Konversi ton-force(long)/kaki2 ke gram-force/centimeter2 (LT f/ft² ke gf/cm²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • gram-force/centimeter2 [gf/cm2]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
Copy
_
Copy
 • gram-force/centimeter2 [gf/cm2]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]

Ton-force(long)/kaki2 ke Gram-force/centimeter2 (LT f/ft2 ke gf/cm2)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan gram-force/centimeter2, 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1093.7 gram-force/centimeter2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Gram-force/centimeter2 (Simbol atau Singkatan: gf/cm2)

Gram-force/centimeter2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Gram-force/centimeter2 disingkat atau disimbolkan dengan gf/cm2. Nilai dari 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 98.067 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 0.00091436 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98.067 paskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.098067 kilopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00098067 bar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.014223 pon/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000014223 kip/inch2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00096784 atmosfir

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-17 exapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-14 petapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-11 terapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-8 gigapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000098067 megapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.98067 hektopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067 dekapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 desipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9,806.7 centipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067 milipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000 mikropaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000,000 nanopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000,000,000 pikopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98.067 newton/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0098067 newton/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000098067 newton/milimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.098067 kilonewton/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 dyne/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 10 kilogram-force/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.001 kilogram-force/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00001 kilogram-force/milimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0010241 ton-force(short)/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0000071117 ton-force(short)/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00091436 ton-force(long)/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0000063497 ton-force(long)/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 2.0482 pound-force/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.014223 pound-force/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.73556 torr

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.98067 milibar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 mikrobar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.073556 centimeter raksa (0oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.73556 milimeter raksa (0oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.028959 inci raksa (32oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.029041 inci raksa (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 1 centimeter air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 10 milimeter air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.39371 inci air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.032809 kaki air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.39409 inci air (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.032841 kaki air (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.001 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Gram-force/centimeter2 (LT f/ft2 ke gf/cm2):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Gram-force/centimeter2 (LT f/ft2 ke gf/cm2)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) gram-force/centimeter2 (gf/cm2)
0.01 LT f/ft2 10.937 gf/cm2
0.1 LT f/ft2 109.37 gf/cm2
1 LT f/ft2 1,093.7 gf/cm2
2 LT f/ft2 2,187.3 gf/cm2
3 LT f/ft2 3,281 gf/cm2
4 LT f/ft2 4,374.6 gf/cm2
5 LT f/ft2 5,468.3 gf/cm2
6 LT f/ft2 6,562 gf/cm2
7 LT f/ft2 7,655.6 gf/cm2
8 LT f/ft2 8,749.3 gf/cm2
9 LT f/ft2 9,842.9 gf/cm2
10 LT f/ft2 10,937 gf/cm2
20 LT f/ft2 21,873 gf/cm2
25 LT f/ft2 27,341 gf/cm2
50 LT f/ft2 54,683 gf/cm2
75 LT f/ft2 82,024 gf/cm2
100 LT f/ft2 109,370 gf/cm2
250 LT f/ft2 273,410 gf/cm2
500 LT f/ft2 546,830 gf/cm2
750 LT f/ft2 820,240 gf/cm2
1,000 LT f/ft2 1,093,700 gf/cm2
100,000 LT f/ft2 109,370,000 gf/cm2
1,000,000,000 LT f/ft2 1,093,700,000,000 gf/cm2
1,000,000,000,000 LT f/ft2 1,093,700,000,000,000 gf/cm2

Tabel Konversi Gram-force/centimeter2 ke Ton-force(long)/kaki2 (gf/cm2 ke LT f/ft2)

gram-force/centimeter2 (gf/cm2) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 gf/cm2 0.0000091436 LT f/ft2
0.1 gf/cm2 0.000091436 LT f/ft2
1 gf/cm2 0.00091436 LT f/ft2
2 gf/cm2 0.0018287 LT f/ft2
3 gf/cm2 0.0027431 LT f/ft2
4 gf/cm2 0.0036574 LT f/ft2
5 gf/cm2 0.0045718 LT f/ft2
6 gf/cm2 0.0054862 LT f/ft2
7 gf/cm2 0.0064005 LT f/ft2
8 gf/cm2 0.0073149 LT f/ft2
9 gf/cm2 0.0082293 LT f/ft2
10 gf/cm2 0.0091436 LT f/ft2
20 gf/cm2 0.018287 LT f/ft2
25 gf/cm2 0.022859 LT f/ft2
50 gf/cm2 0.045718 LT f/ft2
75 gf/cm2 0.068577 LT f/ft2
100 gf/cm2 0.091436 LT f/ft2
250 gf/cm2 0.22859 LT f/ft2
500 gf/cm2 0.45718 LT f/ft2
750 gf/cm2 0.68577 LT f/ft2
1,000 gf/cm2 0.91436 LT f/ft2
100,000 gf/cm2 91.436 LT f/ft2
1,000,000,000 gf/cm2 914,360 LT f/ft2
1,000,000,000,000 gf/cm2 914,360,000 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Gram-force/centimeter2 (LT f/ft2 ke gf/cm2)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke gram-force/centimeter2 (85 LT f/ft2 ke gf/cm2). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke gram-force/centimeter<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup> ke gf/cm<sup>2</sup>)
  Dengan x adalah nilai dalam gram-force/centimeter2 (gf/cm2) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1093.7 gram-force/centimeter2 (1 LT f/ft2 setara dengan 1093.7 gf/cm2). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 1093.7 gram-force/centimeter<sup>2</sup> (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 1093.7 gf/cm<sup>2</sup>)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 1093.7 gram-force/centimeter2 (gf/cm2). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke gram-force/centimeter<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup> ke gf/cm<sup>2</sup>): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 1093.7 gram-force/centimeter<sup>2</sup> (gf/cm<sup>2</sup>)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 92961 gram-force/centimeter2 (85 LT f/ft2 setara dengan 92961 gf/cm2). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 92961 gram-force/centimeter<sup>2</sup> (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 92961 gf/cm<sup>2</sup>)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸