Konversi ton-force(short)/kaki2 ke kilopaskal (tf/ft² ke kPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • kilopaskal [kPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]
Copy
_
Copy
 • kilopaskal [kPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]

Ton-force(short)/kaki2 ke Kilopaskal (tf/ft2 ke kPa)

Ton-force(short)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: tf/ft2)

Ton-force(short)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(short)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan tf/ft2. Nilai dari 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761 paskal. Dalam hubungannya dengan kilopaskal, 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95.761 kilopaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 paskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.95761 bar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pon/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.013889 kip/inch2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.94508 atmosfir

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-14 exapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-11 petapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-8 terapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.000095761 gigapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 megapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 hektopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576.1 dekapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 desipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576,100 centipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000 milipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000 mikropaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 newton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761 newton/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 newton/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilonewton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 dyne/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,764.9 kilogram-force/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0097649 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.49 gram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0069445 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.89286 ton-force(long)/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0062004 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 2,000 pound-force/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pound-force/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.26 torr

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 milibar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 mikrobar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 71.827 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.27 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.278 inci raksa (32oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.358 inci raksa (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.51 centimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,765.1 milimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.45 inci air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.038 kaki air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.82 inci air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.069 kaki air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 atm teknikal

Kilopaskal (Simbol atau Singkatan: kPa)

Kilopaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Kilopaskal disingkat atau disimbolkan dengan kPa. Nilai dari 1 kilopaskal setara dengan 1000 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(short)/kaki2, 1 kilopaskal setara dengan 0.010443 ton-force(short)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilopaskal sama dengan 1,000 paskal

1 kilopaskal sama dengan 0.01 bar

1 kilopaskal sama dengan 0.14504 pon/inci2

1 kilopaskal sama dengan 0.00014504 kip/inch2

1 kilopaskal sama dengan 0.0098692 atmosfir

1 kilopaskal sama dengan 1e-15 exapaskal

1 kilopaskal sama dengan 1e-12 petapaskal

1 kilopaskal sama dengan 1e-9 terapaskal

1 kilopaskal sama dengan 0.000001 gigapaskal

1 kilopaskal sama dengan 0.001 megapaskal

1 kilopaskal sama dengan 10 hektopaskal

1 kilopaskal sama dengan 100 dekapaskal

1 kilopaskal sama dengan 10,000 desipaskal

1 kilopaskal sama dengan 100,000 centipaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000 milipaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000,000 mikropaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000,000,000 nanopaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikopaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000 newton/meter2

1 kilopaskal sama dengan 0.1 newton/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 0.001 newton/milimeter2

1 kilopaskal sama dengan 1 kilonewton/meter2

1 kilopaskal sama dengan 10,000 dyne/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 101.97 kilogram-force/meter2

1 kilopaskal sama dengan 0.010197 kilogram-force/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 0.00010197 kilogram-force/milimeter2

1 kilopaskal sama dengan 10.197 gram-force/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 0.010443 ton-force(short)/kaki2

1 kilopaskal sama dengan 0.000072519 ton-force(short)/inci2

1 kilopaskal sama dengan 0.0093239 ton-force(long)/kaki2

1 kilopaskal sama dengan 0.000064749 ton-force(long)/inci2

1 kilopaskal sama dengan 20.885 pound-force/kaki2

1 kilopaskal sama dengan 0.14504 pound-force/inci2

1 kilopaskal sama dengan 7.5006 torr

1 kilopaskal sama dengan 10 milibar

1 kilopaskal sama dengan 10,000 mikrobar

1 kilopaskal sama dengan 0.75006 centimeter raksa (0oC)

1 kilopaskal sama dengan 7.5006 milimeter raksa (0oC)

1 kilopaskal sama dengan 0.2953 inci raksa (32oF)

1 kilopaskal sama dengan 0.29613 inci raksa (60oF)

1 kilopaskal sama dengan 10.197 centimeter air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 101.97 milimeter air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 4.0147 inci air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 0.33456 kaki air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 4.0186 inci air (60oF)

1 kilopaskal sama dengan 0.33488 kaki air (60oF)

1 kilopaskal sama dengan 0.010197 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Kilopaskal (tf/ft2 ke kPa):

Tabel Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Kilopaskal (tf/ft2 ke kPa)

ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) kilopaskal (kPa)
0.01 tf/ft2 0.95761 kPa
0.1 tf/ft2 9.5761 kPa
1 tf/ft2 95.761 kPa
2 tf/ft2 191.52 kPa
3 tf/ft2 287.28 kPa
4 tf/ft2 383.04 kPa
5 tf/ft2 478.8 kPa
6 tf/ft2 574.56 kPa
7 tf/ft2 670.32 kPa
8 tf/ft2 766.09 kPa
9 tf/ft2 861.85 kPa
10 tf/ft2 957.61 kPa
20 tf/ft2 1,915.2 kPa
25 tf/ft2 2,394 kPa
50 tf/ft2 4,788 kPa
75 tf/ft2 7,182.1 kPa
100 tf/ft2 9,576.1 kPa
250 tf/ft2 23,940 kPa
500 tf/ft2 47,880 kPa
750 tf/ft2 71,821 kPa
1,000 tf/ft2 95,761 kPa
100,000 tf/ft2 9,576,100 kPa
1,000,000,000 tf/ft2 95,761,000,000 kPa
1,000,000,000,000 tf/ft2 95,761,000,000,000 kPa

Tabel Konversi Kilopaskal ke Ton-force(short)/kaki2 (kPa ke tf/ft2)

kilopaskal (kPa) ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2)
0.01 kPa 0.00010443 tf/ft2
0.1 kPa 0.0010443 tf/ft2
1 kPa 0.010443 tf/ft2
2 kPa 0.020885 tf/ft2
3 kPa 0.031328 tf/ft2
4 kPa 0.041771 tf/ft2
5 kPa 0.052214 tf/ft2
6 kPa 0.062656 tf/ft2
7 kPa 0.073099 tf/ft2
8 kPa 0.083542 tf/ft2
9 kPa 0.093984 tf/ft2
10 kPa 0.10443 tf/ft2
20 kPa 0.20885 tf/ft2
25 kPa 0.26107 tf/ft2
50 kPa 0.52214 tf/ft2
75 kPa 0.7832 tf/ft2
100 kPa 1.0443 tf/ft2
250 kPa 2.6107 tf/ft2
500 kPa 5.2214 tf/ft2
750 kPa 7.832 tf/ft2
1,000 kPa 10.443 tf/ft2
100,000 kPa 1,044.3 tf/ft2
1,000,000,000 kPa 10,443,000 tf/ft2
1,000,000,000,000 kPa 10,443,000,000 tf/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Kilopaskal (tf/ft2 ke kPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(short)/kaki2 ke kilopaskal (85 tf/ft2 ke kPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke kilopaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke kPa)
  Dengan x adalah nilai dalam kilopaskal (kPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95.761 kilopaskal (1 tf/ft2 setara dengan 95.761 kPa). Atau:
  1 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 95.761 kilopaskal (1 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 95.761 kPa)
 3. 85 ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 95.761 kilopaskal (kPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke kilopaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke kPa): 85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> (tf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 95.761 kilopaskal (kPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 8139.7 kilopaskal (85 tf/ft2 setara dengan 8139.7 kPa). Atau:
  85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 8139.7 kilopaskal (85 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 8139.7 kPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸