Konversi kaki pound-force/jam ke megawatt (ft lbf/h ke MW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megawatt [MW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • megawatt [MW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Megawatt (ft lbf/h ke MW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan megawatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 3.7662e-10 megawatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Megawatt (Simbol atau Singkatan: MW)

Megawatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Megawatt disingkat atau disimbolkan dengan MW. Nilai dari 1 megawatt setara dengan 1000000 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 megawatt setara dengan 2655200000 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megawatt sama dengan 1,000,000 watt

1 megawatt sama dengan 1,000 kilowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000 mikrowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000 miliwatt

1 megawatt sama dengan 100,000,000 centiwatt

1 megawatt sama dengan 10,000,000 desiwatt

1 megawatt sama dengan 100,000 dekawatt

1 megawatt sama dengan 10,000 hektowatt

1 megawatt sama dengan 0.001 gigawatt

1 megawatt sama dengan 1,341 tenaga kuda

1 megawatt sama dengan 1,359.6 tenaga kuda (metrik)

1 megawatt sama dengan 101.94 tenaga kuda (boiler)

1 megawatt sama dengan 1,340.5 tenaga kuda (elektrik)

1 megawatt sama dengan 1,340.4 tenaga kuda (air)

1 megawatt sama dengan 1,359.6 pferdestarke

1 megawatt sama dengan 3,412,100 Btu (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 56,869 Btu (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 947.82 Btu (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 3,414,400 Btu (th)/jam

1 megawatt sama dengan 56,907 Btu (th)/menit

1 megawatt sama dengan 948.45 Btu (th)/detik

1 megawatt sama dengan 3.4121 MBtu (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 3,412.1 MBH

1 megawatt sama dengan 284.35 ton

1 megawatt sama dengan 859,850 kilokalori (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 14,331 kilokalori (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 238.85 kilokalori (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 860,420 kilokalori (th)/jam

1 megawatt sama dengan 14,340 kilokalori (th)/menit

1 megawatt sama dengan 239.01 kilokalori (th)/detik

1 megawatt sama dengan 859,850,000 kalori (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 14,331,000 kalori (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 238,850 kalori (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 860,420,000 kalori (th)/jam

1 megawatt sama dengan 14,340,000 kalori (th)/menit

1 megawatt sama dengan 239,010 kalori (th)/detik

1 megawatt sama dengan 2,655,200,000 kaki pound-force/jam

1 megawatt sama dengan 44,254,000 kaki pound-force/menit

1 megawatt sama dengan 737,560 kaki pound-force/detik

1 megawatt sama dengan 10,000,000,000,000 erg/detik

1 megawatt sama dengan 1,000 kilovolt ampere

1 megawatt sama dengan 1,000,000 volt ampere

1 megawatt sama dengan 1,000,000 newton meter/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000 joule/detik

1 megawatt sama dengan 0.001 gigajoule/detik

1 megawatt sama dengan 1 megajoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000 kilojoule/detik

1 megawatt sama dengan 10,000 hektojoule/detik

1 megawatt sama dengan 100,000 dekajoule/detik

1 megawatt sama dengan 10,000,000 desijoule/detik

1 megawatt sama dengan 100,000,000 centijoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000 milijoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000 mikrojoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 megawatt sama dengan 3,600,000,000 joule/jam

1 megawatt sama dengan 60,000,000 joule/menit

1 megawatt sama dengan 3,600,000 kilojoule/jam

1 megawatt sama dengan 60,000 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Megawatt (ft lbf/h ke MW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Megawatt (ft lbf/h ke MW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) megawatt (MW)
0.01 ft lbf/h 3.7662e-12 MW
0.1 ft lbf/h 3.7662e-11 MW
1 ft lbf/h 3.7662e-10 MW
2 ft lbf/h 7.5323e-10 MW
3 ft lbf/h 1.1298e-9 MW
4 ft lbf/h 1.5065e-9 MW
5 ft lbf/h 1.8831e-9 MW
6 ft lbf/h 2.2597e-9 MW
7 ft lbf/h 2.6363e-9 MW
8 ft lbf/h 3.0129e-9 MW
9 ft lbf/h 3.3895e-9 MW
10 ft lbf/h 3.7662e-9 MW
20 ft lbf/h 7.5323e-9 MW
25 ft lbf/h 9.4154e-9 MW
50 ft lbf/h 1.8831e-8 MW
75 ft lbf/h 2.8246e-8 MW
100 ft lbf/h 3.7662e-8 MW
250 ft lbf/h 9.4154e-8 MW
500 ft lbf/h 1.8831e-7 MW
750 ft lbf/h 2.8246e-7 MW
1,000 ft lbf/h 3.7662e-7 MW
100,000 ft lbf/h 0.000037662 MW
1,000,000,000 ft lbf/h 0.37662 MW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 376.62 MW

Tabel Konversi Megawatt ke Kaki pound-force/jam (MW ke ft lbf/h)

megawatt (MW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 MW 26,552,000 ft lbf/h
0.1 MW 265,520,000 ft lbf/h
1 MW 2,655,200,000 ft lbf/h
2 MW 5,310,400,000 ft lbf/h
3 MW 7,965,700,000 ft lbf/h
4 MW 10,621,000,000 ft lbf/h
5 MW 13,276,000,000 ft lbf/h
6 MW 15,931,000,000 ft lbf/h
7 MW 18,587,000,000 ft lbf/h
8 MW 21,242,000,000 ft lbf/h
9 MW 23,897,000,000 ft lbf/h
10 MW 26,552,000,000 ft lbf/h
20 MW 53,104,000,000 ft lbf/h
25 MW 66,381,000,000 ft lbf/h
50 MW 132,760,000,000 ft lbf/h
75 MW 199,140,000,000 ft lbf/h
100 MW 265,520,000,000 ft lbf/h
250 MW 663,810,000,000 ft lbf/h
500 MW 1,327,600,000,000 ft lbf/h
750 MW 1,991,400,000,000 ft lbf/h
1,000 MW 2,655,200,000,000 ft lbf/h
100,000 MW 265,520,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 MW 2,655,200,000,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 MW 2.6552e+21 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Megawatt (ft lbf/h ke MW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke megawatt (37 ft lbf/h ke MW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 3.7662e-10 megawatt (1 ft lbf/h setara dengan 3.7662e-10 MW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 3.7662e-10 megawatt (MW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 1.3935e-8 megawatt (37 ft lbf/h setara dengan 1.3935e-8 MW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸