Konversi Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) ke kilowatt/(meter*K) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F) ke kW/(m*K))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilowatt/(meter*K) [kW/(m*K)]
  • Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) [Btu(th) ft/(h*ft²*°F)]
Copy
_
Copy
  • kilowatt/(meter*K) [kW/(m*K)]
  • Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) [Btu(th) ft/(h*ft²*°F)]

Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) ke Kilowatt/(meter*K) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F) ke kW/(m*K))

Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) (Simbol atau Singkatan: Btu(th) ft/(h*ft²*°F))

Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas termal. Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) disingkat atau disimbolkan dengan Btu(th) ft/(h*ft²*°F). Nilai dari 1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) setara dengan 1.7296 watt/(meter*K). Dalam hubungannya dengan kilowatt/(meter*K), 1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) setara dengan 0.0017296 kilowatt/(meter*K).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.7296 watt/(meter*K)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.017296 watt/(centimeter*°C)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0017296 kilowatt/(meter*K)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0041338 kalori (th)/(detik*cm*°C)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.004131 kalori (IT)/(detik*cm*°C)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.4872 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.4882 kilokalori (th)/(jam*meter*°C)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0033311 Btu(IT) inci/(detik*kaki²*°F)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0033333 Btu(th) inci/(detik*kaki²*°F)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.99933 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 11.992 Btu(IT) inci/(jam*kaki²*°F)

1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 12 Btu(th) inci/(jam*kaki²*°F)

Kilowatt/(meter*K) (Simbol atau Singkatan: kW/(m*K))

Kilowatt/(meter*K) adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas termal. Kilowatt/(meter*K) disingkat atau disimbolkan dengan kW/(m*K). Nilai dari 1 kilowatt/(meter*K) setara dengan 1000 watt/(meter*K). Dalam hubungannya dengan Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F), 1 kilowatt/(meter*K) setara dengan 578.18 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 1,000 watt/(meter*K)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 10 watt/(centimeter*°C)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 2.3901 kalori (th)/(detik*cm*°C)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 2.3885 kalori (IT)/(detik*cm*°C)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 860.42 kilokalori (th)/(jam*meter*°C)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 1.926 Btu(IT) inci/(detik*kaki²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 1.9273 Btu(th) inci/(detik*kaki²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 577.79 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 578.18 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 6,933.5 Btu(IT) inci/(jam*kaki²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) sama dengan 6,938.1 Btu(th) inci/(jam*kaki²*°F)

Cara Konversi Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) ke Kilowatt/(meter*K) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F) ke kW/(m*K)):

Tabel Konversi Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) ke Kilowatt/(meter*K) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F) ke kW/(m*K))

Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F)) kilowatt/(meter*K) (kW/(m*K))
0.01 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.000017296 kW/(m*K)
0.1 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.00017296 kW/(m*K)
1 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.0017296 kW/(m*K)
2 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.0034592 kW/(m*K)
3 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.0051887 kW/(m*K)
4 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.0069183 kW/(m*K)
5 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.0086479 kW/(m*K)
6 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.010377 kW/(m*K)
7 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.012107 kW/(m*K)
8 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.013837 kW/(m*K)
9 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.015566 kW/(m*K)
10 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.017296 kW/(m*K)
20 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.034592 kW/(m*K)
25 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.043239 kW/(m*K)
50 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.086479 kW/(m*K)
75 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.12972 kW/(m*K)
100 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.17296 kW/(m*K)
250 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.43239 kW/(m*K)
500 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 0.86479 kW/(m*K)
750 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 1.2972 kW/(m*K)
1,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 1.7296 kW/(m*K)
100,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 172.96 kW/(m*K)
1,000,000,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 1,729,600 kW/(m*K)
1,000,000,000,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) 1,729,600,000 kW/(m*K)

Tabel Konversi Kilowatt/(meter*K) ke Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) (kW/(m*K) ke Btu(th) ft/(h*ft²*°F))

kilowatt/(meter*K) (kW/(m*K)) Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F))
0.01 kW/(m*K) 5.7818 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
0.1 kW/(m*K) 57.818 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
1 kW/(m*K) 578.18 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
2 kW/(m*K) 1,156.4 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
3 kW/(m*K) 1,734.5 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
4 kW/(m*K) 2,312.7 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
5 kW/(m*K) 2,890.9 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
6 kW/(m*K) 3,469.1 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
7 kW/(m*K) 4,047.2 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
8 kW/(m*K) 4,625.4 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
9 kW/(m*K) 5,203.6 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
10 kW/(m*K) 5,781.8 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
20 kW/(m*K) 11,564 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
25 kW/(m*K) 14,454 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
50 kW/(m*K) 28,909 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
75 kW/(m*K) 43,363 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
100 kW/(m*K) 57,818 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
250 kW/(m*K) 144,540 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
500 kW/(m*K) 289,090 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
750 kW/(m*K) 433,630 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
1,000 kW/(m*K) 578,180 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
100,000 kW/(m*K) 57,818,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
1,000,000,000 kW/(m*K) 578,180,000,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)
1,000,000,000,000 kW/(m*K) 578,180,000,000,000 Btu(th) ft/(h*ft²*°F)

Langkah-langkah Konversi Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) ke Kilowatt/(meter*K) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F) ke kW/(m*K))

  1. Contoh Soal: Konversi 45 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) ke kilowatt/(meter*K) (45 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) ke kW/(m*K)).
  2. 1 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) setara dengan 0.0017296 kilowatt/(meter*K) (1 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) setara dengan 0.0017296 kW/(m*K)).
  3. 45 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) (Btu(th) ft/(h*ft²*°F)) setara dengan 45 dikalikan dengan 0.0017296 kilowatt/(meter*K) (kW/(m*K)).
  4. Diperoleh 45 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F) setara dengan 0.077831 kilowatt/(meter*K) (45 Btu(th) ft/(h*ft²*°F) setara dengan 0.077831 kW/(m*K)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸