Konversi Therm/galon (uk) ke Therm/kaki³ (therm/gal ke therm/ft³)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • therm/kaki³ [therm/ft³]
  • therm/galon (UK) [therm/gal]
Copy
_
Copy
  • therm/kaki³ [therm/ft³]
  • therm/galon (UK) [therm/gal]

Therm/galon (UK) ke Therm/kaki³ (therm/gal ke therm/ft³)

Therm/galon (UK) (Simbol atau Singkatan: therm/gal)

Therm/galon (UK) adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per volum. Therm/galon (UK) disingkat atau disimbolkan dengan therm/gal. Nilai dari 1 therm/galon (UK) setara dengan 23208000000 joule/meter³. Dalam hubungannya dengan therm/kaki³, 1 therm/galon (UK) setara dengan 6.2288 therm/kaki³.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 therm/galon (UK) sama dengan 23,208,000,000 joule/meter³

1 therm/galon (UK) sama dengan 23,208,000 joule/liter

1 therm/galon (UK) sama dengan 23,208 megajoule/meter³

1 therm/galon (UK) sama dengan 23,208,000 kilojoule/meter³

1 therm/galon (UK) sama dengan 5,543,100 kilokalori (IT)/meter³

1 therm/galon (UK) sama dengan 5,543.1 kalori (IT)/centimeter³

1 therm/galon (UK) sama dengan 6.2288 therm/kaki³

1 therm/galon (UK) sama dengan 622,880 Btu (IT)/kaki³

1 therm/galon (UK) sama dengan 623,300 Btu (th)/kaki³

1 therm/galon (UK) sama dengan 346,050 CHU/kaki³

1 therm/galon (UK) sama dengan 23,208,000,000 meter³/joule

1 therm/galon (UK) sama dengan 23,208,000,000,000 liter/joule

1 therm/galon (UK) sama dengan 16,459,000,000,000,000,000 galon (US)/tenagakuda

1 therm/galon (UK) sama dengan 16,233,000,000,000,000,000 galon (US)/tenagakuda (metrik)

Therm/kaki³ (Simbol atau Singkatan: therm/ft³)

Therm/kaki³ adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per volum. Therm/kaki³ disingkat atau disimbolkan dengan therm/ft³. Nilai dari 1 therm/kaki³ setara dengan 3725900000 joule/meter³. Dalam hubungannya dengan therm/galon (UK), 1 therm/kaki³ setara dengan 0.16054 therm/galon (UK).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 therm/kaki³ sama dengan 3,725,900,000 joule/meter³

1 therm/kaki³ sama dengan 3,725,900 joule/liter

1 therm/kaki³ sama dengan 3,725.9 megajoule/meter³

1 therm/kaki³ sama dengan 3,725,900 kilojoule/meter³

1 therm/kaki³ sama dengan 889,910 kilokalori (IT)/meter³

1 therm/kaki³ sama dengan 889.91 kalori (IT)/centimeter³

1 therm/kaki³ sama dengan 0.16054 therm/galon (UK)

1 therm/kaki³ sama dengan 100,000 Btu (IT)/kaki³

1 therm/kaki³ sama dengan 100,070 Btu (th)/kaki³

1 therm/kaki³ sama dengan 55,556 CHU/kaki³

1 therm/kaki³ sama dengan 3,725,900,000 meter³/joule

1 therm/kaki³ sama dengan 3,725,900,000,000 liter/joule

1 therm/kaki³ sama dengan 2,642,300,000,000,000,000 galon (US)/tenagakuda

1 therm/kaki³ sama dengan 2,606,200,000,000,000,000 galon (US)/tenagakuda (metrik)

Cara Konversi Therm/galon (UK) ke Therm/kaki³ (therm/gal ke therm/ft³):

Tabel Konversi Therm/galon (UK) ke Therm/kaki³ (therm/gal ke therm/ft³)

therm/galon (UK) (therm/gal) therm/kaki³ (therm/ft³)
0.01 therm/gal 0.062288 therm/ft³
0.1 therm/gal 0.62288 therm/ft³
1 therm/gal 6.2288 therm/ft³
2 therm/gal 12.458 therm/ft³
3 therm/gal 18.687 therm/ft³
4 therm/gal 24.915 therm/ft³
5 therm/gal 31.144 therm/ft³
6 therm/gal 37.373 therm/ft³
7 therm/gal 43.602 therm/ft³
8 therm/gal 49.831 therm/ft³
9 therm/gal 56.06 therm/ft³
10 therm/gal 62.288 therm/ft³
20 therm/gal 124.58 therm/ft³
25 therm/gal 155.72 therm/ft³
50 therm/gal 311.44 therm/ft³
75 therm/gal 467.16 therm/ft³
100 therm/gal 622.88 therm/ft³
250 therm/gal 1,557.2 therm/ft³
500 therm/gal 3,114.4 therm/ft³
750 therm/gal 4,671.6 therm/ft³
1,000 therm/gal 6,228.8 therm/ft³
100,000 therm/gal 622,880 therm/ft³
1,000,000,000 therm/gal 6,228,800,000 therm/ft³
1,000,000,000,000 therm/gal 6,228,800,000,000 therm/ft³

Tabel Konversi Therm/kaki³ ke Therm/galon (UK) (therm/ft³ ke therm/gal)

therm/kaki³ (therm/ft³) therm/galon (UK) (therm/gal)
0.01 therm/ft³ 0.0016054 therm/gal
0.1 therm/ft³ 0.016054 therm/gal
1 therm/ft³ 0.16054 therm/gal
2 therm/ft³ 0.32109 therm/gal
3 therm/ft³ 0.48163 therm/gal
4 therm/ft³ 0.64217 therm/gal
5 therm/ft³ 0.80272 therm/gal
6 therm/ft³ 0.96326 therm/gal
7 therm/ft³ 1.1238 therm/gal
8 therm/ft³ 1.2843 therm/gal
9 therm/ft³ 1.4449 therm/gal
10 therm/ft³ 1.6054 therm/gal
20 therm/ft³ 3.2109 therm/gal
25 therm/ft³ 4.0136 therm/gal
50 therm/ft³ 8.0272 therm/gal
75 therm/ft³ 12.041 therm/gal
100 therm/ft³ 16.054 therm/gal
250 therm/ft³ 40.136 therm/gal
500 therm/ft³ 80.272 therm/gal
750 therm/ft³ 120.41 therm/gal
1,000 therm/ft³ 160.54 therm/gal
100,000 therm/ft³ 16,054 therm/gal
1,000,000,000 therm/ft³ 160,540,000 therm/gal
1,000,000,000,000 therm/ft³ 160,540,000,000 therm/gal

Langkah-langkah Konversi Therm/galon (UK) ke Therm/kaki³ (therm/gal ke therm/ft³)

  1. Contoh Soal: Konversi 728 therm/galon (UK) ke therm/kaki³ (728 therm/gal ke therm/ft³).
  2. 1 therm/galon (UK) setara dengan 6.2288 therm/kaki³ (1 therm/gal setara dengan 6.2288 therm/ft³).
  3. 728 therm/galon (UK) (therm/gal) setara dengan 728 dikalikan dengan 6.2288 therm/kaki³ (therm/ft³).
  4. Diperoleh 728 therm/galon (UK) setara dengan 4534.6 therm/kaki³ (728 therm/gal setara dengan 4534.6 therm/ft³).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸