Konversi kaki pound-force/jam ke pferdestarke (ft lbf/h ke ps)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • pferdestarke [ps]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • pferdestarke [ps]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Pferdestarke (ft lbf/h ke ps)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan pferdestarke, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 5.1206e-7 pferdestarke.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Pferdestarke (Simbol atau Singkatan: ps)

Pferdestarke adalah suatu satuan dari besaran daya. Pferdestarke disingkat atau disimbolkan dengan ps. Nilai dari 1 pferdestarke setara dengan 735.5 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 pferdestarke setara dengan 1952900 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pferdestarke sama dengan 735.5 watt

1 pferdestarke sama dengan 0.7355 kilowatt

1 pferdestarke sama dengan 0.0007355 megawatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000,000 pikowatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000 nanowatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000 mikrowatt

1 pferdestarke sama dengan 735,500 miliwatt

1 pferdestarke sama dengan 73,550 centiwatt

1 pferdestarke sama dengan 7,355 desiwatt

1 pferdestarke sama dengan 73.55 dekawatt

1 pferdestarke sama dengan 7.355 hektowatt

1 pferdestarke sama dengan 7.355e-7 gigawatt

1 pferdestarke sama dengan 0.98632 tenaga kuda

1 pferdestarke sama dengan 1 tenaga kuda (metrik)

1 pferdestarke sama dengan 0.074978 tenaga kuda (boiler)

1 pferdestarke sama dengan 0.98592 tenaga kuda (elektrik)

1 pferdestarke sama dengan 0.98587 tenaga kuda (air)

1 pferdestarke sama dengan 2,509.6 Btu (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 41.827 Btu (IT)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.69712 Btu (IT)/detik

1 pferdestarke sama dengan 2,511.3 Btu (th)/jam

1 pferdestarke sama dengan 41.855 Btu (th)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.69759 Btu (th)/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.0025096 MBtu (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 2.5096 MBH

1 pferdestarke sama dengan 0.20914 ton

1 pferdestarke sama dengan 632.42 kilokalori (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10.54 kilokalori (IT)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.17567 kilokalori (IT)/detik

1 pferdestarke sama dengan 632.84 kilokalori (th)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10.547 kilokalori (th)/menit

1 pferdestarke sama dengan 0.17579 kilokalori (th)/detik

1 pferdestarke sama dengan 632,420 kalori (IT)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10,540 kalori (IT)/menit

1 pferdestarke sama dengan 175.67 kalori (IT)/detik

1 pferdestarke sama dengan 632,840 kalori (th)/jam

1 pferdestarke sama dengan 10,547 kalori (th)/menit

1 pferdestarke sama dengan 175.79 kalori (th)/detik

1 pferdestarke sama dengan 1,952,900 kaki pound-force/jam

1 pferdestarke sama dengan 32,549 kaki pound-force/menit

1 pferdestarke sama dengan 542.48 kaki pound-force/detik

1 pferdestarke sama dengan 7,355,000,000 erg/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.7355 kilovolt ampere

1 pferdestarke sama dengan 735.5 volt ampere

1 pferdestarke sama dengan 735.5 newton meter/detik

1 pferdestarke sama dengan 735.5 joule/detik

1 pferdestarke sama dengan 7.355e-7 gigajoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.0007355 megajoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 0.7355 kilojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 7.355 hektojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 73.55 dekajoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 7,355 desijoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 73,550 centijoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500 milijoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000 mikrojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000 nanojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 735,500,000,000,000 pikojoule/detik

1 pferdestarke sama dengan 2,647,800 joule/jam

1 pferdestarke sama dengan 44,130 joule/menit

1 pferdestarke sama dengan 2,647.8 kilojoule/jam

1 pferdestarke sama dengan 44.13 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Pferdestarke (ft lbf/h ke ps):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Pferdestarke (ft lbf/h ke ps)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) pferdestarke (ps)
0.01 ft lbf/h 5.1206e-9 ps
0.1 ft lbf/h 5.1206e-8 ps
1 ft lbf/h 5.1206e-7 ps
2 ft lbf/h 0.0000010241 ps
3 ft lbf/h 0.0000015362 ps
4 ft lbf/h 0.0000020482 ps
5 ft lbf/h 0.0000025603 ps
6 ft lbf/h 0.0000030723 ps
7 ft lbf/h 0.0000035844 ps
8 ft lbf/h 0.0000040964 ps
9 ft lbf/h 0.0000046085 ps
10 ft lbf/h 0.0000051206 ps
20 ft lbf/h 0.000010241 ps
25 ft lbf/h 0.000012801 ps
50 ft lbf/h 0.000025603 ps
75 ft lbf/h 0.000038404 ps
100 ft lbf/h 0.000051206 ps
250 ft lbf/h 0.00012801 ps
500 ft lbf/h 0.00025603 ps
750 ft lbf/h 0.00038404 ps
1,000 ft lbf/h 0.00051206 ps
100,000 ft lbf/h 0.051206 ps
1,000,000,000 ft lbf/h 512.06 ps
1,000,000,000,000 ft lbf/h 512,060 ps

Tabel Konversi Pferdestarke ke Kaki pound-force/jam (ps ke ft lbf/h)

pferdestarke (ps) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 ps 19,529 ft lbf/h
0.1 ps 195,290 ft lbf/h
1 ps 1,952,900 ft lbf/h
2 ps 3,905,800 ft lbf/h
3 ps 5,858,700 ft lbf/h
4 ps 7,811,700 ft lbf/h
5 ps 9,764,600 ft lbf/h
6 ps 11,717,000 ft lbf/h
7 ps 13,670,000 ft lbf/h
8 ps 15,623,000 ft lbf/h
9 ps 17,576,000 ft lbf/h
10 ps 19,529,000 ft lbf/h
20 ps 39,058,000 ft lbf/h
25 ps 48,823,000 ft lbf/h
50 ps 97,646,000 ft lbf/h
75 ps 146,470,000 ft lbf/h
100 ps 195,290,000 ft lbf/h
250 ps 488,230,000 ft lbf/h
500 ps 976,460,000 ft lbf/h
750 ps 1,464,700,000 ft lbf/h
1,000 ps 1,952,900,000 ft lbf/h
100,000 ps 195,290,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 ps 1,952,900,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 ps 1,952,900,000,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Pferdestarke (ft lbf/h ke ps)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke pferdestarke (37 ft lbf/h ke ps).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 5.1206e-7 pferdestarke (1 ft lbf/h setara dengan 5.1206e-7 ps).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 5.1206e-7 pferdestarke (ps).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.000018946 pferdestarke (37 ft lbf/h setara dengan 0.000018946 ps).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸