Konversi ton-force(short)/kaki2 ke nanopaskal (tf/ft² ke nPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • nanopaskal [nPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]
Copy
_
Copy
 • nanopaskal [nPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]

Ton-force(short)/kaki2 ke Nanopaskal (tf/ft2 ke nPa)

Ton-force(short)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: tf/ft2)

Ton-force(short)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(short)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan tf/ft2. Nilai dari 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761 paskal. Dalam hubungannya dengan nanopaskal, 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761000000000 nanopaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 paskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.95761 bar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pon/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.013889 kip/inch2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.94508 atmosfir

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-14 exapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-11 petapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-8 terapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.000095761 gigapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 megapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 hektopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576.1 dekapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 desipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576,100 centipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000 milipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000 mikropaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 newton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761 newton/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 newton/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilonewton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 dyne/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,764.9 kilogram-force/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0097649 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.49 gram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0069445 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.89286 ton-force(long)/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0062004 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 2,000 pound-force/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pound-force/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.26 torr

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 milibar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 mikrobar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 71.827 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.27 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.278 inci raksa (32oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.358 inci raksa (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.51 centimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,765.1 milimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.45 inci air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.038 kaki air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.82 inci air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.069 kaki air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 atm teknikal

Nanopaskal (Simbol atau Singkatan: nPa)

Nanopaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Nanopaskal disingkat atau disimbolkan dengan nPa. Nilai dari 1 nanopaskal setara dengan 1e-9 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(short)/kaki2, 1 nanopaskal setara dengan 1.0443e-14 ton-force(short)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanopaskal sama dengan 1e-9 paskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-12 kilopaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-14 bar

1 nanopaskal sama dengan 1.4504e-13 pon/inci2

1 nanopaskal sama dengan 1.4504e-16 kip/inch2

1 nanopaskal sama dengan 9.8692e-15 atmosfir

1 nanopaskal sama dengan 1e-27 exapaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-24 petapaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-21 terapaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-18 gigapaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-15 megapaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-11 hektopaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-10 dekapaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-8 desipaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-7 centipaskal

1 nanopaskal sama dengan 0.000001 milipaskal

1 nanopaskal sama dengan 0.001 mikropaskal

1 nanopaskal sama dengan 1,000 pikopaskal

1 nanopaskal sama dengan 1e-9 newton/meter2

1 nanopaskal sama dengan 1e-13 newton/centimeter2

1 nanopaskal sama dengan 1e-15 newton/milimeter2

1 nanopaskal sama dengan 1e-12 kilonewton/meter2

1 nanopaskal sama dengan 1e-8 dyne/centimeter2

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-10 kilogram-force/meter2

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-14 kilogram-force/centimeter2

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-16 kilogram-force/milimeter2

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-11 gram-force/centimeter2

1 nanopaskal sama dengan 1.0443e-14 ton-force(short)/kaki2

1 nanopaskal sama dengan 7.2519e-17 ton-force(short)/inci2

1 nanopaskal sama dengan 9.3239e-15 ton-force(long)/kaki2

1 nanopaskal sama dengan 6.4749e-17 ton-force(long)/inci2

1 nanopaskal sama dengan 2.0885e-11 pound-force/kaki2

1 nanopaskal sama dengan 1.4504e-13 pound-force/inci2

1 nanopaskal sama dengan 7.5006e-12 torr

1 nanopaskal sama dengan 1e-11 milibar

1 nanopaskal sama dengan 1e-8 mikrobar

1 nanopaskal sama dengan 7.5006e-13 centimeter raksa (0oC)

1 nanopaskal sama dengan 7.5006e-12 milimeter raksa (0oC)

1 nanopaskal sama dengan 2.953e-13 inci raksa (32oF)

1 nanopaskal sama dengan 2.9613e-13 inci raksa (60oF)

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-11 centimeter air (4oC)

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-10 milimeter air (4oC)

1 nanopaskal sama dengan 4.0147e-12 inci air (4oC)

1 nanopaskal sama dengan 3.3456e-13 kaki air (4oC)

1 nanopaskal sama dengan 4.0186e-12 inci air (60oF)

1 nanopaskal sama dengan 3.3488e-13 kaki air (60oF)

1 nanopaskal sama dengan 1.0197e-14 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Nanopaskal (tf/ft2 ke nPa):

Tabel Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Nanopaskal (tf/ft2 ke nPa)

ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) nanopaskal (nPa)
0.01 tf/ft2 957,610,000,000 nPa
0.1 tf/ft2 9,576,100,000,000 nPa
1 tf/ft2 95,761,000,000,000 nPa
2 tf/ft2 191,520,000,000,000 nPa
3 tf/ft2 287,280,000,000,000 nPa
4 tf/ft2 383,040,000,000,000 nPa
5 tf/ft2 478,800,000,000,000 nPa
6 tf/ft2 574,560,000,000,000 nPa
7 tf/ft2 670,320,000,000,000 nPa
8 tf/ft2 766,090,000,000,000 nPa
9 tf/ft2 861,850,000,000,000 nPa
10 tf/ft2 957,610,000,000,000 nPa
20 tf/ft2 1,915,200,000,000,000 nPa
25 tf/ft2 2,394,000,000,000,000 nPa
50 tf/ft2 4,788,000,000,000,000 nPa
75 tf/ft2 7,182,100,000,000,000 nPa
100 tf/ft2 9,576,100,000,000,000 nPa
250 tf/ft2 23,940,000,000,000,000 nPa
500 tf/ft2 47,880,000,000,000,000 nPa
750 tf/ft2 71,821,000,000,000,000 nPa
1,000 tf/ft2 95,761,000,000,000,000 nPa
100,000 tf/ft2 9,576,100,000,000,000,000 nPa
1,000,000,000 tf/ft2 9.5761e+22 nPa
1,000,000,000,000 tf/ft2 9.5761e+25 nPa

Tabel Konversi Nanopaskal ke Ton-force(short)/kaki2 (nPa ke tf/ft2)

nanopaskal (nPa) ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2)
0.01 nPa 1.0443e-16 tf/ft2
0.1 nPa 1.0443e-15 tf/ft2
1 nPa 1.0443e-14 tf/ft2
2 nPa 2.0885e-14 tf/ft2
3 nPa 3.1328e-14 tf/ft2
4 nPa 4.1771e-14 tf/ft2
5 nPa 5.2214e-14 tf/ft2
6 nPa 6.2656e-14 tf/ft2
7 nPa 7.3099e-14 tf/ft2
8 nPa 8.3542e-14 tf/ft2
9 nPa 9.3984e-14 tf/ft2
10 nPa 1.0443e-13 tf/ft2
20 nPa 2.0885e-13 tf/ft2
25 nPa 2.6107e-13 tf/ft2
50 nPa 5.2214e-13 tf/ft2
75 nPa 7.832e-13 tf/ft2
100 nPa 1.0443e-12 tf/ft2
250 nPa 2.6107e-12 tf/ft2
500 nPa 5.2214e-12 tf/ft2
750 nPa 7.832e-12 tf/ft2
1,000 nPa 1.0443e-11 tf/ft2
100,000 nPa 1.0443e-9 tf/ft2
1,000,000,000 nPa 0.000010443 tf/ft2
1,000,000,000,000 nPa 0.010443 tf/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Nanopaskal (tf/ft2 ke nPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(short)/kaki2 ke nanopaskal (85 tf/ft2 ke nPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke nanopaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke nPa)
  Dengan x adalah nilai dalam nanopaskal (nPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761000000000 nanopaskal (1 tf/ft2 setara dengan 95761000000000 nPa). Atau:
  1 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 95761000000000 nanopaskal (1 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 95761000000000 nPa)
 3. 85 ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 95761000000000 nanopaskal (nPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke nanopaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke nPa): 85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> (tf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 95761000000000 nanopaskal (nPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 8139700000000000 nanopaskal (85 tf/ft2 setara dengan 8139700000000000 nPa). Atau:
  85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 8139700000000000 nanopaskal (85 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 8139700000000000 nPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸