Konversi akre kaki/hari ke galon (UK)/jam (ac ft/d ke gal (UK)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • galon (UK)/jam [gal (UK)/h]
  • akre kaki/hari [ac ft/d]
Copy
_
Copy
  • galon (UK)/jam [gal (UK)/h]
  • akre kaki/hari [ac ft/d]

Akre kaki/hari ke Galon (UK)/jam (ac ft/d ke gal (UK)/h)

Akre kaki/hari (Simbol atau Singkatan: ac ft/d)

Akre kaki/hari adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Akre kaki/hari disingkat atau disimbolkan dengan ac ft/d. Nilai dari 1 akre kaki/hari setara dengan 0.014276 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan galon (UK)/jam, 1 akre kaki/hari setara dengan 11305 galon (UK)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 akre kaki/hari sama dengan 0.014276 meter³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233.5 meter³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51.395 meter³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 0.85659 meter³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500,000 centimeter³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395,000 centimeter³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856,590 centimeter³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14,276 centimeter³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500 liter/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395 liter/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856.59 liter/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14.276 liter/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500,000 mililiter/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395,000 mililiter/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856,590 mililiter/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14,276 mililiter/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 325,850 galon (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 13,577 galon (US)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 226.29 galon (US)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 3.7714 galon (US)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 271,330 galon (UK)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 11,305 galon (UK)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 188.42 galon (UK)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 3.1404 galon (UK)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 7.7584 kilobarrel (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 7,758.4 barrel (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 323.27 barrel (US)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 5.3878 barrel (US)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.089796 barrel (US)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 365 akre kaki/tahun

1 akre kaki/hari sama dengan 0.041667 akre kaki/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 435.6 100 kaki³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 18.15 100 kaki³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 0.3025 100 kaki³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 1,737,900 ons/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 28,965 ons/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 482.74 ons/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,808,900 ons (UK)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 30,148 ons (UK)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 502.46 ons (UK)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 67.222 yard³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 1.1204 yard³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.018673 yard³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,815 kaki³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 30.25 kaki³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.50417 kaki³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 3,136,300 inci³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 52,272 inci³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 871.2 inci³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 23.27 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 1,396.2 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 83,771 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 2,010,500 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 10.555 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 633.3 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 37,998 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 911,950 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Galon (UK)/jam (Simbol atau Singkatan: gal (UK)/h)

Galon (UK)/jam adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Galon (UK)/jam disingkat atau disimbolkan dengan gal (UK)/h. Nilai dari 1 galon (UK)/jam setara dengan 0.0000012628 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan akre kaki/hari, 1 galon (UK)/jam setara dengan 0.000088453 akre kaki/hari.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0000012628 meter³/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.10911 meter³/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0045461 meter³/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.000075768 meter³/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 109,110 centimeter³/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 4,546.1 centimeter³/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 75.768 centimeter³/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 1.2628 centimeter³/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 109.11 liter/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 4.5461 liter/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.075768 liter/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0012628 liter/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 109,110 mililiter/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 4,546.1 mililiter/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 75.768 mililiter/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 1.2628 mililiter/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 28.823 galon (US)/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 1.2009 galon (US)/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.020016 galon (US)/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0003336 galon (US)/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 24 galon (UK)/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.016667 galon (UK)/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.00027778 galon (UK)/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.00068626 kilobarrel (US)/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.68626 barrel (US)/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.028594 barrel (US)/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.00047657 barrel (US)/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0000079428 barrel (US)/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.032286 akre kaki/tahun

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.000088453 akre kaki/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0000036856 akre kaki/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.03853 100 kaki³/hari

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0016054 100 kaki³/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.000026757 100 kaki³/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 153.72 ons/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 2.562 ons/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0427 ons/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 160 ons (UK)/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 2.6667 ons (UK)/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.044444 ons (UK)/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0059461 yard³/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.000099101 yard³/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0000016517 yard³/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.16054 kaki³/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0026757 kaki³/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.000044595 kaki³/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 277.42 inci³/jam

1 galon (UK)/jam sama dengan 4.6237 inci³/menit

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.077061 inci³/detik

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.0020583 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.1235 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 7.4099 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 177.84 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.00093363 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 0.056018 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 3.3611 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/jam sama dengan 80.665 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Cara Konversi Akre kaki/hari ke Galon (UK)/jam (ac ft/d ke gal (UK)/h):

Tabel Konversi Akre kaki/hari ke Galon (UK)/jam (ac ft/d ke gal (UK)/h)

akre kaki/hari (ac ft/d) galon (UK)/jam (gal (UK)/h)
0.01 ac ft/d 113.05 gal (UK)/h
0.1 ac ft/d 1,130.5 gal (UK)/h
1 ac ft/d 11,305 gal (UK)/h
2 ac ft/d 22,611 gal (UK)/h
3 ac ft/d 33,916 gal (UK)/h
4 ac ft/d 45,222 gal (UK)/h
5 ac ft/d 56,527 gal (UK)/h
6 ac ft/d 67,832 gal (UK)/h
7 ac ft/d 79,138 gal (UK)/h
8 ac ft/d 90,443 gal (UK)/h
9 ac ft/d 101,750 gal (UK)/h
10 ac ft/d 113,050 gal (UK)/h
20 ac ft/d 226,110 gal (UK)/h
25 ac ft/d 282,630 gal (UK)/h
50 ac ft/d 565,270 gal (UK)/h
75 ac ft/d 847,900 gal (UK)/h
100 ac ft/d 1,130,500 gal (UK)/h
250 ac ft/d 2,826,300 gal (UK)/h
500 ac ft/d 5,652,700 gal (UK)/h
750 ac ft/d 8,479,000 gal (UK)/h
1,000 ac ft/d 11,305,000 gal (UK)/h
100,000 ac ft/d 1,130,500,000 gal (UK)/h
1,000,000,000 ac ft/d 11,305,000,000,000 gal (UK)/h
1,000,000,000,000 ac ft/d 11,305,000,000,000,000 gal (UK)/h

Tabel Konversi Galon (UK)/jam ke Akre kaki/hari (gal (UK)/h ke ac ft/d)

galon (UK)/jam (gal (UK)/h) akre kaki/hari (ac ft/d)
0.01 gal (UK)/h 8.8453e-7 ac ft/d
0.1 gal (UK)/h 0.0000088453 ac ft/d
1 gal (UK)/h 0.000088453 ac ft/d
2 gal (UK)/h 0.00017691 ac ft/d
3 gal (UK)/h 0.00026536 ac ft/d
4 gal (UK)/h 0.00035381 ac ft/d
5 gal (UK)/h 0.00044227 ac ft/d
6 gal (UK)/h 0.00053072 ac ft/d
7 gal (UK)/h 0.00061917 ac ft/d
8 gal (UK)/h 0.00070763 ac ft/d
9 gal (UK)/h 0.00079608 ac ft/d
10 gal (UK)/h 0.00088453 ac ft/d
20 gal (UK)/h 0.0017691 ac ft/d
25 gal (UK)/h 0.0022113 ac ft/d
50 gal (UK)/h 0.0044227 ac ft/d
75 gal (UK)/h 0.006634 ac ft/d
100 gal (UK)/h 0.0088453 ac ft/d
250 gal (UK)/h 0.022113 ac ft/d
500 gal (UK)/h 0.044227 ac ft/d
750 gal (UK)/h 0.06634 ac ft/d
1,000 gal (UK)/h 0.088453 ac ft/d
100,000 gal (UK)/h 8.8453 ac ft/d
1,000,000,000 gal (UK)/h 88,453 ac ft/d
1,000,000,000,000 gal (UK)/h 88,453,000 ac ft/d

Langkah-langkah Konversi Akre kaki/hari ke Galon (UK)/jam (ac ft/d ke gal (UK)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 600 akre kaki/hari ke galon (UK)/jam (600 ac ft/d ke gal (UK)/h).
  2. 1 akre kaki/hari setara dengan 11305 galon (UK)/jam (1 ac ft/d setara dengan 11305 gal (UK)/h).
  3. 600 akre kaki/hari (ac ft/d) setara dengan 600 dikalikan dengan 11305 galon (UK)/jam (gal (UK)/h).
  4. Diperoleh 600 akre kaki/hari setara dengan 6783200 galon (UK)/jam (600 ac ft/d setara dengan 6783200 gal (UK)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸