Konversi Kilojoule/kilogram °c ke Btu (th)/pon °r (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °R)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilojoule/kilogram °C [kJ/kg °C]
  • Btu (th)/pon °R [Btu (th)/lb °R]
Copy
_
Copy
  • kilojoule/kilogram °C [kJ/kg °C]
  • Btu (th)/pon °R [Btu (th)/lb °R]

Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °R (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °R)

Kilojoule/kilogram °C (Simbol atau Singkatan: kJ/kg °C)

Kilojoule/kilogram °C adalah suatu satuan dari besaran kapasitas panas spesifik. Kilojoule/kilogram °C disingkat atau disimbolkan dengan kJ/kg °C. Nilai dari 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 1000 joule/kilogram K. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/pon °R, 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 0.23901 Btu (th)/pon °R.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1,000 joule/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1,000 joule/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1 joule/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1 kilojoule/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kalori (th)/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/kilogram/K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/kilogram/K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 101.97 kilogram-force meter/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 185.86 pound-force kaki/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 Btu (IT)/pon °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 Btu (th)/pon °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 Btu (IT)/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 Btu (th)/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.42992 Btu (IT)/pon °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 CHU/pon °C

Btu (th)/pon °R (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/lb °R)

Btu (th)/pon °R adalah suatu satuan dari besaran kapasitas panas spesifik. Btu (th)/pon °R disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/lb °R. Nilai dari 1 Btu (th)/pon °R setara dengan 4184 joule/kilogram K. Dalam hubungannya dengan kilojoule/kilogram °C, 1 Btu (th)/pon °R setara dengan 4.184 kilojoule/kilogram °C.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 4,184 joule/kilogram K

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 4,184 joule/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 4.184 joule/gram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 4.184 kilojoule/kilogram K

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 4.184 kilojoule/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 kalori (IT)/gram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 kalori (IT)/gram °F

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 1 kalori (th)/gram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 1 kilokalori (th)/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/kilogram/K

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 1 kilokalori (th)/kilogram/K

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 426.65 kilogram-force meter/kilogram K

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 777.65 pound-force kaki/pon °R

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 Btu (IT)/pon °F

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 1 Btu (th)/pon °F

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 Btu (IT)/pon °R

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 1.7988 Btu (IT)/pon °C

1 Btu (th)/pon °R sama dengan 0.99933 CHU/pon °C

Cara Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °R (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °R):

Tabel Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °R (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °R)

kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C) Btu (th)/pon °R (Btu (th)/lb °R)
0.01 kJ/kg °C 0.0023901 Btu (th)/lb °R
0.1 kJ/kg °C 0.023901 Btu (th)/lb °R
1 kJ/kg °C 0.23901 Btu (th)/lb °R
2 kJ/kg °C 0.47801 Btu (th)/lb °R
3 kJ/kg °C 0.71702 Btu (th)/lb °R
4 kJ/kg °C 0.95602 Btu (th)/lb °R
5 kJ/kg °C 1.195 Btu (th)/lb °R
6 kJ/kg °C 1.434 Btu (th)/lb °R
7 kJ/kg °C 1.673 Btu (th)/lb °R
8 kJ/kg °C 1.912 Btu (th)/lb °R
9 kJ/kg °C 2.1511 Btu (th)/lb °R
10 kJ/kg °C 2.3901 Btu (th)/lb °R
20 kJ/kg °C 4.7801 Btu (th)/lb °R
25 kJ/kg °C 5.9751 Btu (th)/lb °R
50 kJ/kg °C 11.95 Btu (th)/lb °R
75 kJ/kg °C 17.925 Btu (th)/lb °R
100 kJ/kg °C 23.901 Btu (th)/lb °R
250 kJ/kg °C 59.751 Btu (th)/lb °R
500 kJ/kg °C 119.5 Btu (th)/lb °R
750 kJ/kg °C 179.25 Btu (th)/lb °R
1,000 kJ/kg °C 239.01 Btu (th)/lb °R
100,000 kJ/kg °C 23,901 Btu (th)/lb °R
1,000,000,000 kJ/kg °C 239,010,000 Btu (th)/lb °R
1,000,000,000,000 kJ/kg °C 239,010,000,000 Btu (th)/lb °R

Tabel Konversi Btu (th)/pon °R ke Kilojoule/kilogram °C (Btu (th)/lb °R ke kJ/kg °C)

Btu (th)/pon °R (Btu (th)/lb °R) kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C)
0.01 Btu (th)/lb °R 0.04184 kJ/kg °C
0.1 Btu (th)/lb °R 0.4184 kJ/kg °C
1 Btu (th)/lb °R 4.184 kJ/kg °C
2 Btu (th)/lb °R 8.368 kJ/kg °C
3 Btu (th)/lb °R 12.552 kJ/kg °C
4 Btu (th)/lb °R 16.736 kJ/kg °C
5 Btu (th)/lb °R 20.92 kJ/kg °C
6 Btu (th)/lb °R 25.104 kJ/kg °C
7 Btu (th)/lb °R 29.288 kJ/kg °C
8 Btu (th)/lb °R 33.472 kJ/kg °C
9 Btu (th)/lb °R 37.656 kJ/kg °C
10 Btu (th)/lb °R 41.84 kJ/kg °C
20 Btu (th)/lb °R 83.68 kJ/kg °C
25 Btu (th)/lb °R 104.6 kJ/kg °C
50 Btu (th)/lb °R 209.2 kJ/kg °C
75 Btu (th)/lb °R 313.8 kJ/kg °C
100 Btu (th)/lb °R 418.4 kJ/kg °C
250 Btu (th)/lb °R 1,046 kJ/kg °C
500 Btu (th)/lb °R 2,092 kJ/kg °C
750 Btu (th)/lb °R 3,138 kJ/kg °C
1,000 Btu (th)/lb °R 4,184 kJ/kg °C
100,000 Btu (th)/lb °R 418,400 kJ/kg °C
1,000,000,000 Btu (th)/lb °R 4,184,000,000 kJ/kg °C
1,000,000,000,000 Btu (th)/lb °R 4,184,000,000,000 kJ/kg °C

Langkah-langkah Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °R (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °R)

  1. Contoh Soal: Konversi 49 kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °R (49 kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °R).
  2. 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 0.23901 Btu (th)/pon °R (1 kJ/kg °C setara dengan 0.23901 Btu (th)/lb °R).
  3. 49 kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C) setara dengan 49 dikalikan dengan 0.23901 Btu (th)/pon °R (Btu (th)/lb °R).
  4. Diperoleh 49 kilojoule/kilogram °C setara dengan 11.711 Btu (th)/pon °R (49 kJ/kg °C setara dengan 11.711 Btu (th)/lb °R).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸