Konversi Btu(th)/jam/kaki² ke Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²) ke Btu(IT)/(h*ft²))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]
  • Btu(th)/jam/kaki² [Btu(th)/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]
  • Btu(th)/jam/kaki² [Btu(th)/(h*ft²)]

Btu(th)/jam/kaki² ke Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²) ke Btu(IT)/(h*ft²))

Btu(th)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: Btu(th)/(h*ft²))

Btu(th)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Btu(th)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan Btu(th)/(h*ft²). Nilai dari 1 Btu(th)/jam/kaki² setara dengan 3.1525 watt/meter². Dalam hubungannya dengan Btu(IT)/jam/kaki², 1 Btu(th)/jam/kaki² setara dengan 0.99933 Btu(IT)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 3.1525 watt/meter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.0031525 kilowatt/meter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.00031525 watt/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.0020339 watt/inci²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 3.1525 joule/detik/meter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 2.7106 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.25183 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.000075296 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.0045177 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.27106 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.000075346 kalori(th)/detik/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.0045208 kalori(th)/menit/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.27125 kalori(th)/jam/centimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 11,349,000 dyne/jam/centimeter

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 113,490 erg/jam/milimeter²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 12.961 kaki pon/menit/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.00039275 tenagakuda/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.0003982 tenagakuda (metric)/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.00027759 Btu(IT)/detik/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.016656 Btu(IT)/menit/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.99933 Btu(IT)/jam/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.000001929 Btu(th)/detik/inci²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.00027778 Btu(th)/detik/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.016667 Btu(th)/menit/kaki²

1 Btu(th)/jam/kaki² sama dengan 0.55518 CHU/jam/kaki²

Btu(IT)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: Btu(IT)/(h*ft²))

Btu(IT)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Btu(IT)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan Btu(IT)/(h*ft²). Nilai dari 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 3.1546 watt/meter². Dalam hubungannya dengan Btu(th)/jam/kaki², 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 1.0007 Btu(th)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 watt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0031546 kilowatt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00031546 watt/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0020352 watt/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 joule/detik/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 2.7125 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.252 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075346 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045208 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27125 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075397 kalori(th)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045238 kalori(th)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27143 kalori(th)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 11,357,000 dyne/jam/centimeter

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 113,570 erg/jam/milimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.969 kaki pon/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039301 tenagakuda/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039847 tenagakuda (metric)/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027778 Btu(IT)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016667 Btu(IT)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0000019303 Btu(th)/detik/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027796 Btu(th)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016678 Btu(th)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0007 Btu(th)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.55556 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Btu(th)/jam/kaki² ke Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²) ke Btu(IT)/(h*ft²)):

Tabel Konversi Btu(th)/jam/kaki² ke Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²) ke Btu(IT)/(h*ft²))

Btu(th)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²)) Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²))
0.01 Btu(th)/(h*ft²) 0.0099933 Btu(IT)/(h*ft²)
0.1 Btu(th)/(h*ft²) 0.099933 Btu(IT)/(h*ft²)
1 Btu(th)/(h*ft²) 0.99933 Btu(IT)/(h*ft²)
2 Btu(th)/(h*ft²) 1.9987 Btu(IT)/(h*ft²)
3 Btu(th)/(h*ft²) 2.998 Btu(IT)/(h*ft²)
4 Btu(th)/(h*ft²) 3.9973 Btu(IT)/(h*ft²)
5 Btu(th)/(h*ft²) 4.9967 Btu(IT)/(h*ft²)
6 Btu(th)/(h*ft²) 5.996 Btu(IT)/(h*ft²)
7 Btu(th)/(h*ft²) 6.9953 Btu(IT)/(h*ft²)
8 Btu(th)/(h*ft²) 7.9946 Btu(IT)/(h*ft²)
9 Btu(th)/(h*ft²) 8.994 Btu(IT)/(h*ft²)
10 Btu(th)/(h*ft²) 9.9933 Btu(IT)/(h*ft²)
20 Btu(th)/(h*ft²) 19.987 Btu(IT)/(h*ft²)
25 Btu(th)/(h*ft²) 24.983 Btu(IT)/(h*ft²)
50 Btu(th)/(h*ft²) 49.967 Btu(IT)/(h*ft²)
75 Btu(th)/(h*ft²) 74.95 Btu(IT)/(h*ft²)
100 Btu(th)/(h*ft²) 99.933 Btu(IT)/(h*ft²)
250 Btu(th)/(h*ft²) 249.83 Btu(IT)/(h*ft²)
500 Btu(th)/(h*ft²) 499.67 Btu(IT)/(h*ft²)
750 Btu(th)/(h*ft²) 749.5 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000 Btu(th)/(h*ft²) 999.33 Btu(IT)/(h*ft²)
100,000 Btu(th)/(h*ft²) 99,933 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000 Btu(th)/(h*ft²) 999,330,000 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 Btu(th)/(h*ft²) 999,330,000,000 Btu(IT)/(h*ft²)

Tabel Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Btu(th)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²) ke Btu(th)/(h*ft²))

Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) Btu(th)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²))
0.01 Btu(IT)/(h*ft²) 0.010007 Btu(th)/(h*ft²)
0.1 Btu(IT)/(h*ft²) 0.10007 Btu(th)/(h*ft²)
1 Btu(IT)/(h*ft²) 1.0007 Btu(th)/(h*ft²)
2 Btu(IT)/(h*ft²) 2.0013 Btu(th)/(h*ft²)
3 Btu(IT)/(h*ft²) 3.002 Btu(th)/(h*ft²)
4 Btu(IT)/(h*ft²) 4.0027 Btu(th)/(h*ft²)
5 Btu(IT)/(h*ft²) 5.0033 Btu(th)/(h*ft²)
6 Btu(IT)/(h*ft²) 6.004 Btu(th)/(h*ft²)
7 Btu(IT)/(h*ft²) 7.0047 Btu(th)/(h*ft²)
8 Btu(IT)/(h*ft²) 8.0054 Btu(th)/(h*ft²)
9 Btu(IT)/(h*ft²) 9.006 Btu(th)/(h*ft²)
10 Btu(IT)/(h*ft²) 10.007 Btu(th)/(h*ft²)
20 Btu(IT)/(h*ft²) 20.013 Btu(th)/(h*ft²)
25 Btu(IT)/(h*ft²) 25.017 Btu(th)/(h*ft²)
50 Btu(IT)/(h*ft²) 50.033 Btu(th)/(h*ft²)
75 Btu(IT)/(h*ft²) 75.05 Btu(th)/(h*ft²)
100 Btu(IT)/(h*ft²) 100.07 Btu(th)/(h*ft²)
250 Btu(IT)/(h*ft²) 250.17 Btu(th)/(h*ft²)
500 Btu(IT)/(h*ft²) 500.33 Btu(th)/(h*ft²)
750 Btu(IT)/(h*ft²) 750.5 Btu(th)/(h*ft²)
1,000 Btu(IT)/(h*ft²) 1,000.7 Btu(th)/(h*ft²)
100,000 Btu(IT)/(h*ft²) 100,070 Btu(th)/(h*ft²)
1,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 1,000,700,000 Btu(th)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 1,000,700,000,000 Btu(th)/(h*ft²)

Langkah-langkah Konversi Btu(th)/jam/kaki² ke Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²) ke Btu(IT)/(h*ft²))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 Btu(th)/jam/kaki² ke Btu(IT)/jam/kaki² (66 Btu(th)/(h*ft²) ke Btu(IT)/(h*ft²)).
  2. 1 Btu(th)/jam/kaki² setara dengan 0.99933 Btu(IT)/jam/kaki² (1 Btu(th)/(h*ft²) setara dengan 0.99933 Btu(IT)/(h*ft²)).
  3. 66 Btu(th)/jam/kaki² (Btu(th)/(h*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 0.99933 Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)).
  4. Diperoleh 66 Btu(th)/jam/kaki² setara dengan 65.956 Btu(IT)/jam/kaki² (66 Btu(th)/(h*ft²) setara dengan 65.956 Btu(IT)/(h*ft²)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸