Konversi kilovolt ampere ke kilokalori (th)/jam (kV A ke kcal (th)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (th)/jam [kcal (th)/h]
  • kilovolt ampere [kV A]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (th)/jam [kcal (th)/h]
  • kilovolt ampere [kV A]

Kilovolt ampere ke Kilokalori (th)/jam (kV A ke kcal (th)/h)

Kilovolt ampere (Simbol atau Singkatan: kV A)

Kilovolt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilovolt ampere disingkat atau disimbolkan dengan kV A. Nilai dari 1 kilovolt ampere setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/jam, 1 kilovolt ampere setara dengan 860.42 kilokalori (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 watt

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilovolt ampere sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 3.4121 MBH

1 kilovolt ampere sama dengan 0.28435 ton

1 kilovolt ampere sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60 kilojoule/menit

Kilokalori (th)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/h)

Kilokalori (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/h. Nilai dari 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 1.1622 watt. Dalam hubungannya dengan kilovolt ampere, 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 0.0011622 kilovolt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 watt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 megawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 mikrowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 miliwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 116.22 centiwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11.622 desiwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.11622 dekawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.011622 hektowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 gigawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015586 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015802 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00011848 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015579 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015578 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015802 pferdestarke

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3.9657 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.066094 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011016 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3.9683 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.066139 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000039656 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0039657 MBH

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00033047 ton

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00027759 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 999.33 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 16.656 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.27759 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 16.667 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.27778 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3,086 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 51.433 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.85721 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11,622,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 volt ampere

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 joule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.011622 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.11622 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11.622 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 116.22 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 4,184 joule/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 69.733 joule/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 4.184 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.069733 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilovolt ampere ke Kilokalori (th)/jam (kV A ke kcal (th)/h):

Tabel Konversi Kilovolt ampere ke Kilokalori (th)/jam (kV A ke kcal (th)/h)

kilovolt ampere (kV A) kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h)
0.01 kV A 8.6042 kcal (th)/h
0.1 kV A 86.042 kcal (th)/h
1 kV A 860.42 kcal (th)/h
2 kV A 1,720.8 kcal (th)/h
3 kV A 2,581.3 kcal (th)/h
4 kV A 3,441.7 kcal (th)/h
5 kV A 4,302.1 kcal (th)/h
6 kV A 5,162.5 kcal (th)/h
7 kV A 6,022.9 kcal (th)/h
8 kV A 6,883.4 kcal (th)/h
9 kV A 7,743.8 kcal (th)/h
10 kV A 8,604.2 kcal (th)/h
20 kV A 17,208 kcal (th)/h
25 kV A 21,511 kcal (th)/h
50 kV A 43,021 kcal (th)/h
75 kV A 64,532 kcal (th)/h
100 kV A 86,042 kcal (th)/h
250 kV A 215,110 kcal (th)/h
500 kV A 430,210 kcal (th)/h
750 kV A 645,320 kcal (th)/h
1,000 kV A 860,420 kcal (th)/h
100,000 kV A 86,042,000 kcal (th)/h
1,000,000,000 kV A 860,420,000,000 kcal (th)/h
1,000,000,000,000 kV A 860,420,000,000,000 kcal (th)/h

Tabel Konversi Kilokalori (th)/jam ke Kilovolt ampere (kcal (th)/h ke kV A)

kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h) kilovolt ampere (kV A)
0.01 kcal (th)/h 0.000011622 kV A
0.1 kcal (th)/h 0.00011622 kV A
1 kcal (th)/h 0.0011622 kV A
2 kcal (th)/h 0.0023244 kV A
3 kcal (th)/h 0.0034867 kV A
4 kcal (th)/h 0.0046489 kV A
5 kcal (th)/h 0.0058111 kV A
6 kcal (th)/h 0.0069733 kV A
7 kcal (th)/h 0.0081356 kV A
8 kcal (th)/h 0.0092978 kV A
9 kcal (th)/h 0.01046 kV A
10 kcal (th)/h 0.011622 kV A
20 kcal (th)/h 0.023244 kV A
25 kcal (th)/h 0.029056 kV A
50 kcal (th)/h 0.058111 kV A
75 kcal (th)/h 0.087167 kV A
100 kcal (th)/h 0.11622 kV A
250 kcal (th)/h 0.29056 kV A
500 kcal (th)/h 0.58111 kV A
750 kcal (th)/h 0.87167 kV A
1,000 kcal (th)/h 1.1622 kV A
100,000 kcal (th)/h 116.22 kV A
1,000,000,000 kcal (th)/h 1,162,200 kV A
1,000,000,000,000 kcal (th)/h 1,162,200,000 kV A

Langkah-langkah Konversi Kilovolt ampere ke Kilokalori (th)/jam (kV A ke kcal (th)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilovolt ampere ke kilokalori (th)/jam (37 kV A ke kcal (th)/h).
  2. 1 kilovolt ampere setara dengan 860.42 kilokalori (th)/jam (1 kV A setara dengan 860.42 kcal (th)/h).
  3. 37 kilovolt ampere (kV A) setara dengan 37 dikalikan dengan 860.42 kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h).
  4. Diperoleh 37 kilovolt ampere setara dengan 31836 kilokalori (th)/jam (37 kV A setara dengan 31836 kcal (th)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸