Konversi Btu(th)/menit/kaki² ke kilokalori(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(m*ft²) ke kcal(IT)/(h*ft²))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori(IT)/jam/kaki² [kcal(IT)/(h*ft²)]
  • Btu(th)/menit/kaki² [Btu(th)/(m*ft²)]
Copy
_
Copy
  • kilokalori(IT)/jam/kaki² [kcal(IT)/(h*ft²)]
  • Btu(th)/menit/kaki² [Btu(th)/(m*ft²)]

Btu(th)/menit/kaki² ke Kilokalori(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(m*ft²) ke kcal(IT)/(h*ft²))

Btu(th)/menit/kaki² (Simbol atau Singkatan: Btu(th)/(m*ft²))

Btu(th)/menit/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Btu(th)/menit/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan Btu(th)/(m*ft²). Nilai dari 1 Btu(th)/menit/kaki² setara dengan 189.15 watt/meter². Dalam hubungannya dengan kilokalori(IT)/jam/kaki², 1 Btu(th)/menit/kaki² setara dengan 15.11 kilokalori(IT)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 189.15 watt/meter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.18915 kilowatt/meter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.018915 watt/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.12203 watt/inci²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 189.15 joule/detik/meter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 162.64 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 15.11 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.0045177 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.27106 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 16.264 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.0045208 kalori(th)/detik/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.27125 kalori(th)/menit/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 16.275 kalori(th)/jam/centimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 680,940,000 dyne/jam/centimeter

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 6,809,400 erg/jam/milimeter²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 777.65 kaki pon/menit/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.023565 tenagakuda/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.023892 tenagakuda (metric)/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.016656 Btu(IT)/detik/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.99933 Btu(IT)/menit/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 59.96 Btu(IT)/jam/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.00011574 Btu(th)/detik/inci²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 0.016667 Btu(th)/detik/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 60 Btu(th)/jam/kaki²

1 Btu(th)/menit/kaki² sama dengan 33.311 CHU/jam/kaki²

Kilokalori(IT)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: kcal(IT)/(h*ft²))

Kilokalori(IT)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Kilokalori(IT)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan kcal(IT)/(h*ft²). Nilai dari 1 kilokalori(IT)/jam/kaki² setara dengan 12.518 watt/meter². Dalam hubungannya dengan Btu(th)/menit/kaki², 1 kilokalori(IT)/jam/kaki² setara dengan 0.066183 Btu(th)/menit/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.518 watt/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.012518 kilowatt/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0012518 watt/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0080764 watt/inci²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.518 joule/detik/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 10.764 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000299 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.01794 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0764 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0002992 kalori(th)/detik/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.017952 kalori(th)/menit/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0771 kalori(th)/jam/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 45,066,000 dyne/jam/centimeter

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 450,660 erg/jam/milimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 51.467 kaki pon/menit/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0015596 tenagakuda/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0015812 tenagakuda (metric)/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0011023 Btu(IT)/detik/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.066139 Btu(IT)/menit/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.9683 Btu(IT)/jam/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0000076601 Btu(th)/detik/inci²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.001103 Btu(th)/detik/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.066183 Btu(th)/menit/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.971 Btu(th)/jam/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 2.2046 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Btu(th)/menit/kaki² ke Kilokalori(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(m*ft²) ke kcal(IT)/(h*ft²)):

Tabel Konversi Btu(th)/menit/kaki² ke Kilokalori(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(m*ft²) ke kcal(IT)/(h*ft²))

Btu(th)/menit/kaki² (Btu(th)/(m*ft²)) kilokalori(IT)/jam/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²))
0.01 Btu(th)/(m*ft²) 0.1511 kcal(IT)/(h*ft²)
0.1 Btu(th)/(m*ft²) 1.511 kcal(IT)/(h*ft²)
1 Btu(th)/(m*ft²) 15.11 kcal(IT)/(h*ft²)
2 Btu(th)/(m*ft²) 30.219 kcal(IT)/(h*ft²)
3 Btu(th)/(m*ft²) 45.329 kcal(IT)/(h*ft²)
4 Btu(th)/(m*ft²) 60.439 kcal(IT)/(h*ft²)
5 Btu(th)/(m*ft²) 75.548 kcal(IT)/(h*ft²)
6 Btu(th)/(m*ft²) 90.658 kcal(IT)/(h*ft²)
7 Btu(th)/(m*ft²) 105.77 kcal(IT)/(h*ft²)
8 Btu(th)/(m*ft²) 120.88 kcal(IT)/(h*ft²)
9 Btu(th)/(m*ft²) 135.99 kcal(IT)/(h*ft²)
10 Btu(th)/(m*ft²) 151.1 kcal(IT)/(h*ft²)
20 Btu(th)/(m*ft²) 302.19 kcal(IT)/(h*ft²)
25 Btu(th)/(m*ft²) 377.74 kcal(IT)/(h*ft²)
50 Btu(th)/(m*ft²) 755.48 kcal(IT)/(h*ft²)
75 Btu(th)/(m*ft²) 1,133.2 kcal(IT)/(h*ft²)
100 Btu(th)/(m*ft²) 1,511 kcal(IT)/(h*ft²)
250 Btu(th)/(m*ft²) 3,777.4 kcal(IT)/(h*ft²)
500 Btu(th)/(m*ft²) 7,554.8 kcal(IT)/(h*ft²)
750 Btu(th)/(m*ft²) 11,332 kcal(IT)/(h*ft²)
1,000 Btu(th)/(m*ft²) 15,110 kcal(IT)/(h*ft²)
100,000 Btu(th)/(m*ft²) 1,511,000 kcal(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000 Btu(th)/(m*ft²) 15,110,000,000 kcal(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 Btu(th)/(m*ft²) 15,110,000,000,000 kcal(IT)/(h*ft²)

Tabel Konversi Kilokalori(IT)/jam/kaki² ke Btu(th)/menit/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²) ke Btu(th)/(m*ft²))

kilokalori(IT)/jam/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²)) Btu(th)/menit/kaki² (Btu(th)/(m*ft²))
0.01 kcal(IT)/(h*ft²) 0.00066183 Btu(th)/(m*ft²)
0.1 kcal(IT)/(h*ft²) 0.0066183 Btu(th)/(m*ft²)
1 kcal(IT)/(h*ft²) 0.066183 Btu(th)/(m*ft²)
2 kcal(IT)/(h*ft²) 0.13237 Btu(th)/(m*ft²)
3 kcal(IT)/(h*ft²) 0.19855 Btu(th)/(m*ft²)
4 kcal(IT)/(h*ft²) 0.26473 Btu(th)/(m*ft²)
5 kcal(IT)/(h*ft²) 0.33091 Btu(th)/(m*ft²)
6 kcal(IT)/(h*ft²) 0.3971 Btu(th)/(m*ft²)
7 kcal(IT)/(h*ft²) 0.46328 Btu(th)/(m*ft²)
8 kcal(IT)/(h*ft²) 0.52946 Btu(th)/(m*ft²)
9 kcal(IT)/(h*ft²) 0.59565 Btu(th)/(m*ft²)
10 kcal(IT)/(h*ft²) 0.66183 Btu(th)/(m*ft²)
20 kcal(IT)/(h*ft²) 1.3237 Btu(th)/(m*ft²)
25 kcal(IT)/(h*ft²) 1.6546 Btu(th)/(m*ft²)
50 kcal(IT)/(h*ft²) 3.3091 Btu(th)/(m*ft²)
75 kcal(IT)/(h*ft²) 4.9637 Btu(th)/(m*ft²)
100 kcal(IT)/(h*ft²) 6.6183 Btu(th)/(m*ft²)
250 kcal(IT)/(h*ft²) 16.546 Btu(th)/(m*ft²)
500 kcal(IT)/(h*ft²) 33.091 Btu(th)/(m*ft²)
750 kcal(IT)/(h*ft²) 49.637 Btu(th)/(m*ft²)
1,000 kcal(IT)/(h*ft²) 66.183 Btu(th)/(m*ft²)
100,000 kcal(IT)/(h*ft²) 6,618.3 Btu(th)/(m*ft²)
1,000,000,000 kcal(IT)/(h*ft²) 66,183,000 Btu(th)/(m*ft²)
1,000,000,000,000 kcal(IT)/(h*ft²) 66,183,000,000 Btu(th)/(m*ft²)

Langkah-langkah Konversi Btu(th)/menit/kaki² ke Kilokalori(IT)/jam/kaki² (Btu(th)/(m*ft²) ke kcal(IT)/(h*ft²))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 Btu(th)/menit/kaki² ke kilokalori(IT)/jam/kaki² (66 Btu(th)/(m*ft²) ke kcal(IT)/(h*ft²)).
  2. 1 Btu(th)/menit/kaki² setara dengan 15.11 kilokalori(IT)/jam/kaki² (1 Btu(th)/(m*ft²) setara dengan 15.11 kcal(IT)/(h*ft²)).
  3. 66 Btu(th)/menit/kaki² (Btu(th)/(m*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 15.11 kilokalori(IT)/jam/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²)).
  4. Diperoleh 66 Btu(th)/menit/kaki² setara dengan 997.24 kilokalori(IT)/jam/kaki² (66 Btu(th)/(m*ft²) setara dengan 997.24 kcal(IT)/(h*ft²)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸