Konversi gram-force/centimeter2 ke milibar (gf/cm² ke mbar)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • gram-force/centimeter2 [gf/cm2]
 • milibar [mbar]
Copy
_
Copy
 • gram-force/centimeter2 [gf/cm2]
 • milibar [mbar]

Gram-force/centimeter2 ke Milibar (gf/cm2 ke mbar)

Gram-force/centimeter2 (Simbol atau Singkatan: gf/cm2)

Gram-force/centimeter2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Gram-force/centimeter2 disingkat atau disimbolkan dengan gf/cm2. Nilai dari 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 98.067 paskal. Dalam hubungannya dengan milibar, 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 0.98067 milibar.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98.067 paskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.098067 kilopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00098067 bar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.014223 pon/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000014223 kip/inch2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00096784 atmosfir

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-17 exapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-14 petapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-11 terapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-8 gigapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000098067 megapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.98067 hektopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067 dekapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 desipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9,806.7 centipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067 milipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000 mikropaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000,000 nanopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000,000,000 pikopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98.067 newton/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0098067 newton/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000098067 newton/milimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.098067 kilonewton/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 dyne/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 10 kilogram-force/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.001 kilogram-force/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00001 kilogram-force/milimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0010241 ton-force(short)/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0000071117 ton-force(short)/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00091436 ton-force(long)/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0000063497 ton-force(long)/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 2.0482 pound-force/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.014223 pound-force/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.73556 torr

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.98067 milibar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 mikrobar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.073556 centimeter raksa (0oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.73556 milimeter raksa (0oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.028959 inci raksa (32oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.029041 inci raksa (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 1 centimeter air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 10 milimeter air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.39371 inci air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.032809 kaki air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.39409 inci air (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.032841 kaki air (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.001 atm teknikal

Milibar (Simbol atau Singkatan: mbar)

Milibar adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Milibar disingkat atau disimbolkan dengan mbar. Nilai dari 1 milibar setara dengan 100 paskal. Dalam hubungannya dengan gram-force/centimeter2, 1 milibar setara dengan 1.0197 gram-force/centimeter2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milibar sama dengan 100 paskal

1 milibar sama dengan 0.1 kilopaskal

1 milibar sama dengan 0.001 bar

1 milibar sama dengan 0.014504 pon/inci2

1 milibar sama dengan 0.000014504 kip/inch2

1 milibar sama dengan 0.00098692 atmosfir

1 milibar sama dengan 1e-16 exapaskal

1 milibar sama dengan 1e-13 petapaskal

1 milibar sama dengan 1e-10 terapaskal

1 milibar sama dengan 1e-7 gigapaskal

1 milibar sama dengan 0.0001 megapaskal

1 milibar sama dengan 1 hektopaskal

1 milibar sama dengan 10 dekapaskal

1 milibar sama dengan 1,000 desipaskal

1 milibar sama dengan 10,000 centipaskal

1 milibar sama dengan 100,000 milipaskal

1 milibar sama dengan 100,000,000 mikropaskal

1 milibar sama dengan 100,000,000,000 nanopaskal

1 milibar sama dengan 100,000,000,000,000 pikopaskal

1 milibar sama dengan 100 newton/meter2

1 milibar sama dengan 0.01 newton/centimeter2

1 milibar sama dengan 0.0001 newton/milimeter2

1 milibar sama dengan 0.1 kilonewton/meter2

1 milibar sama dengan 1,000 dyne/centimeter2

1 milibar sama dengan 10.197 kilogram-force/meter2

1 milibar sama dengan 0.0010197 kilogram-force/centimeter2

1 milibar sama dengan 0.000010197 kilogram-force/milimeter2

1 milibar sama dengan 1.0197 gram-force/centimeter2

1 milibar sama dengan 0.0010443 ton-force(short)/kaki2

1 milibar sama dengan 0.0000072519 ton-force(short)/inci2

1 milibar sama dengan 0.00093239 ton-force(long)/kaki2

1 milibar sama dengan 0.0000064749 ton-force(long)/inci2

1 milibar sama dengan 2.0885 pound-force/kaki2

1 milibar sama dengan 0.014504 pound-force/inci2

1 milibar sama dengan 0.75006 torr

1 milibar sama dengan 1,000 mikrobar

1 milibar sama dengan 0.075006 centimeter raksa (0oC)

1 milibar sama dengan 0.75006 milimeter raksa (0oC)

1 milibar sama dengan 0.02953 inci raksa (32oF)

1 milibar sama dengan 0.029613 inci raksa (60oF)

1 milibar sama dengan 1.0197 centimeter air (4oC)

1 milibar sama dengan 10.197 milimeter air (4oC)

1 milibar sama dengan 0.40147 inci air (4oC)

1 milibar sama dengan 0.033456 kaki air (4oC)

1 milibar sama dengan 0.40186 inci air (60oF)

1 milibar sama dengan 0.033488 kaki air (60oF)

1 milibar sama dengan 0.0010197 atm teknikal

Cara Konversi Gram-force/centimeter2 ke Milibar (gf/cm2 ke mbar):

Tabel Konversi Gram-force/centimeter2 ke Milibar (gf/cm2 ke mbar)

gram-force/centimeter2 (gf/cm2) milibar (mbar)
0.01 gf/cm2 0.0098067 mbar
0.1 gf/cm2 0.098067 mbar
1 gf/cm2 0.98067 mbar
2 gf/cm2 1.9613 mbar
3 gf/cm2 2.942 mbar
4 gf/cm2 3.9227 mbar
5 gf/cm2 4.9033 mbar
6 gf/cm2 5.884 mbar
7 gf/cm2 6.8647 mbar
8 gf/cm2 7.8453 mbar
9 gf/cm2 8.826 mbar
10 gf/cm2 9.8067 mbar
20 gf/cm2 19.613 mbar
25 gf/cm2 24.517 mbar
50 gf/cm2 49.033 mbar
75 gf/cm2 73.55 mbar
100 gf/cm2 98.067 mbar
250 gf/cm2 245.17 mbar
500 gf/cm2 490.33 mbar
750 gf/cm2 735.5 mbar
1,000 gf/cm2 980.67 mbar
100,000 gf/cm2 98,067 mbar
1,000,000,000 gf/cm2 980,670,000 mbar
1,000,000,000,000 gf/cm2 980,670,000,000 mbar

Tabel Konversi Milibar ke Gram-force/centimeter2 (mbar ke gf/cm2)

milibar (mbar) gram-force/centimeter2 (gf/cm2)
0.01 mbar 0.010197 gf/cm2
0.1 mbar 0.10197 gf/cm2
1 mbar 1.0197 gf/cm2
2 mbar 2.0394 gf/cm2
3 mbar 3.0591 gf/cm2
4 mbar 4.0789 gf/cm2
5 mbar 5.0986 gf/cm2
6 mbar 6.1183 gf/cm2
7 mbar 7.138 gf/cm2
8 mbar 8.1577 gf/cm2
9 mbar 9.1774 gf/cm2
10 mbar 10.197 gf/cm2
20 mbar 20.394 gf/cm2
25 mbar 25.493 gf/cm2
50 mbar 50.986 gf/cm2
75 mbar 76.479 gf/cm2
100 mbar 101.97 gf/cm2
250 mbar 254.93 gf/cm2
500 mbar 509.86 gf/cm2
750 mbar 764.79 gf/cm2
1,000 mbar 1,019.7 gf/cm2
100,000 mbar 101,970 gf/cm2
1,000,000,000 mbar 1,019,700,000 gf/cm2
1,000,000,000,000 mbar 1,019,700,000,000 gf/cm2

Langkah-langkah Konversi Gram-force/centimeter2 ke Milibar (gf/cm2 ke mbar)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 gram-force/centimeter2 ke milibar (85 gf/cm2 ke mbar). Maka:
  Contoh konversi gram-force/centimeter<sup>2</sup> ke milibar (gf/cm<sup>2</sup> ke mbar)
  Dengan x adalah nilai dalam milibar (mbar) yang dicari
 2. 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 0.98067 milibar (1 gf/cm2 setara dengan 0.98067 mbar). Atau:
  1 gram-force/centimeter<sup>2</sup> setara dengan 0.98067 milibar (1 gf/cm<sup>2</sup> setara dengan 0.98067 mbar)
 3. 85 gram-force/centimeter2 (gf/cm2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.98067 milibar (mbar). Atau:
  Cara konversi gram-force/centimeter<sup>2</sup> ke milibar (gf/cm<sup>2</sup> ke mbar): 85 gram-force/centimeter<sup>2</sup> (gf/cm<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.98067 milibar (mbar)
 4. Diperoleh 85 gram-force/centimeter2 setara dengan 83.357 milibar (85 gf/cm2 setara dengan 83.357 mbar). Atau:
  85 gram-force/centimeter<sup>2</sup> setara dengan 83.357 milibar (85 gf/cm<sup>2</sup> setara dengan 83.357 mbar)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸