h 0.011061 ps
8 kcal (th)/h 0.012641 ps
9 kcal (th)/h 0.014222 ps
10 kcal (th)/h 0.015802 ps
20 kcal (th)/h 0.031604 ps
25 kcal (th)/h 0.039505 ps
50 kcal (th)/h 0.079009 ps
75 kcal (th)/h 0.11851 ps
100 kcal (th)/h 0.15802 ps
250 kcal (th)/h 0.39505 ps
500 kcal (th)/h 0.79009 ps
750 kcal (th)/h 1.1851 ps
1,000 kcal (th)/h 1.5802 ps
100,000 kcal (th)/h 158.02 ps
1,000,000,000 kcal (th)/h 1,580,200 ps
1,000,000,000,000 kcal (th)/h 1,580,200,000 ps

Tabel Konversi Pferdestarke ke Kilokalori (th)/jam (ps ke kcal (th)/h)

pferdestarke (ps) kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h)
0.01 ps 6.3284 kcal (th)/h
0.1 ps 63.284 kcal (th)/h
1 ps 632.84 kcal (th)/h
2 ps 1,265.7 kcal (th)/h
3 ps 1,898.5 kcal (th)/h
4 ps 2,531.4 kcal (th)/h
5 ps 3,164.2 kcal (th)/h
6 ps 3,797 kcal (th)/h
7 ps 4,429.9 kcal (th)/h
8 ps 5,062.7 kcal (th)/h
9 ps 5,695.5 kcal (th)/h
10 ps 6,328.4 kcal (th)/h
20 ps 12,657 kcal (th)/h
25 ps 15,821 kcal (th)/h
50 ps 31,642 kcal (th)/h
75 ps 47,463 kcal (th)/h
100 ps 63,284 kcal (th)/h
250 ps 158,210 kcal (th)/h
500 ps 316,420 kcal (th)/h
750 ps 474,630 kcal (th)/h
1,000 ps 632,840 kcal (th)/h
100,000 ps 63,284,000 kcal (th)/h
1,000,000,000 ps 632,840,000,000 kcal (th)/h
1,000,000,000,000 ps 632,840,000,000,000 kcal (th)/h

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/jam ke Pferdestarke (kcal (th)/h ke ps)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/jam ke pferdestarke (37 kcal (th)/h ke ps).
  2. 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 0.0015802 pferdestarke (1 kcal (th)/h setara dengan 0.0015802 ps).
  3. 37 kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0015802 pferdestarke (ps).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/jam setara dengan 0.058467 pferdestarke (37 kcal (th)/h setara dengan 0.058467 ps).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸