Konversi ton-force(long)/kaki2 ke pikopaskal (LT f/ft² ke pPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • pikopaskal [pPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
Copy
_
Copy
 • pikopaskal [pPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]

Ton-force(long)/kaki2 ke Pikopaskal (LT f/ft2 ke pPa)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan pikopaskal, 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250000000000000 pikopaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Pikopaskal (Simbol atau Singkatan: pPa)

Pikopaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Pikopaskal disingkat atau disimbolkan dengan pPa. Nilai dari 1 pikopaskal setara dengan 1e-12 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 pikopaskal setara dengan 9.3239e-18 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pikopaskal sama dengan 1e-12 paskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-15 kilopaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-17 bar

1 pikopaskal sama dengan 1.4504e-16 pon/inci2

1 pikopaskal sama dengan 1.4504e-19 kip/inch2

1 pikopaskal sama dengan 9.8692e-18 atmosfir

1 pikopaskal sama dengan 1e-30 exapaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-27 petapaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-24 terapaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-21 gigapaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-18 megapaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-14 hektopaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-13 dekapaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-11 desipaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-10 centipaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-9 milipaskal

1 pikopaskal sama dengan 0.000001 mikropaskal

1 pikopaskal sama dengan 0.001 nanopaskal

1 pikopaskal sama dengan 1e-12 newton/meter2

1 pikopaskal sama dengan 1e-16 newton/centimeter2

1 pikopaskal sama dengan 1e-18 newton/milimeter2

1 pikopaskal sama dengan 1e-15 kilonewton/meter2

1 pikopaskal sama dengan 1e-11 dyne/centimeter2

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-13 kilogram-force/meter2

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-17 kilogram-force/centimeter2

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-19 kilogram-force/milimeter2

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-14 gram-force/centimeter2

1 pikopaskal sama dengan 1.0443e-17 ton-force(short)/kaki2

1 pikopaskal sama dengan 7.2519e-20 ton-force(short)/inci2

1 pikopaskal sama dengan 9.3239e-18 ton-force(long)/kaki2

1 pikopaskal sama dengan 6.4749e-20 ton-force(long)/inci2

1 pikopaskal sama dengan 2.0885e-14 pound-force/kaki2

1 pikopaskal sama dengan 1.4504e-16 pound-force/inci2

1 pikopaskal sama dengan 7.5006e-15 torr

1 pikopaskal sama dengan 1e-14 milibar

1 pikopaskal sama dengan 1e-11 mikrobar

1 pikopaskal sama dengan 7.5006e-16 centimeter raksa (0oC)

1 pikopaskal sama dengan 7.5006e-15 milimeter raksa (0oC)

1 pikopaskal sama dengan 2.953e-16 inci raksa (32oF)

1 pikopaskal sama dengan 2.9613e-16 inci raksa (60oF)

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-14 centimeter air (4oC)

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-13 milimeter air (4oC)

1 pikopaskal sama dengan 4.0147e-15 inci air (4oC)

1 pikopaskal sama dengan 3.3456e-16 kaki air (4oC)

1 pikopaskal sama dengan 4.0186e-15 inci air (60oF)

1 pikopaskal sama dengan 3.3488e-16 kaki air (60oF)

1 pikopaskal sama dengan 1.0197e-17 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Pikopaskal (LT f/ft2 ke pPa):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Pikopaskal (LT f/ft2 ke pPa)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) pikopaskal (pPa)
0.01 LT f/ft2 1,072,500,000,000,000 pPa
0.1 LT f/ft2 10,725,000,000,000,000 pPa
1 LT f/ft2 107,250,000,000,000,000 pPa
2 LT f/ft2 214,500,000,000,000,000 pPa
3 LT f/ft2 321,750,000,000,000,000 pPa
4 LT f/ft2 429,010,000,000,000,000 pPa
5 LT f/ft2 536,260,000,000,000,000 pPa
6 LT f/ft2 643,510,000,000,000,000 pPa
7 LT f/ft2 750,760,000,000,000,000 pPa
8 LT f/ft2 858,010,000,000,000,000 pPa
9 LT f/ft2 965,260,000,000,000,000 pPa
10 LT f/ft2 1,072,500,000,000,000,000 pPa
20 LT f/ft2 2,145,000,000,000,000,000 pPa
25 LT f/ft2 2,681,300,000,000,000,000 pPa
50 LT f/ft2 5,362,600,000,000,000,000 pPa
75 LT f/ft2 8,043,800,000,000,000,000 pPa
100 LT f/ft2 10,725,000,000,000,000,000 pPa
250 LT f/ft2 26,813,000,000,000,000,000 pPa
500 LT f/ft2 53,626,000,000,000,000,000 pPa
750 LT f/ft2 80,438,000,000,000,000,000 pPa
1,000 LT f/ft2 107,250,000,000,000,000,000 pPa
100,000 LT f/ft2 1.0725e+22 pPa
1,000,000,000 LT f/ft2 1.0725e+26 pPa
1,000,000,000,000 LT f/ft2 1.0725e+29 pPa

Tabel Konversi Pikopaskal ke Ton-force(long)/kaki2 (pPa ke LT f/ft2)

pikopaskal (pPa) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 pPa 9.3239e-20 LT f/ft2
0.1 pPa 9.3239e-19 LT f/ft2
1 pPa 9.3239e-18 LT f/ft2
2 pPa 1.8648e-17 LT f/ft2
3 pPa 2.7972e-17 LT f/ft2
4 pPa 3.7296e-17 LT f/ft2
5 pPa 4.662e-17 LT f/ft2
6 pPa 5.5943e-17 LT f/ft2
7 pPa 6.5267e-17 LT f/ft2
8 pPa 7.4591e-17 LT f/ft2
9 pPa 8.3915e-17 LT f/ft2
10 pPa 9.3239e-17 LT f/ft2
20 pPa 1.8648e-16 LT f/ft2
25 pPa 2.331e-16 LT f/ft2
50 pPa 4.662e-16 LT f/ft2
75 pPa 6.9929e-16 LT f/ft2
100 pPa 9.3239e-16 LT f/ft2
250 pPa 2.331e-15 LT f/ft2
500 pPa 4.662e-15 LT f/ft2
750 pPa 6.9929e-15 LT f/ft2
1,000 pPa 9.3239e-15 LT f/ft2
100,000 pPa 9.3239e-13 LT f/ft2
1,000,000,000 pPa 9.3239e-9 LT f/ft2
1,000,000,000,000 pPa 0.0000093239 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Pikopaskal (LT f/ft2 ke pPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke pikopaskal (85 LT f/ft2 ke pPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke pikopaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke pPa)
  Dengan x adalah nilai dalam pikopaskal (pPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250000000000000 pikopaskal (1 LT f/ft2 setara dengan 107250000000000000 pPa). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 107250000000000000 pikopaskal (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 107250000000000000 pPa)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 107250000000000000 pikopaskal (pPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke pikopaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke pPa): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 107250000000000000 pikopaskal (pPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 9116400000000000000 pikopaskal (85 LT f/ft2 setara dengan 9116400000000000000 pPa). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 9116400000000000000 pikopaskal (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 9116400000000000000 pPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸