Konversi ton-force(long)/kaki2 ke inci air (60oF) (LT f/ft² ke inH20)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
 • inci air (60oF) [inH20]
Copy
_
Copy
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
 • inci air (60oF) [inH20]

Ton-force(long)/kaki2 ke Inci air (60oF) (LT f/ft2 ke inH20)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan inci air (60oF), 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 431 inci air (60oF).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Inci air (60oF) (Simbol atau Singkatan: inH20)

Inci air (60oF) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Inci air (60oF) disingkat atau disimbolkan dengan inH20. Nilai dari 1 inci air (60oF) setara dengan 248.84 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 inci air (60oF) setara dengan 0.0023202 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 inci air (60oF) sama dengan 248.84 paskal

1 inci air (60oF) sama dengan 0.24884 kilopaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 0.0024884 bar

1 inci air (60oF) sama dengan 0.036092 pon/inci2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.000036092 kip/inch2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.0024559 atmosfir

1 inci air (60oF) sama dengan 2.4884e-16 exapaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 2.4884e-13 petapaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 2.4884e-10 terapaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 2.4884e-7 gigapaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 0.00024884 megapaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 2.4884 hektopaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 24.884 dekapaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 2,488.4 desipaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 24,884 centipaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 248,840 milipaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 248,840,000 mikropaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 248,840,000,000 nanopaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 248,840,000,000,000 pikopaskal

1 inci air (60oF) sama dengan 248.84 newton/meter2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.024884 newton/centimeter2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.00024884 newton/milimeter2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.24884 kilonewton/meter2

1 inci air (60oF) sama dengan 2,488.4 dyne/centimeter2

1 inci air (60oF) sama dengan 25.375 kilogram-force/meter2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.0025375 kilogram-force/centimeter2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.000025375 kilogram-force/milimeter2

1 inci air (60oF) sama dengan 2.5375 gram-force/centimeter2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.0025986 ton-force(short)/kaki2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.000018046 ton-force(short)/inci2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.0023202 ton-force(long)/kaki2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.000016112 ton-force(long)/inci2

1 inci air (60oF) sama dengan 5.1972 pound-force/kaki2

1 inci air (60oF) sama dengan 0.036092 pound-force/inci2

1 inci air (60oF) sama dengan 1.8665 torr

1 inci air (60oF) sama dengan 2.4884 milibar

1 inci air (60oF) sama dengan 2,488.4 mikrobar

1 inci air (60oF) sama dengan 0.18665 centimeter raksa (0oC)

1 inci air (60oF) sama dengan 1.8665 milimeter raksa (0oC)

1 inci air (60oF) sama dengan 0.073483 inci raksa (32oF)

1 inci air (60oF) sama dengan 0.073691 inci raksa (60oF)

1 inci air (60oF) sama dengan 2.5376 centimeter air (4oC)

1 inci air (60oF) sama dengan 25.376 milimeter air (4oC)

1 inci air (60oF) sama dengan 0.99904 inci air (4oC)

1 inci air (60oF) sama dengan 0.083253 kaki air (4oC)

1 inci air (60oF) sama dengan 0.083333 kaki air (60oF)

1 inci air (60oF) sama dengan 0.0025375 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Inci air (60oF) (LT f/ft2 ke inH20):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Inci air (60oF) (LT f/ft2 ke inH20)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) inci air (60oF) (inH20)
0.01 LT f/ft2 4.31 inH20
0.1 LT f/ft2 43.1 inH20
1 LT f/ft2 431 inH20
2 LT f/ft2 862 inH20
3 LT f/ft2 1,293 inH20
4 LT f/ft2 1,724 inH20
5 LT f/ft2 2,155 inH20
6 LT f/ft2 2,586 inH20
7 LT f/ft2 3,017 inH20
8 LT f/ft2 3,448 inH20
9 LT f/ft2 3,879 inH20
10 LT f/ft2 4,310 inH20
20 LT f/ft2 8,620 inH20
25 LT f/ft2 10,775 inH20
50 LT f/ft2 21,550 inH20
75 LT f/ft2 32,325 inH20
100 LT f/ft2 43,100 inH20
250 LT f/ft2 107,750 inH20
500 LT f/ft2 215,500 inH20
750 LT f/ft2 323,250 inH20
1,000 LT f/ft2 431,000 inH20
100,000 LT f/ft2 43,100,000 inH20
1,000,000,000 LT f/ft2 431,000,000,000 inH20
1,000,000,000,000 LT f/ft2 431,000,000,000,000 inH20

Tabel Konversi Inci air (60oF) ke Ton-force(long)/kaki2 (inH20 ke LT f/ft2)

inci air (60oF) (inH20) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 inH20 0.000023202 LT f/ft2
0.1 inH20 0.00023202 LT f/ft2
1 inH20 0.0023202 LT f/ft2
2 inH20 0.0046404 LT f/ft2
3 inH20 0.0069606 LT f/ft2
4 inH20 0.0092807 LT f/ft2
5 inH20 0.011601 LT f/ft2
6 inH20 0.013921 LT f/ft2
7 inH20 0.016241 LT f/ft2
8 inH20 0.018561 LT f/ft2
9 inH20 0.020882 LT f/ft2
10 inH20 0.023202 LT f/ft2
20 inH20 0.046404 LT f/ft2
25 inH20 0.058005 LT f/ft2
50 inH20 0.11601 LT f/ft2
75 inH20 0.17401 LT f/ft2
100 inH20 0.23202 LT f/ft2
250 inH20 0.58005 LT f/ft2
500 inH20 1.1601 LT f/ft2
750 inH20 1.7401 LT f/ft2
1,000 inH20 2.3202 LT f/ft2
100,000 inH20 232.02 LT f/ft2
1,000,000,000 inH20 2,320,200 LT f/ft2
1,000,000,000,000 inH20 2,320,200,000 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Inci air (60oF) (LT f/ft2 ke inH20)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke inci air (60oF) (85 LT f/ft2 ke inH20). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke inci air (60<sup>o</sup>F) (LT f/ft<sup>2</sup> ke inH20)
  Dengan x adalah nilai dalam inci air (60oF) (inH20) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 431 inci air (60oF) (1 LT f/ft2 setara dengan 431 inH20). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 431 inci air (60<sup>o</sup>F) (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 431 inH20)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 431 inci air (60oF) (inH20). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke inci air (60<sup>o</sup>F) (LT f/ft<sup>2</sup> ke inH20): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 431 inci air (60<sup>o</sup>F) (inH20)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 36635 inci air (60oF) (85 LT f/ft2 setara dengan 36635 inH20). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 36635 inci air (60<sup>o</sup>F) (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 36635 inH20)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸