Konversi pound-force/kaki2 ke torr (lbf/ft² ke torr)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]
 • torr [torr]
Copy
_
Copy
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]
 • torr [torr]

Pound-force/kaki2 ke Torr (lbf/ft2 ke torr)

Pound-force/kaki2 (Simbol atau Singkatan: lbf/ft2)

Pound-force/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Pound-force/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan lbf/ft2. Nilai dari 1 pound-force/kaki2 setara dengan 47.88 paskal. Dalam hubungannya dengan torr, 1 pound-force/kaki2 setara dengan 0.35913 torr.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 paskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0004788 bar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pon/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000069444 kip/inch2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00047254 atmosfir

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-17 exapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-14 petapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-11 terapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-8 gigapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 megapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 hektopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788 dekapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 desipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4,788 centipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880 milipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000 mikropaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000 nanopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000,000 pikopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 newton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.004788 newton/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 newton/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilonewton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 dyne/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8824 kilogram-force/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 kilogram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000048824 kilogram-force/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48824 gram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0005 ton-force(short)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000034722 ton-force(short)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00044643 ton-force(long)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000031002 ton-force(long)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pound-force/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 torr

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 milibar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 mikrobar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.035913 centimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 milimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014139 inci raksa (32oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014179 inci raksa (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48826 centimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8826 milimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19223 inci air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016019 kaki air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19241 inci air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016034 kaki air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 atm teknikal

Torr (Simbol atau Singkatan: torr)

Torr adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Torr disingkat atau disimbolkan dengan torr. Nilai dari 1 torr setara dengan 133.32 paskal. Dalam hubungannya dengan pound-force/kaki2, 1 torr setara dengan 2.7845 pound-force/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 torr sama dengan 133.32 paskal

1 torr sama dengan 0.13332 kilopaskal

1 torr sama dengan 0.0013332 bar

1 torr sama dengan 0.019337 pon/inci2

1 torr sama dengan 0.000019337 kip/inch2

1 torr sama dengan 0.0013158 atmosfir

1 torr sama dengan 1.3332e-16 exapaskal

1 torr sama dengan 1.3332e-13 petapaskal

1 torr sama dengan 1.3332e-10 terapaskal

1 torr sama dengan 1.3332e-7 gigapaskal

1 torr sama dengan 0.00013332 megapaskal

1 torr sama dengan 1.3332 hektopaskal

1 torr sama dengan 13.332 dekapaskal

1 torr sama dengan 1,333.2 desipaskal

1 torr sama dengan 13,332 centipaskal

1 torr sama dengan 133,320 milipaskal

1 torr sama dengan 133,320,000 mikropaskal

1 torr sama dengan 133,320,000,000 nanopaskal

1 torr sama dengan 133,320,000,000,000 pikopaskal

1 torr sama dengan 133.32 newton/meter2

1 torr sama dengan 0.013332 newton/centimeter2

1 torr sama dengan 0.00013332 newton/milimeter2

1 torr sama dengan 0.13332 kilonewton/meter2

1 torr sama dengan 1,333.2 dyne/centimeter2

1 torr sama dengan 13.595 kilogram-force/meter2

1 torr sama dengan 0.0013595 kilogram-force/centimeter2

1 torr sama dengan 0.000013595 kilogram-force/milimeter2

1 torr sama dengan 1.3595 gram-force/centimeter2

1 torr sama dengan 0.0013922 ton-force(short)/kaki2

1 torr sama dengan 0.0000096684 ton-force(short)/inci2

1 torr sama dengan 0.0012431 ton-force(long)/kaki2

1 torr sama dengan 0.0000086325 ton-force(long)/inci2

1 torr sama dengan 2.7845 pound-force/kaki2

1 torr sama dengan 0.019337 pound-force/inci2

1 torr sama dengan 1.3332 milibar

1 torr sama dengan 1,333.2 mikrobar

1 torr sama dengan 0.1 centimeter raksa (0oC)

1 torr sama dengan 1 milimeter raksa (0oC)

1 torr sama dengan 0.03937 inci raksa (32oF)

1 torr sama dengan 0.039481 inci raksa (60oF)

1 torr sama dengan 1.3595 centimeter air (4oC)

1 torr sama dengan 13.595 milimeter air (4oC)

1 torr sama dengan 0.53525 inci air (4oC)

1 torr sama dengan 0.044605 kaki air (4oC)

1 torr sama dengan 0.53577 inci air (60oF)

1 torr sama dengan 0.044647 kaki air (60oF)

1 torr sama dengan 0.0013595 atm teknikal

Cara Konversi Pound-force/kaki2 ke Torr (lbf/ft2 ke torr):

Tabel Konversi Pound-force/kaki2 ke Torr (lbf/ft2 ke torr)

pound-force/kaki2 (lbf/ft2) torr (torr)
0.01 lbf/ft2 0.0035913 torr
0.1 lbf/ft2 0.035913 torr
1 lbf/ft2 0.35913 torr
2 lbf/ft2 0.71826 torr
3 lbf/ft2 1.0774 torr
4 lbf/ft2 1.4365 torr
5 lbf/ft2 1.7957 torr
6 lbf/ft2 2.1548 torr
7 lbf/ft2 2.5139 torr
8 lbf/ft2 2.8731 torr
9 lbf/ft2 3.2322 torr
10 lbf/ft2 3.5913 torr
20 lbf/ft2 7.1826 torr
25 lbf/ft2 8.9783 torr
50 lbf/ft2 17.957 torr
75 lbf/ft2 26.935 torr
100 lbf/ft2 35.913 torr
250 lbf/ft2 89.783 torr
500 lbf/ft2 179.57 torr
750 lbf/ft2 269.35 torr
1,000 lbf/ft2 359.13 torr
100,000 lbf/ft2 35,913 torr
1,000,000,000 lbf/ft2 359,130,000 torr
1,000,000,000,000 lbf/ft2 359,130,000,000 torr

Tabel Konversi Torr ke Pound-force/kaki2 (torr ke lbf/ft2)

torr (torr) pound-force/kaki2 (lbf/ft2)
0.01 torr 0.027845 lbf/ft2
0.1 torr 0.27845 lbf/ft2
1 torr 2.7845 lbf/ft2
2 torr 5.569 lbf/ft2
3 torr 8.3535 lbf/ft2
4 torr 11.138 lbf/ft2
5 torr 13.922 lbf/ft2
6 torr 16.707 lbf/ft2
7 torr 19.491 lbf/ft2
8 torr 22.276 lbf/ft2
9 torr 25.06 lbf/ft2
10 torr 27.845 lbf/ft2
20 torr 55.69 lbf/ft2
25 torr 69.612 lbf/ft2
50 torr 139.22 lbf/ft2
75 torr 208.84 lbf/ft2
100 torr 278.45 lbf/ft2
250 torr 696.12 lbf/ft2
500 torr 1,392.2 lbf/ft2
750 torr 2,088.4 lbf/ft2
1,000 torr 2,784.5 lbf/ft2
100,000 torr 278,450 lbf/ft2
1,000,000,000 torr 2,784,500,000 lbf/ft2
1,000,000,000,000 torr 2,784,500,000,000 lbf/ft2

Langkah-langkah Konversi Pound-force/kaki2 ke Torr (lbf/ft2 ke torr)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 pound-force/kaki2 ke torr (85 lbf/ft2 ke torr). Maka:
  Contoh konversi pound-force/kaki<sup>2</sup> ke torr (lbf/ft<sup>2</sup> ke torr)
  Dengan x adalah nilai dalam torr (torr) yang dicari
 2. 1 pound-force/kaki2 setara dengan 0.35913 torr (1 lbf/ft2 setara dengan 0.35913 torr). Atau:
  1 pound-force/kaki<sup>2</sup> setara dengan 0.35913 torr (1 lbf/ft<sup>2</sup> setara dengan 0.35913 torr)
 3. 85 pound-force/kaki2 (lbf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.35913 torr (torr). Atau:
  Cara konversi pound-force/kaki<sup>2</sup> ke torr (lbf/ft<sup>2</sup> ke torr): 85 pound-force/kaki<sup>2</sup> (lbf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.35913 torr (torr)
 4. Diperoleh 85 pound-force/kaki2 setara dengan 30.526 torr (85 lbf/ft2 setara dengan 30.526 torr). Atau:
  85 pound-force/kaki<sup>2</sup> setara dengan 30.526 torr (85 lbf/ft<sup>2</sup> setara dengan 30.526 torr)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸