Konversi pound-force/kaki2 ke newton/milimeter2 (lbf/ft² ke N/mm²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • newton/milimeter2 [N/mm2]
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]
Copy
_
Copy
 • newton/milimeter2 [N/mm2]
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]

Pound-force/kaki2 ke Newton/milimeter2 (lbf/ft2 ke N/mm2)

Pound-force/kaki2 (Simbol atau Singkatan: lbf/ft2)

Pound-force/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Pound-force/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan lbf/ft2. Nilai dari 1 pound-force/kaki2 setara dengan 47.88 paskal. Dalam hubungannya dengan newton/milimeter2, 1 pound-force/kaki2 setara dengan 0.00004788 newton/milimeter2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 paskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0004788 bar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pon/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000069444 kip/inch2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00047254 atmosfir

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-17 exapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-14 petapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-11 terapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-8 gigapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 megapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 hektopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788 dekapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 desipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4,788 centipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880 milipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000 mikropaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000 nanopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000,000 pikopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 newton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.004788 newton/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 newton/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilonewton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 dyne/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8824 kilogram-force/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 kilogram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000048824 kilogram-force/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48824 gram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0005 ton-force(short)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000034722 ton-force(short)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00044643 ton-force(long)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000031002 ton-force(long)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pound-force/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 torr

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 milibar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 mikrobar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.035913 centimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 milimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014139 inci raksa (32oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014179 inci raksa (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48826 centimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8826 milimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19223 inci air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016019 kaki air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19241 inci air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016034 kaki air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 atm teknikal

Newton/milimeter2 (Simbol atau Singkatan: N/mm2)

Newton/milimeter2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Newton/milimeter2 disingkat atau disimbolkan dengan N/mm2. Nilai dari 1 newton/milimeter2 setara dengan 1000000 paskal. Dalam hubungannya dengan pound-force/kaki2, 1 newton/milimeter2 setara dengan 20885 pound-force/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000,000 paskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000 kilopaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 10 bar

1 newton/milimeter2 sama dengan 145.04 pon/inci2

1 newton/milimeter2 sama dengan 0.14504 kip/inch2

1 newton/milimeter2 sama dengan 9.8692 atmosfir

1 newton/milimeter2 sama dengan 1e-12 exapaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1e-9 petapaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 0.000001 terapaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 0.001 gigapaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1 megapaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,000 hektopaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 100,000 dekapaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,000,000 desipaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 100,000,000 centipaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000,000,000 milipaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000,000,000,000 mikropaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanopaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikopaskal

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000,000 newton/meter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 100 newton/centimeter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 1,000 kilonewton/meter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,000,000 dyne/centimeter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 101,970 kilogram-force/meter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 10.197 kilogram-force/centimeter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 0.10197 kilogram-force/milimeter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,197 gram-force/centimeter2

1 newton/milimeter2 sama dengan 10.443 ton-force(short)/kaki2

1 newton/milimeter2 sama dengan 0.072519 ton-force(short)/inci2

1 newton/milimeter2 sama dengan 9.3239 ton-force(long)/kaki2

1 newton/milimeter2 sama dengan 0.064749 ton-force(long)/inci2

1 newton/milimeter2 sama dengan 20,885 pound-force/kaki2

1 newton/milimeter2 sama dengan 145.04 pound-force/inci2

1 newton/milimeter2 sama dengan 7,500.6 torr

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,000 milibar

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,000,000 mikrobar

1 newton/milimeter2 sama dengan 750.06 centimeter raksa (0oC)

1 newton/milimeter2 sama dengan 7,500.6 milimeter raksa (0oC)

1 newton/milimeter2 sama dengan 295.3 inci raksa (32oF)

1 newton/milimeter2 sama dengan 296.13 inci raksa (60oF)

1 newton/milimeter2 sama dengan 10,197 centimeter air (4oC)

1 newton/milimeter2 sama dengan 101,970 milimeter air (4oC)

1 newton/milimeter2 sama dengan 4,014.7 inci air (4oC)

1 newton/milimeter2 sama dengan 334.56 kaki air (4oC)

1 newton/milimeter2 sama dengan 4,018.6 inci air (60oF)

1 newton/milimeter2 sama dengan 334.88 kaki air (60oF)

1 newton/milimeter2 sama dengan 10.197 atm teknikal

Cara Konversi Pound-force/kaki2 ke Newton/milimeter2 (lbf/ft2 ke N/mm2):

Tabel Konversi Pound-force/kaki2 ke Newton/milimeter2 (lbf/ft2 ke N/mm2)

pound-force/kaki2 (lbf/ft2) newton/milimeter2 (N/mm2)
0.01 lbf/ft2 4.788e-7 N/mm2
0.1 lbf/ft2 0.000004788 N/mm2
1 lbf/ft2 0.00004788 N/mm2
2 lbf/ft2 0.000095761 N/mm2
3 lbf/ft2 0.00014364 N/mm2
4 lbf/ft2 0.00019152 N/mm2
5 lbf/ft2 0.0002394 N/mm2
6 lbf/ft2 0.00028728 N/mm2
7 lbf/ft2 0.00033516 N/mm2
8 lbf/ft2 0.00038304 N/mm2
9 lbf/ft2 0.00043092 N/mm2
10 lbf/ft2 0.0004788 N/mm2
20 lbf/ft2 0.00095761 N/mm2
25 lbf/ft2 0.001197 N/mm2
50 lbf/ft2 0.002394 N/mm2
75 lbf/ft2 0.003591 N/mm2
100 lbf/ft2 0.004788 N/mm2
250 lbf/ft2 0.01197 N/mm2
500 lbf/ft2 0.02394 N/mm2
750 lbf/ft2 0.03591 N/mm2
1,000 lbf/ft2 0.04788 N/mm2
100,000 lbf/ft2 4.788 N/mm2
1,000,000,000 lbf/ft2 47,880 N/mm2
1,000,000,000,000 lbf/ft2 47,880,000 N/mm2

Tabel Konversi Newton/milimeter2 ke Pound-force/kaki2 (N/mm2 ke lbf/ft2)

newton/milimeter2 (N/mm2) pound-force/kaki2 (lbf/ft2)
0.01 N/mm2 208.85 lbf/ft2
0.1 N/mm2 2,088.5 lbf/ft2
1 N/mm2 20,885 lbf/ft2
2 N/mm2 41,771 lbf/ft2
3 N/mm2 62,656 lbf/ft2
4 N/mm2 83,542 lbf/ft2
5 N/mm2 104,430 lbf/ft2
6 N/mm2 125,310 lbf/ft2
7 N/mm2 146,200 lbf/ft2
8 N/mm2 167,080 lbf/ft2
9 N/mm2 187,970 lbf/ft2
10 N/mm2 208,850 lbf/ft2
20 N/mm2 417,710 lbf/ft2
25 N/mm2 522,140 lbf/ft2
50 N/mm2 1,044,300 lbf/ft2
75 N/mm2 1,566,400 lbf/ft2
100 N/mm2 2,088,500 lbf/ft2
250 N/mm2 5,221,400 lbf/ft2
500 N/mm2 10,443,000 lbf/ft2
750 N/mm2 15,664,000 lbf/ft2
1,000 N/mm2 20,885,000 lbf/ft2
100,000 N/mm2 2,088,500,000 lbf/ft2
1,000,000,000 N/mm2 20,885,000,000,000 lbf/ft2
1,000,000,000,000 N/mm2 20,885,000,000,000,000 lbf/ft2

Langkah-langkah Konversi Pound-force/kaki2 ke Newton/milimeter2 (lbf/ft2 ke N/mm2)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 pound-force/kaki2 ke newton/milimeter2 (85 lbf/ft2 ke N/mm2). Maka:
  Contoh konversi pound-force/kaki<sup>2</sup> ke newton/milimeter<sup>2</sup> (lbf/ft<sup>2</sup> ke N/mm<sup>2</sup>)
  Dengan x adalah nilai dalam newton/milimeter2 (N/mm2) yang dicari
 2. 1 pound-force/kaki2 setara dengan 0.00004788 newton/milimeter2 (1 lbf/ft2 setara dengan 0.00004788 N/mm2). Atau:
  1 pound-force/kaki<sup>2</sup> setara dengan 0.00004788 newton/milimeter<sup>2</sup> (1 lbf/ft<sup>2</sup> setara dengan 0.00004788 N/mm<sup>2</sup>)
 3. 85 pound-force/kaki2 (lbf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.00004788 newton/milimeter2 (N/mm2). Atau:
  Cara konversi pound-force/kaki<sup>2</sup> ke newton/milimeter<sup>2</sup> (lbf/ft<sup>2</sup> ke N/mm<sup>2</sup>): 85 pound-force/kaki<sup>2</sup> (lbf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.00004788 newton/milimeter<sup>2</sup> (N/mm<sup>2</sup>)
 4. Diperoleh 85 pound-force/kaki2 setara dengan 0.0040698 newton/milimeter2 (85 lbf/ft2 setara dengan 0.0040698 N/mm2). Atau:
  85 pound-force/kaki<sup>2</sup> setara dengan 0.0040698 newton/milimeter<sup>2</sup> (85 lbf/ft<sup>2</sup> setara dengan 0.0040698 N/mm<sup>2</sup>)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸