Konversi kaki pound-force/jam ke kilokalori (th)/jam (ft lbf/h ke kcal (th)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (th)/jam [kcal (th)/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (th)/jam [kcal (th)/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (th)/jam (ft lbf/h ke kcal (th)/h)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/jam, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Kilokalori (th)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/h)

Kilokalori (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/h. Nilai dari 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 1.1622 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kilokalori (th)/jam setara dengan 3086 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 watt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 megawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 mikrowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 miliwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 116.22 centiwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11.622 desiwatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.11622 dekawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.011622 hektowatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 gigawatt

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015586 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015802 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00011848 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015579 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015578 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0015802 pferdestarke

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3.9657 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.066094 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011016 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3.9683 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.066139 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000039656 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0039657 MBH

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00033047 ton

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00027759 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 999.33 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 16.656 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.27759 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 16.667 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.27778 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 3,086 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 51.433 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.85721 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11,622,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 volt ampere

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622 joule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.011622 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.11622 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 11.622 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 116.22 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 4,184 joule/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 69.733 joule/menit

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 4.184 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/jam sama dengan 0.069733 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (th)/jam (ft lbf/h ke kcal (th)/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (th)/jam (ft lbf/h ke kcal (th)/h)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h)
0.01 ft lbf/h 0.0000032405 kcal (th)/h
0.1 ft lbf/h 0.000032405 kcal (th)/h
1 ft lbf/h 0.00032405 kcal (th)/h
2 ft lbf/h 0.0006481 kcal (th)/h
3 ft lbf/h 0.00097214 kcal (th)/h
4 ft lbf/h 0.0012962 kcal (th)/h
5 ft lbf/h 0.0016202 kcal (th)/h
6 ft lbf/h 0.0019443 kcal (th)/h
7 ft lbf/h 0.0022683 kcal (th)/h
8 ft lbf/h 0.0025924 kcal (th)/h
9 ft lbf/h 0.0029164 kcal (th)/h
10 ft lbf/h 0.0032405 kcal (th)/h
20 ft lbf/h 0.006481 kcal (th)/h
25 ft lbf/h 0.0081012 kcal (th)/h
50 ft lbf/h 0.016202 kcal (th)/h
75 ft lbf/h 0.024304 kcal (th)/h
100 ft lbf/h 0.032405 kcal (th)/h
250 ft lbf/h 0.081012 kcal (th)/h
500 ft lbf/h 0.16202 kcal (th)/h
750 ft lbf/h 0.24304 kcal (th)/h
1,000 ft lbf/h 0.32405 kcal (th)/h
100,000 ft lbf/h 32.405 kcal (th)/h
1,000,000,000 ft lbf/h 324,050 kcal (th)/h
1,000,000,000,000 ft lbf/h 324,050,000 kcal (th)/h

Tabel Konversi Kilokalori (th)/jam ke Kaki pound-force/jam (kcal (th)/h ke ft lbf/h)

kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 kcal (th)/h 30.86 ft lbf/h
0.1 kcal (th)/h 308.6 ft lbf/h
1 kcal (th)/h 3,086 ft lbf/h
2 kcal (th)/h 6,171.9 ft lbf/h
3 kcal (th)/h 9,257.9 ft lbf/h
4 kcal (th)/h 12,344 ft lbf/h
5 kcal (th)/h 15,430 ft lbf/h
6 kcal (th)/h 18,516 ft lbf/h
7 kcal (th)/h 21,602 ft lbf/h
8 kcal (th)/h 24,688 ft lbf/h
9 kcal (th)/h 27,774 ft lbf/h
10 kcal (th)/h 30,860 ft lbf/h
20 kcal (th)/h 61,719 ft lbf/h
25 kcal (th)/h 77,149 ft lbf/h
50 kcal (th)/h 154,300 ft lbf/h
75 kcal (th)/h 231,450 ft lbf/h
100 kcal (th)/h 308,600 ft lbf/h
250 kcal (th)/h 771,490 ft lbf/h
500 kcal (th)/h 1,543,000 ft lbf/h
750 kcal (th)/h 2,314,500 ft lbf/h
1,000 kcal (th)/h 3,086,000 ft lbf/h
100,000 kcal (th)/h 308,600,000 ft lbf/h
1,000,000,000 kcal (th)/h 3,086,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 kcal (th)/h 3,086,000,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (th)/jam (ft lbf/h ke kcal (th)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke kilokalori (th)/jam (37 ft lbf/h ke kcal (th)/h).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam (1 ft lbf/h setara dengan 0.00032405 kcal (th)/h).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam (kcal (th)/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.01199 kilokalori (th)/jam (37 ft lbf/h setara dengan 0.01199 kcal (th)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸