Konversi kilovolt ampere ke kilokalori (IT)/menit (kV A ke kcal/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/menit [kcal/m]
  • kilovolt ampere [kV A]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/menit [kcal/m]
  • kilovolt ampere [kV A]

Kilovolt ampere ke Kilokalori (IT)/menit (kV A ke kcal/m)

Kilovolt ampere (Simbol atau Singkatan: kV A)

Kilovolt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilovolt ampere disingkat atau disimbolkan dengan kV A. Nilai dari 1 kilovolt ampere setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/menit, 1 kilovolt ampere setara dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 watt

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilovolt ampere sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 3.4121 MBH

1 kilovolt ampere sama dengan 0.28435 ton

1 kilovolt ampere sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60 kilojoule/menit

Kilokalori (IT)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal/m)

Kilokalori (IT)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal/m. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/menit setara dengan 69.78 watt. Dalam hubungannya dengan kilovolt ampere, 1 kilokalori (IT)/menit setara dengan 0.06978 kilovolt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 watt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.06978 kilowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.00006978 megawatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780 miliwatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6,978 centiwatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 697.8 desiwatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978 dekawatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.6978 hektowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978e-8 gigawatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.093577 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.094874 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.0071135 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.093539 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.093533 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.094874 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 238.1 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 3.9683 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.066139 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 238.26 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 3.971 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.066183 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.0002381 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.2381 MBH

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.019842 ton

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60.04 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 1,000 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 16.667 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60,040 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 1,000.7 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 16.678 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 185,280 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 3,088 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 51.467 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 697,800,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.06978 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 volt ampere

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 joule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.00006978 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.06978 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.6978 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 697.8 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6,978 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 251,210 joule/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 4,186.8 joule/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 251.21 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 4.1868 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilovolt ampere ke Kilokalori (IT)/menit (kV A ke kcal/m):

Tabel Konversi Kilovolt ampere ke Kilokalori (IT)/menit (kV A ke kcal/m)

kilovolt ampere (kV A) kilokalori (IT)/menit (kcal/m)
0.01 kV A 0.14331 kcal/m
0.1 kV A 1.4331 kcal/m
1 kV A 14.331 kcal/m
2 kV A 28.662 kcal/m
3 kV A 42.992 kcal/m
4 kV A 57.323 kcal/m
5 kV A 71.654 kcal/m
6 kV A 85.985 kcal/m
7 kV A 100.32 kcal/m
8 kV A 114.65 kcal/m
9 kV A 128.98 kcal/m
10 kV A 143.31 kcal/m
20 kV A 286.62 kcal/m
25 kV A 358.27 kcal/m
50 kV A 716.54 kcal/m
75 kV A 1,074.8 kcal/m
100 kV A 1,433.1 kcal/m
250 kV A 3,582.7 kcal/m
500 kV A 7,165.4 kcal/m
750 kV A 10,748 kcal/m
1,000 kV A 14,331 kcal/m
100,000 kV A 1,433,100 kcal/m
1,000,000,000 kV A 14,331,000,000 kcal/m
1,000,000,000,000 kV A 14,331,000,000,000 kcal/m

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/menit ke Kilovolt ampere (kcal/m ke kV A)

kilokalori (IT)/menit (kcal/m) kilovolt ampere (kV A)
0.01 kcal/m 0.0006978 kV A
0.1 kcal/m 0.006978 kV A
1 kcal/m 0.06978 kV A
2 kcal/m 0.13956 kV A
3 kcal/m 0.20934 kV A
4 kcal/m 0.27912 kV A
5 kcal/m 0.3489 kV A
6 kcal/m 0.41868 kV A
7 kcal/m 0.48846 kV A
8 kcal/m 0.55824 kV A
9 kcal/m 0.62802 kV A
10 kcal/m 0.6978 kV A
20 kcal/m 1.3956 kV A
25 kcal/m 1.7445 kV A
50 kcal/m 3.489 kV A
75 kcal/m 5.2335 kV A
100 kcal/m 6.978 kV A
250 kcal/m 17.445 kV A
500 kcal/m 34.89 kV A
750 kcal/m 52.335 kV A
1,000 kcal/m 69.78 kV A
100,000 kcal/m 6,978 kV A
1,000,000,000 kcal/m 69,780,000 kV A
1,000,000,000,000 kcal/m 69,780,000,000 kV A

Langkah-langkah Konversi Kilovolt ampere ke Kilokalori (IT)/menit (kV A ke kcal/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilovolt ampere ke kilokalori (IT)/menit (37 kV A ke kcal/m).
  2. 1 kilovolt ampere setara dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit (1 kV A setara dengan 14.331 kcal/m).
  3. 37 kilovolt ampere (kV A) setara dengan 37 dikalikan dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit (kcal/m).
  4. Diperoleh 37 kilovolt ampere setara dengan 530.24 kilokalori (IT)/menit (37 kV A setara dengan 530.24 kcal/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸