Konversi CHU/jam/kaki² ke kalori(th)/jam/centimeter² (CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(h*cm²))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kalori(th)/jam/centimeter² [cal(th)/(h*cm²)]
  • CHU/jam/kaki² [CHU/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • kalori(th)/jam/centimeter² [cal(th)/(h*cm²)]
  • CHU/jam/kaki² [CHU/(h*ft²)]

CHU/jam/kaki² ke Kalori(th)/jam/centimeter² (CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(h*cm²))

CHU/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: CHU/(h*ft²))

CHU/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. CHU/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan CHU/(h*ft²). Nilai dari 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 5.6783 watt/meter². Dalam hubungannya dengan kalori(th)/jam/centimeter², 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 0.48857 kalori(th)/jam/centimeter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 5.6783 watt/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0056783 kilowatt/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00056783 watt/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0036634 watt/inci²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 5.6783 joule/detik/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 4.8824 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.45359 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00013562 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0081374 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.48824 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00013571 kalori(th)/detik/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0081428 kalori(th)/menit/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.48857 kalori(th)/jam/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 20,442,000 dyne/jam/centimeter

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 204,420 erg/jam/milimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 23.345 kaki pon/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00070743 tenagakuda/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00071724 tenagakuda (metric)/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0005 Btu(IT)/detik/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.03 Btu(IT)/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 1.8 Btu(IT)/jam/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0000034745 Btu(th)/detik/inci²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00050033 Btu(th)/detik/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.03002 Btu(th)/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 1.8012 Btu(th)/jam/kaki²

Kalori(th)/jam/centimeter² (Simbol atau Singkatan: cal(th)/(h*cm²))

Kalori(th)/jam/centimeter² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Kalori(th)/jam/centimeter² disingkat atau disimbolkan dengan cal(th)/(h*cm²). Nilai dari 1 kalori(th)/jam/centimeter² setara dengan 11.622 watt/meter². Dalam hubungannya dengan CHU/jam/kaki², 1 kalori(th)/jam/centimeter² setara dengan 2.0468 CHU/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 11.622 watt/meter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.011622 kilowatt/meter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.0011622 watt/centimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.0074982 watt/inci²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 11.622 joule/detik/meter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 9.9933 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.92841 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.00027759 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.016656 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.99933 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.00027778 kalori(th)/detik/centimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.016667 kalori(th)/menit/centimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 41,840,000 dyne/jam/centimeter

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 418,400 erg/jam/milimeter²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 47.783 kaki pon/menit/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.001448 tenagakuda/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.001468 tenagakuda (metric)/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.0010234 Btu(IT)/detik/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.061404 Btu(IT)/menit/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 3.6842 Btu(IT)/jam/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.0000071117 Btu(th)/detik/inci²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.0010241 Btu(th)/detik/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 0.061445 Btu(th)/menit/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 3.6867 Btu(th)/jam/kaki²

1 kalori(th)/jam/centimeter² sama dengan 2.0468 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi CHU/jam/kaki² ke Kalori(th)/jam/centimeter² (CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(h*cm²)):

Tabel Konversi CHU/jam/kaki² ke Kalori(th)/jam/centimeter² (CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(h*cm²))

CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²)) kalori(th)/jam/centimeter² (cal(th)/(h*cm²))
0.01 CHU/(h*ft²) 0.0048857 cal(th)/(h*cm²)
0.1 CHU/(h*ft²) 0.048857 cal(th)/(h*cm²)
1 CHU/(h*ft²) 0.48857 cal(th)/(h*cm²)
2 CHU/(h*ft²) 0.97714 cal(th)/(h*cm²)
3 CHU/(h*ft²) 1.4657 cal(th)/(h*cm²)
4 CHU/(h*ft²) 1.9543 cal(th)/(h*cm²)
5 CHU/(h*ft²) 2.4428 cal(th)/(h*cm²)
6 CHU/(h*ft²) 2.9314 cal(th)/(h*cm²)
7 CHU/(h*ft²) 3.42 cal(th)/(h*cm²)
8 CHU/(h*ft²) 3.9086 cal(th)/(h*cm²)
9 CHU/(h*ft²) 4.3971 cal(th)/(h*cm²)
10 CHU/(h*ft²) 4.8857 cal(th)/(h*cm²)
20 CHU/(h*ft²) 9.7714 cal(th)/(h*cm²)
25 CHU/(h*ft²) 12.214 cal(th)/(h*cm²)
50 CHU/(h*ft²) 24.428 cal(th)/(h*cm²)
75 CHU/(h*ft²) 36.643 cal(th)/(h*cm²)
100 CHU/(h*ft²) 48.857 cal(th)/(h*cm²)
250 CHU/(h*ft²) 122.14 cal(th)/(h*cm²)
500 CHU/(h*ft²) 244.28 cal(th)/(h*cm²)
750 CHU/(h*ft²) 366.43 cal(th)/(h*cm²)
1,000 CHU/(h*ft²) 488.57 cal(th)/(h*cm²)
100,000 CHU/(h*ft²) 48,857 cal(th)/(h*cm²)
1,000,000,000 CHU/(h*ft²) 488,570,000 cal(th)/(h*cm²)
1,000,000,000,000 CHU/(h*ft²) 488,570,000,000 cal(th)/(h*cm²)

Tabel Konversi Kalori(th)/jam/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (cal(th)/(h*cm²) ke CHU/(h*ft²))

kalori(th)/jam/centimeter² (cal(th)/(h*cm²)) CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²))
0.01 cal(th)/(h*cm²) 0.020468 CHU/(h*ft²)
0.1 cal(th)/(h*cm²) 0.20468 CHU/(h*ft²)
1 cal(th)/(h*cm²) 2.0468 CHU/(h*ft²)
2 cal(th)/(h*cm²) 4.0936 CHU/(h*ft²)
3 cal(th)/(h*cm²) 6.1404 CHU/(h*ft²)
4 cal(th)/(h*cm²) 8.1872 CHU/(h*ft²)
5 cal(th)/(h*cm²) 10.234 CHU/(h*ft²)
6 cal(th)/(h*cm²) 12.281 CHU/(h*ft²)
7 cal(th)/(h*cm²) 14.328 CHU/(h*ft²)
8 cal(th)/(h*cm²) 16.374 CHU/(h*ft²)
9 cal(th)/(h*cm²) 18.421 CHU/(h*ft²)
10 cal(th)/(h*cm²) 20.468 CHU/(h*ft²)
20 cal(th)/(h*cm²) 40.936 CHU/(h*ft²)
25 cal(th)/(h*cm²) 51.17 CHU/(h*ft²)
50 cal(th)/(h*cm²) 102.34 CHU/(h*ft²)
75 cal(th)/(h*cm²) 153.51 CHU/(h*ft²)
100 cal(th)/(h*cm²) 204.68 CHU/(h*ft²)
250 cal(th)/(h*cm²) 511.7 CHU/(h*ft²)
500 cal(th)/(h*cm²) 1,023.4 CHU/(h*ft²)
750 cal(th)/(h*cm²) 1,535.1 CHU/(h*ft²)
1,000 cal(th)/(h*cm²) 2,046.8 CHU/(h*ft²)
100,000 cal(th)/(h*cm²) 204,680 CHU/(h*ft²)
1,000,000,000 cal(th)/(h*cm²) 2,046,800,000 CHU/(h*ft²)
1,000,000,000,000 cal(th)/(h*cm²) 2,046,800,000,000 CHU/(h*ft²)

Langkah-langkah Konversi CHU/jam/kaki² ke Kalori(th)/jam/centimeter² (CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(h*cm²))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 CHU/jam/kaki² ke kalori(th)/jam/centimeter² (66 CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(h*cm²)).
  2. 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 0.48857 kalori(th)/jam/centimeter² (1 CHU/(h*ft²) setara dengan 0.48857 cal(th)/(h*cm²)).
  3. 66 CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 0.48857 kalori(th)/jam/centimeter² (cal(th)/(h*cm²)).
  4. Diperoleh 66 CHU/jam/kaki² setara dengan 32.246 kalori(th)/jam/centimeter² (66 CHU/(h*ft²) setara dengan 32.246 cal(th)/(h*cm²)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸