Konversi kilokalori(IT)/jam/kaki² ke erg/jam/milimeter² (kcal(IT)/(h*ft²) ke erg/(h*mm²))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori(IT)/jam/kaki² [kcal(IT)/(h*ft²)]
  • erg/jam/milimeter² [erg/(h*mm²)]
Copy
_
Copy
  • kilokalori(IT)/jam/kaki² [kcal(IT)/(h*ft²)]
  • erg/jam/milimeter² [erg/(h*mm²)]

Kilokalori(IT)/jam/kaki² ke Erg/jam/milimeter² (kcal(IT)/(h*ft²) ke erg/(h*mm²))

Kilokalori(IT)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: kcal(IT)/(h*ft²))

Kilokalori(IT)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Kilokalori(IT)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan kcal(IT)/(h*ft²). Nilai dari 1 kilokalori(IT)/jam/kaki² setara dengan 12.518 watt/meter². Dalam hubungannya dengan erg/jam/milimeter², 1 kilokalori(IT)/jam/kaki² setara dengan 450660 erg/jam/milimeter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.518 watt/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.012518 kilowatt/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0012518 watt/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0080764 watt/inci²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.518 joule/detik/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 10.764 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000299 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.01794 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0764 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0002992 kalori(th)/detik/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.017952 kalori(th)/menit/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0771 kalori(th)/jam/centimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 45,066,000 dyne/jam/centimeter

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 450,660 erg/jam/milimeter²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 51.467 kaki pon/menit/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0015596 tenagakuda/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0015812 tenagakuda (metric)/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0011023 Btu(IT)/detik/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.066139 Btu(IT)/menit/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.9683 Btu(IT)/jam/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0000076601 Btu(th)/detik/inci²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.001103 Btu(th)/detik/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.066183 Btu(th)/menit/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.971 Btu(th)/jam/kaki²

1 kilokalori(IT)/jam/kaki² sama dengan 2.2046 CHU/jam/kaki²

Erg/jam/milimeter² (Simbol atau Singkatan: erg/(h*mm²))

Erg/jam/milimeter² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Erg/jam/milimeter² disingkat atau disimbolkan dengan erg/(h*mm²). Nilai dari 1 erg/jam/milimeter² setara dengan 0.000027778 watt/meter². Dalam hubungannya dengan kilokalori(IT)/jam/kaki², 1 erg/jam/milimeter² setara dengan 0.000002219 kilokalori(IT)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000027778 watt/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.7778e-8 kilowatt/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.7778e-9 watt/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.7921e-8 watt/inci²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000027778 joule/detik/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000023885 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000002219 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 6.6346e-10 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.9808e-8 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000023885 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 6.6391e-10 kalori(th)/detik/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.9834e-8 kalori(th)/menit/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000023901 kalori(th)/jam/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 100 dyne/jam/centimeter

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0001142 kaki pon/menit/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.4607e-9 tenagakuda/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.5087e-9 tenagakuda (metric)/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.446e-9 Btu(IT)/detik/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.4676e-7 Btu(IT)/menit/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000088055 Btu(IT)/jam/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.6997e-11 Btu(th)/detik/inci²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.4476e-9 Btu(th)/detik/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.4686e-7 Btu(th)/menit/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000088114 Btu(th)/jam/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000048919 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Kilokalori(IT)/jam/kaki² ke Erg/jam/milimeter² (kcal(IT)/(h*ft²) ke erg/(h*mm²)):

Tabel Konversi Kilokalori(IT)/jam/kaki² ke Erg/jam/milimeter² (kcal(IT)/(h*ft²) ke erg/(h*mm²))

kilokalori(IT)/jam/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²)) erg/jam/milimeter² (erg/(h*mm²))
0.01 kcal(IT)/(h*ft²) 4,506.6 erg/(h*mm²)
0.1 kcal(IT)/(h*ft²) 45,066 erg/(h*mm²)
1 kcal(IT)/(h*ft²) 450,660 erg/(h*mm²)
2 kcal(IT)/(h*ft²) 901,330 erg/(h*mm²)
3 kcal(IT)/(h*ft²) 1,352,000 erg/(h*mm²)
4 kcal(IT)/(h*ft²) 1,802,700 erg/(h*mm²)
5 kcal(IT)/(h*ft²) 2,253,300 erg/(h*mm²)
6 kcal(IT)/(h*ft²) 2,704,000 erg/(h*mm²)
7 kcal(IT)/(h*ft²) 3,154,600 erg/(h*mm²)
8 kcal(IT)/(h*ft²) 3,605,300 erg/(h*mm²)
9 kcal(IT)/(h*ft²) 4,056,000 erg/(h*mm²)
10 kcal(IT)/(h*ft²) 4,506,600 erg/(h*mm²)
20 kcal(IT)/(h*ft²) 9,013,300 erg/(h*mm²)
25 kcal(IT)/(h*ft²) 11,267,000 erg/(h*mm²)
50 kcal(IT)/(h*ft²) 22,533,000 erg/(h*mm²)
75 kcal(IT)/(h*ft²) 33,800,000 erg/(h*mm²)
100 kcal(IT)/(h*ft²) 45,066,000 erg/(h*mm²)
250 kcal(IT)/(h*ft²) 112,670,000 erg/(h*mm²)
500 kcal(IT)/(h*ft²) 225,330,000 erg/(h*mm²)
750 kcal(IT)/(h*ft²) 338,000,000 erg/(h*mm²)
1,000 kcal(IT)/(h*ft²) 450,660,000 erg/(h*mm²)
100,000 kcal(IT)/(h*ft²) 45,066,000,000 erg/(h*mm²)
1,000,000,000 kcal(IT)/(h*ft²) 450,660,000,000,000 erg/(h*mm²)
1,000,000,000,000 kcal(IT)/(h*ft²) 450,660,000,000,000,000 erg/(h*mm²)

Tabel Konversi Erg/jam/milimeter² ke Kilokalori(IT)/jam/kaki² (erg/(h*mm²) ke kcal(IT)/(h*ft²))

erg/jam/milimeter² (erg/(h*mm²)) kilokalori(IT)/jam/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²))
0.01 erg/(h*mm²) 2.219e-8 kcal(IT)/(h*ft²)
0.1 erg/(h*mm²) 2.219e-7 kcal(IT)/(h*ft²)
1 erg/(h*mm²) 0.000002219 kcal(IT)/(h*ft²)
2 erg/(h*mm²) 0.0000044379 kcal(IT)/(h*ft²)
3 erg/(h*mm²) 0.0000066569 kcal(IT)/(h*ft²)
4 erg/(h*mm²) 0.0000088758 kcal(IT)/(h*ft²)
5 erg/(h*mm²) 0.000011095 kcal(IT)/(h*ft²)
6 erg/(h*mm²) 0.000013314 kcal(IT)/(h*ft²)
7 erg/(h*mm²) 0.000015533 kcal(IT)/(h*ft²)
8 erg/(h*mm²) 0.000017752 kcal(IT)/(h*ft²)
9 erg/(h*mm²) 0.000019971 kcal(IT)/(h*ft²)
10 erg/(h*mm²) 0.00002219 kcal(IT)/(h*ft²)
20 erg/(h*mm²) 0.000044379 kcal(IT)/(h*ft²)
25 erg/(h*mm²) 0.000055474 kcal(IT)/(h*ft²)
50 erg/(h*mm²) 0.00011095 kcal(IT)/(h*ft²)
75 erg/(h*mm²) 0.00016642 kcal(IT)/(h*ft²)
100 erg/(h*mm²) 0.0002219 kcal(IT)/(h*ft²)
250 erg/(h*mm²) 0.00055474 kcal(IT)/(h*ft²)
500 erg/(h*mm²) 0.0011095 kcal(IT)/(h*ft²)
750 erg/(h*mm²) 0.0016642 kcal(IT)/(h*ft²)
1,000 erg/(h*mm²) 0.002219 kcal(IT)/(h*ft²)
100,000 erg/(h*mm²) 0.2219 kcal(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000 erg/(h*mm²) 2,219 kcal(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 erg/(h*mm²) 2,219,000 kcal(IT)/(h*ft²)

Langkah-langkah Konversi Kilokalori(IT)/jam/kaki² ke Erg/jam/milimeter² (kcal(IT)/(h*ft²) ke erg/(h*mm²))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 kilokalori(IT)/jam/kaki² ke erg/jam/milimeter² (66 kcal(IT)/(h*ft²) ke erg/(h*mm²)).
  2. 1 kilokalori(IT)/jam/kaki² setara dengan 450660 erg/jam/milimeter² (1 kcal(IT)/(h*ft²) setara dengan 450660 erg/(h*mm²)).
  3. 66 kilokalori(IT)/jam/kaki² (kcal(IT)/(h*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 450660 erg/jam/milimeter² (erg/(h*mm²)).
  4. Diperoleh 66 kilokalori(IT)/jam/kaki² setara dengan 29744000 erg/jam/milimeter² (66 kcal(IT)/(h*ft²) setara dengan 29744000 erg/(h*mm²)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸