Konversi akre kaki/jam ke akre kaki/hari (ac ft/h ke ac ft/d)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • akre kaki/hari [ac ft/d]
  • akre kaki/jam [ac ft/h]
Copy
_
Copy
  • akre kaki/hari [ac ft/d]
  • akre kaki/jam [ac ft/h]

Akre kaki/jam ke Akre kaki/hari (ac ft/h ke ac ft/d)

Akre kaki/jam (Simbol atau Singkatan: ac ft/h)

Akre kaki/jam adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Akre kaki/jam disingkat atau disimbolkan dengan ac ft/h. Nilai dari 1 akre kaki/jam setara dengan 0.34264 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan akre kaki/hari, 1 akre kaki/jam setara dengan 24 akre kaki/hari.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 akre kaki/jam sama dengan 0.34264 meter³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604 meter³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233.5 meter³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20.558 meter³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000,000 centimeter³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500,000 centimeter³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558,000 centimeter³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342,640 centimeter³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000 liter/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500 liter/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558 liter/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342.64 liter/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000,000 mililiter/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500,000 mililiter/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558,000 mililiter/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342,640 mililiter/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 7,820,500 galon (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 325,850 galon (US)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 5,430.9 galon (US)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 90.515 galon (US)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 6,511,900 galon (UK)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 271,330 galon (UK)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 4,522.2 galon (UK)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 75.369 galon (UK)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 186.2 kilobarrel (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 186,200 barrel (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 7,758.4 barrel (US)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 129.31 barrel (US)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 2.1551 barrel (US)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 8,760 akre kaki/tahun

1 akre kaki/jam sama dengan 24 akre kaki/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 10,454 100 kaki³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 435.6 100 kaki³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 7.26 100 kaki³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 41,709,000 ons/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 695,150 ons/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 11,586 ons/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 43,413,000 ons (UK)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 723,540 ons (UK)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 12,059 ons (UK)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 1,613.3 yard³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 26.889 yard³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 0.44815 yard³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 43,560 kaki³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 726 kaki³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 12.1 kaki³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 75,272,000 inci³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 1,254,500 inci³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 20,909 inci³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 558.48 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 33,509 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 2,010,500 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 48,252,000 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 253.32 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 15,199 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 911,950 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 21,887,000 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Akre kaki/hari (Simbol atau Singkatan: ac ft/d)

Akre kaki/hari adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Akre kaki/hari disingkat atau disimbolkan dengan ac ft/d. Nilai dari 1 akre kaki/hari setara dengan 0.014276 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan akre kaki/jam, 1 akre kaki/hari setara dengan 0.041667 akre kaki/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 akre kaki/hari sama dengan 0.014276 meter³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233.5 meter³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51.395 meter³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 0.85659 meter³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500,000 centimeter³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395,000 centimeter³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856,590 centimeter³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14,276 centimeter³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500 liter/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395 liter/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856.59 liter/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14.276 liter/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,233,500,000 mililiter/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 51,395,000 mililiter/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 856,590 mililiter/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 14,276 mililiter/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 325,850 galon (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 13,577 galon (US)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 226.29 galon (US)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 3.7714 galon (US)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 271,330 galon (UK)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 11,305 galon (UK)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 188.42 galon (UK)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 3.1404 galon (UK)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 7.7584 kilobarrel (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 7,758.4 barrel (US)/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 323.27 barrel (US)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 5.3878 barrel (US)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.089796 barrel (US)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 365 akre kaki/tahun

1 akre kaki/hari sama dengan 0.041667 akre kaki/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 435.6 100 kaki³/hari

1 akre kaki/hari sama dengan 18.15 100 kaki³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 0.3025 100 kaki³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 1,737,900 ons/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 28,965 ons/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 482.74 ons/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,808,900 ons (UK)/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 30,148 ons (UK)/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 502.46 ons (UK)/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 67.222 yard³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 1.1204 yard³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.018673 yard³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 1,815 kaki³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 30.25 kaki³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 0.50417 kaki³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 3,136,300 inci³/jam

1 akre kaki/hari sama dengan 52,272 inci³/menit

1 akre kaki/hari sama dengan 871.2 inci³/detik

1 akre kaki/hari sama dengan 23.27 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 1,396.2 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 83,771 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 2,010,500 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 10.555 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 633.3 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 37,998 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/hari sama dengan 911,950 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Cara Konversi Akre kaki/jam ke Akre kaki/hari (ac ft/h ke ac ft/d):

Tabel Konversi Akre kaki/jam ke Akre kaki/hari (ac ft/h ke ac ft/d)

akre kaki/jam (ac ft/h) akre kaki/hari (ac ft/d)
0.01 ac ft/h 0.24 ac ft/d
0.1 ac ft/h 2.4 ac ft/d
1 ac ft/h 24 ac ft/d
2 ac ft/h 48 ac ft/d
3 ac ft/h 72 ac ft/d
4 ac ft/h 96 ac ft/d
5 ac ft/h 120 ac ft/d
6 ac ft/h 144 ac ft/d
7 ac ft/h 168 ac ft/d
8 ac ft/h 192 ac ft/d
9 ac ft/h 216 ac ft/d
10 ac ft/h 240 ac ft/d
20 ac ft/h 480 ac ft/d
25 ac ft/h 600 ac ft/d
50 ac ft/h 1,200 ac ft/d
75 ac ft/h 1,800 ac ft/d
100 ac ft/h 2,400 ac ft/d
250 ac ft/h 6,000 ac ft/d
500 ac ft/h 12,000 ac ft/d
750 ac ft/h 18,000 ac ft/d
1,000 ac ft/h 24,000 ac ft/d
100,000 ac ft/h 2,400,000 ac ft/d
1,000,000,000 ac ft/h 24,000,000,000 ac ft/d
1,000,000,000,000 ac ft/h 24,000,000,000,000 ac ft/d

Tabel Konversi Akre kaki/hari ke Akre kaki/jam (ac ft/d ke ac ft/h)

akre kaki/hari (ac ft/d) akre kaki/jam (ac ft/h)
0.01 ac ft/d 0.00041667 ac ft/h
0.1 ac ft/d 0.0041667 ac ft/h
1 ac ft/d 0.041667 ac ft/h
2 ac ft/d 0.083333 ac ft/h
3 ac ft/d 0.125 ac ft/h
4 ac ft/d 0.16667 ac ft/h
5 ac ft/d 0.20833 ac ft/h
6 ac ft/d 0.25 ac ft/h
7 ac ft/d 0.29167 ac ft/h
8 ac ft/d 0.33333 ac ft/h
9 ac ft/d 0.375 ac ft/h
10 ac ft/d 0.41667 ac ft/h
20 ac ft/d 0.83333 ac ft/h
25 ac ft/d 1.0417 ac ft/h
50 ac ft/d 2.0833 ac ft/h
75 ac ft/d 3.125 ac ft/h
100 ac ft/d 4.1667 ac ft/h
250 ac ft/d 10.417 ac ft/h
500 ac ft/d 20.833 ac ft/h
750 ac ft/d 31.25 ac ft/h
1,000 ac ft/d 41.667 ac ft/h
100,000 ac ft/d 4,166.7 ac ft/h
1,000,000,000 ac ft/d 41,667,000 ac ft/h
1,000,000,000,000 ac ft/d 41,667,000,000 ac ft/h

Langkah-langkah Konversi Akre kaki/jam ke Akre kaki/hari (ac ft/h ke ac ft/d)

  1. Contoh Soal: Konversi 600 akre kaki/jam ke akre kaki/hari (600 ac ft/h ke ac ft/d).
  2. 1 akre kaki/jam setara dengan 24 akre kaki/hari (1 ac ft/h setara dengan 24 ac ft/d).
  3. 600 akre kaki/jam (ac ft/h) setara dengan 600 dikalikan dengan 24 akre kaki/hari (ac ft/d).
  4. Diperoleh 600 akre kaki/jam setara dengan 14400 akre kaki/hari (600 ac ft/h setara dengan 14400 ac ft/d).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸