Konversi kaki pound-force/jam ke desiwatt (ft lbf/h ke dW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • desiwatt [dW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • desiwatt [dW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Desiwatt (ft lbf/h ke dW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan desiwatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0037662 desiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Desiwatt (Simbol atau Singkatan: dW)

Desiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Desiwatt disingkat atau disimbolkan dengan dW. Nilai dari 1 desiwatt setara dengan 0.1 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 desiwatt setara dengan 265.52 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desiwatt sama dengan 0.1 watt

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megawatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrowatt

1 desiwatt sama dengan 100 miliwatt

1 desiwatt sama dengan 10 centiwatt

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekawatt

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigawatt

1 desiwatt sama dengan 0.0001341 tenaga kuda

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 tenaga kuda (metrik)

1 desiwatt sama dengan 0.000010194 tenaga kuda (boiler)

1 desiwatt sama dengan 0.00013405 tenaga kuda (elektrik)

1 desiwatt sama dengan 0.00013404 tenaga kuda (air)

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 pferdestarke

1 desiwatt sama dengan 0.34121 Btu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056869 Btu (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094782 Btu (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.34144 Btu (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056907 Btu (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094845 Btu (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 3.4121e-7 MBtu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.00034121 MBH

1 desiwatt sama dengan 0.000028435 ton

1 desiwatt sama dengan 0.085985 kilokalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0014331 kilokalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023885 kilokalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.086042 kilokalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.001434 kilokalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023901 kilokalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 85.985 kalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.4331 kalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023885 kalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 86.042 kalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.434 kalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023901 kalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 265.52 kaki pound-force/jam

1 desiwatt sama dengan 4.4254 kaki pound-force/menit

1 desiwatt sama dengan 0.073756 kaki pound-force/detik

1 desiwatt sama dengan 1,000,000 erg/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilovolt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 volt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 newton meter/detik

1 desiwatt sama dengan 0.1 joule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1 desijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 10 centijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100 milijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 360 joule/jam

1 desiwatt sama dengan 6 joule/menit

1 desiwatt sama dengan 0.36 kilojoule/jam

1 desiwatt sama dengan 0.006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Desiwatt (ft lbf/h ke dW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Desiwatt (ft lbf/h ke dW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) desiwatt (dW)
0.01 ft lbf/h 0.000037662 dW
0.1 ft lbf/h 0.00037662 dW
1 ft lbf/h 0.0037662 dW
2 ft lbf/h 0.0075323 dW
3 ft lbf/h 0.011298 dW
4 ft lbf/h 0.015065 dW
5 ft lbf/h 0.018831 dW
6 ft lbf/h 0.022597 dW
7 ft lbf/h 0.026363 dW
8 ft lbf/h 0.030129 dW
9 ft lbf/h 0.033895 dW
10 ft lbf/h 0.037662 dW
20 ft lbf/h 0.075323 dW
25 ft lbf/h 0.094154 dW
50 ft lbf/h 0.18831 dW
75 ft lbf/h 0.28246 dW
100 ft lbf/h 0.37662 dW
250 ft lbf/h 0.94154 dW
500 ft lbf/h 1.8831 dW
750 ft lbf/h 2.8246 dW
1,000 ft lbf/h 3.7662 dW
100,000 ft lbf/h 376.62 dW
1,000,000,000 ft lbf/h 3,766,200 dW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 3,766,200,000 dW

Tabel Konversi Desiwatt ke Kaki pound-force/jam (dW ke ft lbf/h)

desiwatt (dW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 dW 2.6552 ft lbf/h
0.1 dW 26.552 ft lbf/h
1 dW 265.52 ft lbf/h
2 dW 531.04 ft lbf/h
3 dW 796.57 ft lbf/h
4 dW 1,062.1 ft lbf/h
5 dW 1,327.6 ft lbf/h
6 dW 1,593.1 ft lbf/h
7 dW 1,858.7 ft lbf/h
8 dW 2,124.2 ft lbf/h
9 dW 2,389.7 ft lbf/h
10 dW 2,655.2 ft lbf/h
20 dW 5,310.4 ft lbf/h
25 dW 6,638.1 ft lbf/h
50 dW 13,276 ft lbf/h
75 dW 19,914 ft lbf/h
100 dW 26,552 ft lbf/h
250 dW 66,381 ft lbf/h
500 dW 132,760 ft lbf/h
750 dW 199,140 ft lbf/h
1,000 dW 265,520 ft lbf/h
100,000 dW 26,552,000 ft lbf/h
1,000,000,000 dW 265,520,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 dW 265,520,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Desiwatt (ft lbf/h ke dW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke desiwatt (37 ft lbf/h ke dW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0037662 desiwatt (1 ft lbf/h setara dengan 0.0037662 dW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0037662 desiwatt (dW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.13935 desiwatt (37 ft lbf/h setara dengan 0.13935 dW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸