Konversi kaki pound-force/jam ke kilowatt (ft lbf/h ke kW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilowatt [kW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kilowatt [kW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Kilowatt (ft lbf/h ke kW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kilowatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 3.7662e-7 kilowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Kilowatt (Simbol atau Singkatan: kW)

Kilowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilowatt disingkat atau disimbolkan dengan kW. Nilai dari 1 kilowatt setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kilowatt setara dengan 2655200 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilowatt sama dengan 1,000 watt

1 kilowatt sama dengan 0.001 megawatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilowatt sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilowatt sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilowatt sama dengan 100 dekawatt

1 kilowatt sama dengan 10 hektowatt

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilowatt sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilowatt sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilowatt sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilowatt sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilowatt sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilowatt sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilowatt sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 3.4121 MBH

1 kilowatt sama dengan 0.28435 ton

1 kilowatt sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilowatt sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilowatt sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilovolt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilowatt sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilowatt sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilowatt sama dengan 60 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilowatt (ft lbf/h ke kW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilowatt (ft lbf/h ke kW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kilowatt (kW)
0.01 ft lbf/h 3.7662e-9 kW
0.1 ft lbf/h 3.7662e-8 kW
1 ft lbf/h 3.7662e-7 kW
2 ft lbf/h 7.5323e-7 kW
3 ft lbf/h 0.0000011298 kW
4 ft lbf/h 0.0000015065 kW
5 ft lbf/h 0.0000018831 kW
6 ft lbf/h 0.0000022597 kW
7 ft lbf/h 0.0000026363 kW
8 ft lbf/h 0.0000030129 kW
9 ft lbf/h 0.0000033895 kW
10 ft lbf/h 0.0000037662 kW
20 ft lbf/h 0.0000075323 kW
25 ft lbf/h 0.0000094154 kW
50 ft lbf/h 0.000018831 kW
75 ft lbf/h 0.000028246 kW
100 ft lbf/h 0.000037662 kW
250 ft lbf/h 0.000094154 kW
500 ft lbf/h 0.00018831 kW
750 ft lbf/h 0.00028246 kW
1,000 ft lbf/h 0.00037662 kW
100,000 ft lbf/h 0.037662 kW
1,000,000,000 ft lbf/h 376.62 kW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 376,620 kW

Tabel Konversi Kilowatt ke Kaki pound-force/jam (kW ke ft lbf/h)

kilowatt (kW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 kW 26,552 ft lbf/h
0.1 kW 265,520 ft lbf/h
1 kW 2,655,200 ft lbf/h
2 kW 5,310,400 ft lbf/h
3 kW 7,965,700 ft lbf/h
4 kW 10,621,000 ft lbf/h
5 kW 13,276,000 ft lbf/h
6 kW 15,931,000 ft lbf/h
7 kW 18,587,000 ft lbf/h
8 kW 21,242,000 ft lbf/h
9 kW 23,897,000 ft lbf/h
10 kW 26,552,000 ft lbf/h
20 kW 53,104,000 ft lbf/h
25 kW 66,381,000 ft lbf/h
50 kW 132,760,000 ft lbf/h
75 kW 199,140,000 ft lbf/h
100 kW 265,520,000 ft lbf/h
250 kW 663,810,000 ft lbf/h
500 kW 1,327,600,000 ft lbf/h
750 kW 1,991,400,000 ft lbf/h
1,000 kW 2,655,200,000 ft lbf/h
100,000 kW 265,520,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 kW 2,655,200,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 kW 2,655,200,000,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilowatt (ft lbf/h ke kW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke kilowatt (37 ft lbf/h ke kW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 3.7662e-7 kilowatt (1 ft lbf/h setara dengan 3.7662e-7 kW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 3.7662e-7 kilowatt (kW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.000013935 kilowatt (37 ft lbf/h setara dengan 0.000013935 kW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸