Konversi kaki pound-force/jam ke kilokalori (IT)/jam (ft lbf/h ke kcal/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/h ke kcal/h)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/jam, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Kilokalori (IT)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal/h)

Kilokalori (IT)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal/h. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 1.163 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 3088 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 watt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 miliwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015596 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00011856 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001559 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015589 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.9683 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066139 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.971 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066183 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001103 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0000039683 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0039683 MBH

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00033069 ton

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027796 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.667 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27778 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000.7 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.678 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27796 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3,088 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 51.467 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.85778 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11,630,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 volt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 joule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4,186.8 joule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 69.78 joule/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4.1868 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.06978 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/h ke kcal/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/h ke kcal/h)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kilokalori (IT)/jam (kcal/h)
0.01 ft lbf/h 0.0000032383 kcal/h
0.1 ft lbf/h 0.000032383 kcal/h
1 ft lbf/h 0.00032383 kcal/h
2 ft lbf/h 0.00064766 kcal/h
3 ft lbf/h 0.00097149 kcal/h
4 ft lbf/h 0.0012953 kcal/h
5 ft lbf/h 0.0016192 kcal/h
6 ft lbf/h 0.001943 kcal/h
7 ft lbf/h 0.0022668 kcal/h
8 ft lbf/h 0.0025907 kcal/h
9 ft lbf/h 0.0029145 kcal/h
10 ft lbf/h 0.0032383 kcal/h
20 ft lbf/h 0.0064766 kcal/h
25 ft lbf/h 0.0080958 kcal/h
50 ft lbf/h 0.016192 kcal/h
75 ft lbf/h 0.024287 kcal/h
100 ft lbf/h 0.032383 kcal/h
250 ft lbf/h 0.080958 kcal/h
500 ft lbf/h 0.16192 kcal/h
750 ft lbf/h 0.24287 kcal/h
1,000 ft lbf/h 0.32383 kcal/h
100,000 ft lbf/h 32.383 kcal/h
1,000,000,000 ft lbf/h 323,830 kcal/h
1,000,000,000,000 ft lbf/h 323,830,000 kcal/h

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/jam ke Kaki pound-force/jam (kcal/h ke ft lbf/h)

kilokalori (IT)/jam (kcal/h) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 kcal/h 30.88 ft lbf/h
0.1 kcal/h 308.8 ft lbf/h
1 kcal/h 3,088 ft lbf/h
2 kcal/h 6,176.1 ft lbf/h
3 kcal/h 9,264.1 ft lbf/h
4 kcal/h 12,352 ft lbf/h
5 kcal/h 15,440 ft lbf/h
6 kcal/h 18,528 ft lbf/h
7 kcal/h 21,616 ft lbf/h
8 kcal/h 24,704 ft lbf/h
9 kcal/h 27,792 ft lbf/h
10 kcal/h 30,880 ft lbf/h
20 kcal/h 61,761 ft lbf/h
25 kcal/h 77,201 ft lbf/h
50 kcal/h 154,400 ft lbf/h
75 kcal/h 231,600 ft lbf/h
100 kcal/h 308,800 ft lbf/h
250 kcal/h 772,010 ft lbf/h
500 kcal/h 1,544,000 ft lbf/h
750 kcal/h 2,316,000 ft lbf/h
1,000 kcal/h 3,088,000 ft lbf/h
100,000 kcal/h 308,800,000 ft lbf/h
1,000,000,000 kcal/h 3,088,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 kcal/h 3,088,000,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/h ke kcal/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke kilokalori (IT)/jam (37 ft lbf/h ke kcal/h).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam (1 ft lbf/h setara dengan 0.00032383 kcal/h).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam (kcal/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.011982 kilokalori (IT)/jam (37 ft lbf/h setara dengan 0.011982 kcal/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸