Konversi ton-force(short)/kaki2 ke megapaskal (tf/ft² ke MPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • megapaskal [MPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]
Copy
_
Copy
 • megapaskal [MPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]

Ton-force(short)/kaki2 ke Megapaskal (tf/ft2 ke MPa)

Ton-force(short)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: tf/ft2)

Ton-force(short)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(short)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan tf/ft2. Nilai dari 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761 paskal. Dalam hubungannya dengan megapaskal, 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 0.095761 megapaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 paskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.95761 bar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pon/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.013889 kip/inch2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.94508 atmosfir

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-14 exapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-11 petapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-8 terapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.000095761 gigapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 megapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 hektopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576.1 dekapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 desipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576,100 centipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000 milipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000 mikropaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 newton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761 newton/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 newton/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilonewton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 dyne/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,764.9 kilogram-force/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0097649 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.49 gram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0069445 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.89286 ton-force(long)/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0062004 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 2,000 pound-force/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pound-force/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.26 torr

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 milibar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 mikrobar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 71.827 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.27 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.278 inci raksa (32oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.358 inci raksa (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.51 centimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,765.1 milimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.45 inci air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.038 kaki air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.82 inci air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.069 kaki air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 atm teknikal

Megapaskal (Simbol atau Singkatan: MPa)

Megapaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Megapaskal disingkat atau disimbolkan dengan MPa. Nilai dari 1 megapaskal setara dengan 1000000 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(short)/kaki2, 1 megapaskal setara dengan 10.443 ton-force(short)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megapaskal sama dengan 1,000,000 paskal

1 megapaskal sama dengan 1,000 kilopaskal

1 megapaskal sama dengan 10 bar

1 megapaskal sama dengan 145.04 pon/inci2

1 megapaskal sama dengan 0.14504 kip/inch2

1 megapaskal sama dengan 9.8692 atmosfir

1 megapaskal sama dengan 1e-12 exapaskal

1 megapaskal sama dengan 1e-9 petapaskal

1 megapaskal sama dengan 0.000001 terapaskal

1 megapaskal sama dengan 0.001 gigapaskal

1 megapaskal sama dengan 10,000 hektopaskal

1 megapaskal sama dengan 100,000 dekapaskal

1 megapaskal sama dengan 10,000,000 desipaskal

1 megapaskal sama dengan 100,000,000 centipaskal

1 megapaskal sama dengan 1,000,000,000 milipaskal

1 megapaskal sama dengan 1,000,000,000,000 mikropaskal

1 megapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanopaskal

1 megapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikopaskal

1 megapaskal sama dengan 1,000,000 newton/meter2

1 megapaskal sama dengan 100 newton/centimeter2

1 megapaskal sama dengan 1 newton/milimeter2

1 megapaskal sama dengan 1,000 kilonewton/meter2

1 megapaskal sama dengan 10,000,000 dyne/centimeter2

1 megapaskal sama dengan 101,970 kilogram-force/meter2

1 megapaskal sama dengan 10.197 kilogram-force/centimeter2

1 megapaskal sama dengan 0.10197 kilogram-force/milimeter2

1 megapaskal sama dengan 10,197 gram-force/centimeter2

1 megapaskal sama dengan 10.443 ton-force(short)/kaki2

1 megapaskal sama dengan 0.072519 ton-force(short)/inci2

1 megapaskal sama dengan 9.3239 ton-force(long)/kaki2

1 megapaskal sama dengan 0.064749 ton-force(long)/inci2

1 megapaskal sama dengan 20,885 pound-force/kaki2

1 megapaskal sama dengan 145.04 pound-force/inci2

1 megapaskal sama dengan 7,500.6 torr

1 megapaskal sama dengan 10,000 milibar

1 megapaskal sama dengan 10,000,000 mikrobar

1 megapaskal sama dengan 750.06 centimeter raksa (0oC)

1 megapaskal sama dengan 7,500.6 milimeter raksa (0oC)

1 megapaskal sama dengan 295.3 inci raksa (32oF)

1 megapaskal sama dengan 296.13 inci raksa (60oF)

1 megapaskal sama dengan 10,197 centimeter air (4oC)

1 megapaskal sama dengan 101,970 milimeter air (4oC)

1 megapaskal sama dengan 4,014.7 inci air (4oC)

1 megapaskal sama dengan 334.56 kaki air (4oC)

1 megapaskal sama dengan 4,018.6 inci air (60oF)

1 megapaskal sama dengan 334.88 kaki air (60oF)

1 megapaskal sama dengan 10.197 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Megapaskal (tf/ft2 ke MPa):

Tabel Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Megapaskal (tf/ft2 ke MPa)

ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) megapaskal (MPa)
0.01 tf/ft2 0.00095761 MPa
0.1 tf/ft2 0.0095761 MPa
1 tf/ft2 0.095761 MPa
2 tf/ft2 0.19152 MPa
3 tf/ft2 0.28728 MPa
4 tf/ft2 0.38304 MPa
5 tf/ft2 0.4788 MPa
6 tf/ft2 0.57456 MPa
7 tf/ft2 0.67032 MPa
8 tf/ft2 0.76609 MPa
9 tf/ft2 0.86185 MPa
10 tf/ft2 0.95761 MPa
20 tf/ft2 1.9152 MPa
25 tf/ft2 2.394 MPa
50 tf/ft2 4.788 MPa
75 tf/ft2 7.1821 MPa
100 tf/ft2 9.5761 MPa
250 tf/ft2 23.94 MPa
500 tf/ft2 47.88 MPa
750 tf/ft2 71.821 MPa
1,000 tf/ft2 95.761 MPa
100,000 tf/ft2 9,576.1 MPa
1,000,000,000 tf/ft2 95,761,000 MPa
1,000,000,000,000 tf/ft2 95,761,000,000 MPa

Tabel Konversi Megapaskal ke Ton-force(short)/kaki2 (MPa ke tf/ft2)

megapaskal (MPa) ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2)
0.01 MPa 0.10443 tf/ft2
0.1 MPa 1.0443 tf/ft2
1 MPa 10.443 tf/ft2
2 MPa 20.885 tf/ft2
3 MPa 31.328 tf/ft2
4 MPa 41.771 tf/ft2
5 MPa 52.214 tf/ft2
6 MPa 62.656 tf/ft2
7 MPa 73.099 tf/ft2
8 MPa 83.542 tf/ft2
9 MPa 93.984 tf/ft2
10 MPa 104.43 tf/ft2
20 MPa 208.85 tf/ft2
25 MPa 261.07 tf/ft2
50 MPa 522.14 tf/ft2
75 MPa 783.2 tf/ft2
100 MPa 1,044.3 tf/ft2
250 MPa 2,610.7 tf/ft2
500 MPa 5,221.4 tf/ft2
750 MPa 7,832 tf/ft2
1,000 MPa 10,443 tf/ft2
100,000 MPa 1,044,300 tf/ft2
1,000,000,000 MPa 10,443,000,000 tf/ft2
1,000,000,000,000 MPa 10,443,000,000,000 tf/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Megapaskal (tf/ft2 ke MPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(short)/kaki2 ke megapaskal (85 tf/ft2 ke MPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke megapaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke MPa)
  Dengan x adalah nilai dalam megapaskal (MPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 0.095761 megapaskal (1 tf/ft2 setara dengan 0.095761 MPa). Atau:
  1 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 0.095761 megapaskal (1 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 0.095761 MPa)
 3. 85 ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.095761 megapaskal (MPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke megapaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke MPa): 85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> (tf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.095761 megapaskal (MPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 8.1397 megapaskal (85 tf/ft2 setara dengan 8.1397 MPa). Atau:
  85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 8.1397 megapaskal (85 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 8.1397 MPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸