Konversi kilovolt ampere ke kaki pound-force/jam (kV A ke ft lbf/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
  • kilovolt ampere [kV A]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
  • kilovolt ampere [kV A]

Kilovolt ampere ke Kaki pound-force/jam (kV A ke ft lbf/h)

Kilovolt ampere (Simbol atau Singkatan: kV A)

Kilovolt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilovolt ampere disingkat atau disimbolkan dengan kV A. Nilai dari 1 kilovolt ampere setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kilovolt ampere setara dengan 2655200 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 watt

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilovolt ampere sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 3.4121 MBH

1 kilovolt ampere sama dengan 0.28435 ton

1 kilovolt ampere sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60 kilojoule/menit

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kilovolt ampere, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilovolt ampere ke Kaki pound-force/jam (kV A ke ft lbf/h):

Tabel Konversi Kilovolt ampere ke Kaki pound-force/jam (kV A ke ft lbf/h)

kilovolt ampere (kV A) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 kV A 26,552 ft lbf/h
0.1 kV A 265,520 ft lbf/h
1 kV A 2,655,200 ft lbf/h
2 kV A 5,310,400 ft lbf/h
3 kV A 7,965,700 ft lbf/h
4 kV A 10,621,000 ft lbf/h
5 kV A 13,276,000 ft lbf/h
6 kV A 15,931,000 ft lbf/h
7 kV A 18,587,000 ft lbf/h
8 kV A 21,242,000 ft lbf/h
9 kV A 23,897,000 ft lbf/h
10 kV A 26,552,000 ft lbf/h
20 kV A 53,104,000 ft lbf/h
25 kV A 66,381,000 ft lbf/h
50 kV A 132,760,000 ft lbf/h
75 kV A 199,140,000 ft lbf/h
100 kV A 265,520,000 ft lbf/h
250 kV A 663,810,000 ft lbf/h
500 kV A 1,327,600,000 ft lbf/h
750 kV A 1,991,400,000 ft lbf/h
1,000 kV A 2,655,200,000 ft lbf/h
100,000 kV A 265,520,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 kV A 2,655,200,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 kV A 2,655,200,000,000,000,000 ft lbf/h

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilovolt ampere (ft lbf/h ke kV A)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kilovolt ampere (kV A)
0.01 ft lbf/h 3.7662e-9 kV A
0.1 ft lbf/h 3.7662e-8 kV A
1 ft lbf/h 3.7662e-7 kV A
2 ft lbf/h 7.5323e-7 kV A
3 ft lbf/h 0.0000011298 kV A
4 ft lbf/h 0.0000015065 kV A
5 ft lbf/h 0.0000018831 kV A
6 ft lbf/h 0.0000022597 kV A
7 ft lbf/h 0.0000026363 kV A
8 ft lbf/h 0.0000030129 kV A
9 ft lbf/h 0.0000033895 kV A
10 ft lbf/h 0.0000037662 kV A
20 ft lbf/h 0.0000075323 kV A
25 ft lbf/h 0.0000094154 kV A
50 ft lbf/h 0.000018831 kV A
75 ft lbf/h 0.000028246 kV A
100 ft lbf/h 0.000037662 kV A
250 ft lbf/h 0.000094154 kV A
500 ft lbf/h 0.00018831 kV A
750 ft lbf/h 0.00028246 kV A
1,000 ft lbf/h 0.00037662 kV A
100,000 ft lbf/h 0.037662 kV A
1,000,000,000 ft lbf/h 376.62 kV A
1,000,000,000,000 ft lbf/h 376,620 kV A

Langkah-langkah Konversi Kilovolt ampere ke Kaki pound-force/jam (kV A ke ft lbf/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilovolt ampere ke kaki pound-force/jam (37 kV A ke ft lbf/h).
  2. 1 kilovolt ampere setara dengan 2655200 kaki pound-force/jam (1 kV A setara dengan 2655200 ft lbf/h).
  3. 37 kilovolt ampere (kV A) setara dengan 37 dikalikan dengan 2655200 kaki pound-force/jam (ft lbf/h).
  4. Diperoleh 37 kilovolt ampere setara dengan 98243000 kaki pound-force/jam (37 kV A setara dengan 98243000 ft lbf/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸