Konversi Satuan Induktansi Lengkap

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • henry [H]
 • exahenry [EH]
 • petahenry [PH]
 • terahenry [TH]
 • gigahenry [GH]
 • megahenry [MH]
 • kilohenry [kH]
 • hektohenry [hH]
 • dekahenry [daH]
 • desihenry [dH]
 • centihenry [cH]
 • milihenry [mH]
 • mikrohenry [µH]
 • nanohenry [nH]
 • pikohenry [pH]
 • femtohenry [fH]
 • attohenry [aH]
 • weber/ampere [Wb/A]
 • abhenry [abH]
 • EMU of inductance [abH]
 • stathenry [statH]
 • ESU of inductance [statH]
Copy
_
Copy
 • henry [H]
 • exahenry [EH]
 • petahenry [PH]
 • terahenry [TH]
 • gigahenry [GH]
 • megahenry [MH]
 • kilohenry [kH]
 • hektohenry [hH]
 • dekahenry [daH]
 • desihenry [dH]
 • centihenry [cH]
 • milihenry [mH]
 • mikrohenry [µH]
 • nanohenry [nH]
 • pikohenry [pH]
 • femtohenry [fH]
 • attohenry [aH]
 • weber/ampere [Wb/A]
 • abhenry [abH]
 • EMU of inductance [abH]
 • stathenry [statH]
 • ESU of inductance [statH]

Satuan-satuan Induktansi Populer

Henry [H]

1 henry sama dengan 1e-18 exahenry

1 henry sama dengan 1e-15 petahenry

1 henry sama dengan 1e-12 terahenry

1 henry sama dengan 1e-9 gigahenry

1 henry sama dengan 0.000001 megahenry

1 henry sama dengan 0.001 kilohenry

1 henry sama dengan 0.01 hektohenry

1 henry sama dengan 0.1 dekahenry

Exahenry [EH]

1 exahenry sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 henry

1 exahenry sama dengan 1,000 petahenry

1 exahenry sama dengan 1,000,000 terahenry

1 exahenry sama dengan 1,000,000,000 gigahenry

1 exahenry sama dengan 1,000,000,000,000 megahenry

1 exahenry sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilohenry

1 exahenry sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektohenry

1 exahenry sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekahenry

Petahenry [PH]

1 petahenry sama dengan 1,000,000,000,000,000 henry

1 petahenry sama dengan 0.001 exahenry

1 petahenry sama dengan 1,000 terahenry

1 petahenry sama dengan 1,000,000 gigahenry

1 petahenry sama dengan 1,000,000,000 megahenry

1 petahenry sama dengan 1,000,000,000,000 kilohenry

1 petahenry sama dengan 10,000,000,000,000 hektohenry

1 petahenry sama dengan 100,000,000,000,000 dekahenry

Terahenry [TH]

1 terahenry sama dengan 1,000,000,000,000 henry

1 terahenry sama dengan 0.000001 exahenry

1 terahenry sama dengan 0.001 petahenry

1 terahenry sama dengan 1,000 gigahenry

1 terahenry sama dengan 1,000,000 megahenry

1 terahenry sama dengan 1,000,000,000 kilohenry

1 terahenry sama dengan 10,000,000,000 hektohenry

1 terahenry sama dengan 100,000,000,000 dekahenry

Gigahenry [GH]

1 gigahenry sama dengan 1,000,000,000 henry

1 gigahenry sama dengan 1e-9 exahenry

1 gigahenry sama dengan 0.000001 petahenry

1 gigahenry sama dengan 0.001 terahenry

1 gigahenry sama dengan 1,000 megahenry

1 gigahenry sama dengan 1,000,000 kilohenry

1 gigahenry sama dengan 10,000,000 hektohenry

1 gigahenry sama dengan 100,000,000 dekahenry

Megahenry [MH]

1 megahenry sama dengan 1,000,000 henry

1 megahenry sama dengan 1e-12 exahenry

1 megahenry sama dengan 1e-9 petahenry

1 megahenry sama dengan 0.000001 terahenry

1 megahenry sama dengan 0.001 gigahenry

1 megahenry sama dengan 1,000 kilohenry

1 megahenry sama dengan 10,000 hektohenry

1 megahenry sama dengan 100,000 dekahenry

Kilohenry [kH]

1 kilohenry sama dengan 1,000 henry

1 kilohenry sama dengan 1e-15 exahenry

1 kilohenry sama dengan 1e-12 petahenry

1 kilohenry sama dengan 1e-9 terahenry

1 kilohenry sama dengan 0.000001 gigahenry

1 kilohenry sama dengan 0.001 megahenry

1 kilohenry sama dengan 10 hektohenry

1 kilohenry sama dengan 100 dekahenry

Hektohenry [hH]

1 hektohenry sama dengan 100 henry

1 hektohenry sama dengan 1e-16 exahenry

1 hektohenry sama dengan 1e-13 petahenry

1 hektohenry sama dengan 1e-10 terahenry

1 hektohenry sama dengan 1e-7 gigahenry

1 hektohenry sama dengan 0.0001 megahenry

1 hektohenry sama dengan 0.1 kilohenry

1 hektohenry sama dengan 10 dekahenry

Dekahenry [daH]

1 dekahenry sama dengan 10 henry

1 dekahenry sama dengan 1e-17 exahenry

1 dekahenry sama dengan 1e-14 petahenry

1 dekahenry sama dengan 1e-11 terahenry

1 dekahenry sama dengan 1e-8 gigahenry

1 dekahenry sama dengan 0.00001 megahenry

1 dekahenry sama dengan 0.01 kilohenry

1 dekahenry sama dengan 0.1 hektohenry

▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸