Konversi kaki pound-force/jam ke hektowatt (ft lbf/h ke hW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • hektowatt [hW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • hektowatt [hW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Hektowatt (ft lbf/h ke hW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan hektowatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0000037662 hektowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Hektowatt (Simbol atau Singkatan: hW)

Hektowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Hektowatt disingkat atau disimbolkan dengan hW. Nilai dari 1 hektowatt setara dengan 100 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 hektowatt setara dengan 265520 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektowatt sama dengan 100 watt

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilowatt

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megawatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000 miliwatt

1 hektowatt sama dengan 10,000 centiwatt

1 hektowatt sama dengan 1,000 desiwatt

1 hektowatt sama dengan 10 dekawatt

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigawatt

1 hektowatt sama dengan 0.1341 tenaga kuda

1 hektowatt sama dengan 0.13596 tenaga kuda (metrik)

1 hektowatt sama dengan 0.010194 tenaga kuda (boiler)

1 hektowatt sama dengan 0.13405 tenaga kuda (elektrik)

1 hektowatt sama dengan 0.13404 tenaga kuda (air)

1 hektowatt sama dengan 0.13596 pferdestarke

1 hektowatt sama dengan 341.21 Btu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6869 Btu (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094782 Btu (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 341.44 Btu (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6907 Btu (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094845 Btu (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 0.00034121 MBtu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 0.34121 MBH

1 hektowatt sama dengan 0.028435 ton

1 hektowatt sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.4331 kilokalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023885 kilokalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86.042 kilokalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.434 kilokalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 85,985 kalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,433.1 kalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.885 kalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86,042 kalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,434 kalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.901 kalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 265,520 kaki pound-force/jam

1 hektowatt sama dengan 4,425.4 kaki pound-force/menit

1 hektowatt sama dengan 73.756 kaki pound-force/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000,000,000 erg/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilovolt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 volt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 newton meter/detik

1 hektowatt sama dengan 100 joule/detik

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1 hektojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10 dekajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000 desijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10,000 centijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000 milijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 360,000 joule/jam

1 hektowatt sama dengan 6,000 joule/menit

1 hektowatt sama dengan 360 kilojoule/jam

1 hektowatt sama dengan 6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Hektowatt (ft lbf/h ke hW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Hektowatt (ft lbf/h ke hW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) hektowatt (hW)
0.01 ft lbf/h 3.7662e-8 hW
0.1 ft lbf/h 3.7662e-7 hW
1 ft lbf/h 0.0000037662 hW
2 ft lbf/h 0.0000075323 hW
3 ft lbf/h 0.000011298 hW
4 ft lbf/h 0.000015065 hW
5 ft lbf/h 0.000018831 hW
6 ft lbf/h 0.000022597 hW
7 ft lbf/h 0.000026363 hW
8 ft lbf/h 0.000030129 hW
9 ft lbf/h 0.000033895 hW
10 ft lbf/h 0.000037662 hW
20 ft lbf/h 0.000075323 hW
25 ft lbf/h 0.000094154 hW
50 ft lbf/h 0.00018831 hW
75 ft lbf/h 0.00028246 hW
100 ft lbf/h 0.00037662 hW
250 ft lbf/h 0.00094154 hW
500 ft lbf/h 0.0018831 hW
750 ft lbf/h 0.0028246 hW
1,000 ft lbf/h 0.0037662 hW
100,000 ft lbf/h 0.37662 hW
1,000,000,000 ft lbf/h 3,766.2 hW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 3,766,200 hW

Tabel Konversi Hektowatt ke Kaki pound-force/jam (hW ke ft lbf/h)

hektowatt (hW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 hW 2,655.2 ft lbf/h
0.1 hW 26,552 ft lbf/h
1 hW 265,520 ft lbf/h
2 hW 531,040 ft lbf/h
3 hW 796,570 ft lbf/h
4 hW 1,062,100 ft lbf/h
5 hW 1,327,600 ft lbf/h
6 hW 1,593,100 ft lbf/h
7 hW 1,858,700 ft lbf/h
8 hW 2,124,200 ft lbf/h
9 hW 2,389,700 ft lbf/h
10 hW 2,655,200 ft lbf/h
20 hW 5,310,400 ft lbf/h
25 hW 6,638,100 ft lbf/h
50 hW 13,276,000 ft lbf/h
75 hW 19,914,000 ft lbf/h
100 hW 26,552,000 ft lbf/h
250 hW 66,381,000 ft lbf/h
500 hW 132,760,000 ft lbf/h
750 hW 199,140,000 ft lbf/h
1,000 hW 265,520,000 ft lbf/h
100,000 hW 26,552,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 hW 265,520,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 hW 265,520,000,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Hektowatt (ft lbf/h ke hW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke hektowatt (37 ft lbf/h ke hW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0000037662 hektowatt (1 ft lbf/h setara dengan 0.0000037662 hW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0000037662 hektowatt (hW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00013935 hektowatt (37 ft lbf/h setara dengan 0.00013935 hW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸