Konversi akre kaki/hari ke galon (US)/jam (ac ft/d ke gal (US)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • galon (US)/jam [gal (US)/h]
  • akre kaki/hari [ac ft/d]
Copy
_
Copy
  • galon (US)/jam [gal (US)/h]
  • akre kaki/hari [ac ft/d]

Akre kaki/hari ke Galon (US)/jam (ac ft/d ke gal (US)/h)

Akre kaki/hari (Simbol atau Singkatan: ac ft/d)

Akre kaki/hari adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Akre kaki/hari disingkat atau disimbolkan dengan ac ft/d. Nilai dari 1 akre kaki/hari setara dengan 0.014276 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan galon (US)/jam, 1 akre kaki/hari setara dengan 13577 galon (US)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 akre kaki/hari sama dengan 0.014276 meter³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233.5 meter³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51.395 meter³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 0.85659 meter³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500,000 centimeter³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395,000 centimeter³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856,590 centimeter³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14,276 centimeter³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500 liter/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395 liter/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856.59 liter/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14.276 liter/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500,000 mililiter/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395,000 mililiter/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856,590 mililiter/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14,276 mililiter/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 325,850 galon (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 13,577 galon (US)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 226.29 galon (US)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 3.7714 galon (US)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 271,330 galon (UK)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 11,305 galon (UK)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 188.42 galon (UK)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 3.1404 galon (UK)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 7.7584 kilobarrel (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 7,758.4 barrel (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 323.27 barrel (US)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 5.3878 barrel (US)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.089796 barrel (US)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 365 akre kaki/tahun

1 akre kaki/hari sama dengan 0.041667 akre kaki/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 435.6 100 kaki³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 18.15 100 kaki³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 0.3025 100 kaki³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 1,737,900 ons/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 28,965 ons/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 482.74 ons/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,808,900 ons (UK)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 30,148 ons (UK)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 502.46 ons (UK)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 67.222 yard³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 1.1204 yard³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.018673 yard³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,815 kaki³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 30.25 kaki³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.50417 kaki³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 3,136,300 inci³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 52,272 inci³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 871.2 inci³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 23.27 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 1,396.2 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 83,771 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 2,010,500 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 10.555 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 633.3 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 37,998 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 911,950 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Galon (US)/jam (Simbol atau Singkatan: gal (US)/h)

Galon (US)/jam adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Galon (US)/jam disingkat atau disimbolkan dengan gal (US)/h. Nilai dari 1 galon (US)/jam setara dengan 0.0000010515 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan akre kaki/hari, 1 galon (US)/jam setara dengan 0.000073653 akre kaki/hari.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0000010515 meter³/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 0.09085 meter³/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0037854 meter³/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.00006309 meter³/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 90,850 centimeter³/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 3,785.4 centimeter³/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 63.09 centimeter³/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 1.0515 centimeter³/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 90.85 liter/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 3.7854 liter/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.06309 liter/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0010515 liter/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 90,850 mililiter/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 3,785.4 mililiter/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 63.09 mililiter/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 1.0515 mililiter/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 24 galon (US)/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.016667 galon (US)/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.00027778 galon (US)/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 19.984 galon (UK)/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.83267 galon (UK)/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.013878 galon (UK)/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0002313 galon (UK)/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 0.00057143 kilobarrel (US)/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.57143 barrel (US)/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.02381 barrel (US)/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.00039683 barrel (US)/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0000066138 barrel (US)/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 0.026883 akre kaki/tahun

1 galon (US)/jam sama dengan 0.000073653 akre kaki/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0000030689 akre kaki/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.032083 100 kaki³/hari

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0013368 100 kaki³/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.00002228 100 kaki³/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 128 ons/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 2.1333 ons/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.035556 ons/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 133.23 ons (UK)/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 2.2205 ons (UK)/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.037008 ons (UK)/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0049511 yard³/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.000082519 yard³/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0000013753 yard³/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 0.13368 kaki³/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 0.002228 kaki³/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.000037133 kaki³/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 231 inci³/jam

1 galon (US)/jam sama dengan 3.85 inci³/menit

1 galon (US)/jam sama dengan 0.064167 inci³/detik

1 galon (US)/jam sama dengan 0.0017139 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 0.10283 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 6.17 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 148.08 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 0.00077741 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 0.046644 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 2.7987 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/jam sama dengan 67.168 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Cara Konversi Akre kaki/hari ke Galon (US)/jam (ac ft/d ke gal (US)/h):

Tabel Konversi Akre kaki/hari ke Galon (US)/jam (ac ft/d ke gal (US)/h)

akre kaki/hari (ac ft/d) galon (US)/jam (gal (US)/h)
0.01 ac ft/d 135.77 gal (US)/h
0.1 ac ft/d 1,357.7 gal (US)/h
1 ac ft/d 13,577 gal (US)/h
2 ac ft/d 27,154 gal (US)/h
3 ac ft/d 40,732 gal (US)/h
4 ac ft/d 54,309 gal (US)/h
5 ac ft/d 67,886 gal (US)/h
6 ac ft/d 81,463 gal (US)/h
7 ac ft/d 95,040 gal (US)/h
8 ac ft/d 108,620 gal (US)/h
9 ac ft/d 122,190 gal (US)/h
10 ac ft/d 135,770 gal (US)/h
20 ac ft/d 271,540 gal (US)/h
25 ac ft/d 339,430 gal (US)/h
50 ac ft/d 678,860 gal (US)/h
75 ac ft/d 1,018,300 gal (US)/h
100 ac ft/d 1,357,700 gal (US)/h
250 ac ft/d 3,394,300 gal (US)/h
500 ac ft/d 6,788,600 gal (US)/h
750 ac ft/d 10,183,000 gal (US)/h
1,000 ac ft/d 13,577,000 gal (US)/h
100,000 ac ft/d 1,357,700,000 gal (US)/h
1,000,000,000 ac ft/d 13,577,000,000,000 gal (US)/h
1,000,000,000,000 ac ft/d 13,577,000,000,000,000 gal (US)/h

Tabel Konversi Galon (US)/jam ke Akre kaki/hari (gal (US)/h ke ac ft/d)

galon (US)/jam (gal (US)/h) akre kaki/hari (ac ft/d)
0.01 gal (US)/h 7.3653e-7 ac ft/d
0.1 gal (US)/h 0.0000073653 ac ft/d
1 gal (US)/h 0.000073653 ac ft/d
2 gal (US)/h 0.00014731 ac ft/d
3 gal (US)/h 0.00022096 ac ft/d
4 gal (US)/h 0.00029461 ac ft/d
5 gal (US)/h 0.00036826 ac ft/d
6 gal (US)/h 0.00044192 ac ft/d
7 gal (US)/h 0.00051557 ac ft/d
8 gal (US)/h 0.00058922 ac ft/d
9 gal (US)/h 0.00066288 ac ft/d
10 gal (US)/h 0.00073653 ac ft/d
20 gal (US)/h 0.0014731 ac ft/d
25 gal (US)/h 0.0018413 ac ft/d
50 gal (US)/h 0.0036826 ac ft/d
75 gal (US)/h 0.005524 ac ft/d
100 gal (US)/h 0.0073653 ac ft/d
250 gal (US)/h 0.018413 ac ft/d
500 gal (US)/h 0.036826 ac ft/d
750 gal (US)/h 0.05524 ac ft/d
1,000 gal (US)/h 0.073653 ac ft/d
100,000 gal (US)/h 7.3653 ac ft/d
1,000,000,000 gal (US)/h 73,653 ac ft/d
1,000,000,000,000 gal (US)/h 73,653,000 ac ft/d

Langkah-langkah Konversi Akre kaki/hari ke Galon (US)/jam (ac ft/d ke gal (US)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 600 akre kaki/hari ke galon (US)/jam (600 ac ft/d ke gal (US)/h).
  2. 1 akre kaki/hari setara dengan 13577 galon (US)/jam (1 ac ft/d setara dengan 13577 gal (US)/h).
  3. 600 akre kaki/hari (ac ft/d) setara dengan 600 dikalikan dengan 13577 galon (US)/jam (gal (US)/h).
  4. Diperoleh 600 akre kaki/hari setara dengan 8146300 galon (US)/jam (600 ac ft/d setara dengan 8146300 gal (US)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸