Konversi kilojoule/kilogram ke pon/Btu (th) (kJ/kg ke lb/Btu (th))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilojoule/kilogram [kJ/kg]
  • pon/Btu (th) [lb/Btu (th)]
Copy
_
Copy
  • kilojoule/kilogram [kJ/kg]
  • pon/Btu (th) [lb/Btu (th)]

Kilojoule/kilogram ke Pon/Btu (th) (kJ/kg ke lb/Btu (th))

Kilojoule/kilogram (Simbol atau Singkatan: kJ/kg)

Kilojoule/kilogram adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per massa. Kilojoule/kilogram disingkat atau disimbolkan dengan kJ/kg. Nilai dari 1 kilojoule/kilogram setara dengan 1000 joule/kilogram. Dalam hubungannya dengan pon/Btu (th), 1 kilojoule/kilogram setara dengan 2324400 pon/Btu (th).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilojoule/kilogram sama dengan 1,000 joule/kilogram

1 kilojoule/kilogram sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram

1 kilojoule/kilogram sama dengan 0.23901 kalori (th)/gram

1 kilojoule/kilogram sama dengan 0.42992 Btu (IT)/pound

1 kilojoule/kilogram sama dengan 0.43021 Btu (th)/pound

1 kilojoule/kilogram sama dengan 1,000 kilogram/joule

1 kilojoule/kilogram sama dengan 1,000,000 kilogram/kilojoule

1 kilojoule/kilogram sama dengan 4,186,800 gram/kalori (IT)

1 kilojoule/kilogram sama dengan 4,184,000 gram/kalori (th)

1 kilojoule/kilogram sama dengan 2,326,000 pon/Btu (IT)

1 kilojoule/kilogram sama dengan 2,324,400 pon/Btu (th)

1 kilojoule/kilogram sama dengan 5,918,400,000 pon/(tenagakuda jam)

1 kilojoule/kilogram sama dengan 2,647,800,000,000 gram/(tenagakuda (metric) jam)

1 kilojoule/kilogram sama dengan 3,600,000,000,000 gram/(kilowatt jam)

Pon/Btu (th) (Simbol atau Singkatan: lb/Btu (th))

Pon/Btu (th) adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per massa. Pon/Btu (th) disingkat atau disimbolkan dengan lb/Btu (th). Nilai dari 1 pon/Btu (th) setara dengan 0.00043021 joule/kilogram. Dalam hubungannya dengan kilojoule/kilogram, 1 pon/Btu (th) setara dengan 4.3021e-7 kilojoule/kilogram.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pon/Btu (th) sama dengan 0.00043021 joule/kilogram

1 pon/Btu (th) sama dengan 4.3021e-7 kilojoule/kilogram

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.0275e-7 kalori (IT)/gram

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.0282e-7 kalori (th)/gram

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.8496e-7 Btu (IT)/pound

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.8508e-7 Btu (th)/pound

1 pon/Btu (th) sama dengan 0.00043021 kilogram/joule

1 pon/Btu (th) sama dengan 0.43021 kilogram/kilojoule

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.8012 gram/kalori (IT)

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.8 gram/kalori (th)

1 pon/Btu (th) sama dengan 1.0007 pon/Btu (IT)

1 pon/Btu (th) sama dengan 2,546.1 pon/(tenagakuda jam)

1 pon/Btu (th) sama dengan 1,139,100 gram/(tenagakuda (metric) jam)

1 pon/Btu (th) sama dengan 1,548,800 gram/(kilowatt jam)

Cara Konversi Kilojoule/kilogram ke Pon/Btu (th) (kJ/kg ke lb/Btu (th)):

Tabel Konversi Kilojoule/kilogram ke Pon/Btu (th) (kJ/kg ke lb/Btu (th))

kilojoule/kilogram (kJ/kg) pon/Btu (th) (lb/Btu (th))
0.01 kJ/kg 23,244 lb/Btu (th)
0.1 kJ/kg 232,440 lb/Btu (th)
1 kJ/kg 2,324,400 lb/Btu (th)
2 kJ/kg 4,648,900 lb/Btu (th)
3 kJ/kg 6,973,300 lb/Btu (th)
4 kJ/kg 9,297,800 lb/Btu (th)
5 kJ/kg 11,622,000 lb/Btu (th)
6 kJ/kg 13,947,000 lb/Btu (th)
7 kJ/kg 16,271,000 lb/Btu (th)
8 kJ/kg 18,596,000 lb/Btu (th)
9 kJ/kg 20,920,000 lb/Btu (th)
10 kJ/kg 23,244,000 lb/Btu (th)
20 kJ/kg 46,489,000 lb/Btu (th)
25 kJ/kg 58,111,000 lb/Btu (th)
50 kJ/kg 116,220,000 lb/Btu (th)
75 kJ/kg 174,330,000 lb/Btu (th)
100 kJ/kg 232,440,000 lb/Btu (th)
250 kJ/kg 581,110,000 lb/Btu (th)
500 kJ/kg 1,162,200,000 lb/Btu (th)
750 kJ/kg 1,743,300,000 lb/Btu (th)
1,000 kJ/kg 2,324,400,000 lb/Btu (th)
100,000 kJ/kg 232,440,000,000 lb/Btu (th)
1,000,000,000 kJ/kg 2,324,400,000,000,000 lb/Btu (th)
1,000,000,000,000 kJ/kg 2,324,400,000,000,000,000 lb/Btu (th)

Tabel Konversi Pon/Btu (th) ke Kilojoule/kilogram (lb/Btu (th) ke kJ/kg)

pon/Btu (th) (lb/Btu (th)) kilojoule/kilogram (kJ/kg)
0.01 lb/Btu (th) 4.3021e-9 kJ/kg
0.1 lb/Btu (th) 4.3021e-8 kJ/kg
1 lb/Btu (th) 4.3021e-7 kJ/kg
2 lb/Btu (th) 8.6042e-7 kJ/kg
3 lb/Btu (th) 0.0000012906 kJ/kg
4 lb/Btu (th) 0.0000017208 kJ/kg
5 lb/Btu (th) 0.0000021511 kJ/kg
6 lb/Btu (th) 0.0000025813 kJ/kg
7 lb/Btu (th) 0.0000030115 kJ/kg
8 lb/Btu (th) 0.0000034417 kJ/kg
9 lb/Btu (th) 0.0000038719 kJ/kg
10 lb/Btu (th) 0.0000043021 kJ/kg
20 lb/Btu (th) 0.0000086042 kJ/kg
25 lb/Btu (th) 0.000010755 kJ/kg
50 lb/Btu (th) 0.000021511 kJ/kg
75 lb/Btu (th) 0.000032266 kJ/kg
100 lb/Btu (th) 0.000043021 kJ/kg
250 lb/Btu (th) 0.00010755 kJ/kg
500 lb/Btu (th) 0.00021511 kJ/kg
750 lb/Btu (th) 0.00032266 kJ/kg
1,000 lb/Btu (th) 0.00043021 kJ/kg
100,000 lb/Btu (th) 0.043021 kJ/kg
1,000,000,000 lb/Btu (th) 430.21 kJ/kg
1,000,000,000,000 lb/Btu (th) 430,210 kJ/kg

Langkah-langkah Konversi Kilojoule/kilogram ke Pon/Btu (th) (kJ/kg ke lb/Btu (th))

  1. Contoh Soal: Konversi 512 kilojoule/kilogram ke pon/Btu (th) (512 kJ/kg ke lb/Btu (th)).
  2. 1 kilojoule/kilogram setara dengan 2324400 pon/Btu (th) (1 kJ/kg setara dengan 2324400 lb/Btu (th)).
  3. 512 kilojoule/kilogram (kJ/kg) setara dengan 512 dikalikan dengan 2324400 pon/Btu (th) (lb/Btu (th)).
  4. Diperoleh 512 kilojoule/kilogram setara dengan 1190100000 pon/Btu (th) (512 kJ/kg setara dengan 1190100000 lb/Btu (th)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸