Konversi kaki pound-force/menit ke Btu (th)/menit (ft lbf/m ke Btu (th)/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (th)/menit [Btu (th)/m]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • Btu (th)/menit [Btu (th)/m]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Btu (th)/menit (ft lbf/m ke Btu (th)/m)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/menit, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0012859 Btu (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Btu (th)/menit (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/m)

Btu (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/m. Nilai dari 1 Btu (th)/menit setara dengan 17.572 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 Btu (th)/menit setara dengan 777.65 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 watt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000017572 megawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000,000 pikowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000 nanowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000 mikrowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572 miliwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,757.2 centiwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 175.72 desiwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572 dekawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.17572 hektowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572e-8 gigawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023565 tenaga kuda

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023892 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0017914 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023556 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023554 tenaga kuda (air)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023892 pferdestarke

1 Btu (th)/menit sama dengan 59.96 Btu (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.99933 Btu (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.016656 Btu (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 60 Btu (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.016667 Btu (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000059959 MBtu (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.05996 MBH

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0049967 ton

1 Btu (th)/menit sama dengan 15.11 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.25183 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0041971 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15.12 kilokalori (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.252 kilokalori (th)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0041999 kilokalori (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15,110 kalori (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 251.83 kalori (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 4.1971 kalori (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15,120 kalori (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 252 kalori (th)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 4.1999 kalori (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 46,659 kaki pound-force/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 777.65 kaki pound-force/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 12.961 kaki pound-force/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 175,720,000 erg/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilovolt ampere

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 volt ampere

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 newton meter/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 joule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572e-8 gigajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000017572 megajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.17572 hektojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572 dekajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 175.72 desijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,757.2 centijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572 milijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000 mikrojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000 nanojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 63,261 joule/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,054.3 joule/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 63.261 kilojoule/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.0543 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Btu (th)/menit (ft lbf/m ke Btu (th)/m):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Btu (th)/menit (ft lbf/m ke Btu (th)/m)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) Btu (th)/menit (Btu (th)/m)
0.01 ft lbf/m 0.000012859 Btu (th)/m
0.1 ft lbf/m 0.00012859 Btu (th)/m
1 ft lbf/m 0.0012859 Btu (th)/m
2 ft lbf/m 0.0025719 Btu (th)/m
3 ft lbf/m 0.0038578 Btu (th)/m
4 ft lbf/m 0.0051437 Btu (th)/m
5 ft lbf/m 0.0064296 Btu (th)/m
6 ft lbf/m 0.0077156 Btu (th)/m
7 ft lbf/m 0.0090015 Btu (th)/m
8 ft lbf/m 0.010287 Btu (th)/m
9 ft lbf/m 0.011573 Btu (th)/m
10 ft lbf/m 0.012859 Btu (th)/m
20 ft lbf/m 0.025719 Btu (th)/m
25 ft lbf/m 0.032148 Btu (th)/m
50 ft lbf/m 0.064296 Btu (th)/m
75 ft lbf/m 0.096445 Btu (th)/m
100 ft lbf/m 0.12859 Btu (th)/m
250 ft lbf/m 0.32148 Btu (th)/m
500 ft lbf/m 0.64296 Btu (th)/m
750 ft lbf/m 0.96445 Btu (th)/m
1,000 ft lbf/m 1.2859 Btu (th)/m
100,000 ft lbf/m 128.59 Btu (th)/m
1,000,000,000 ft lbf/m 1,285,900 Btu (th)/m
1,000,000,000,000 ft lbf/m 1,285,900,000 Btu (th)/m

Tabel Konversi Btu (th)/menit ke Kaki pound-force/menit (Btu (th)/m ke ft lbf/m)

Btu (th)/menit (Btu (th)/m) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 Btu (th)/m 7.7765 ft lbf/m
0.1 Btu (th)/m 77.765 ft lbf/m
1 Btu (th)/m 777.65 ft lbf/m
2 Btu (th)/m 1,555.3 ft lbf/m
3 Btu (th)/m 2,332.9 ft lbf/m
4 Btu (th)/m 3,110.6 ft lbf/m
5 Btu (th)/m 3,888.2 ft lbf/m
6 Btu (th)/m 4,665.9 ft lbf/m
7 Btu (th)/m 5,443.5 ft lbf/m
8 Btu (th)/m 6,221.2 ft lbf/m
9 Btu (th)/m 6,998.8 ft lbf/m
10 Btu (th)/m 7,776.5 ft lbf/m
20 Btu (th)/m 15,553 ft lbf/m
25 Btu (th)/m 19,441 ft lbf/m
50 Btu (th)/m 38,882 ft lbf/m
75 Btu (th)/m 58,324 ft lbf/m
100 Btu (th)/m 77,765 ft lbf/m
250 Btu (th)/m 194,410 ft lbf/m
500 Btu (th)/m 388,820 ft lbf/m
750 Btu (th)/m 583,240 ft lbf/m
1,000 Btu (th)/m 777,650 ft lbf/m
100,000 Btu (th)/m 77,765,000 ft lbf/m
1,000,000,000 Btu (th)/m 777,650,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 Btu (th)/m 777,650,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Btu (th)/menit (ft lbf/m ke Btu (th)/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke Btu (th)/menit (37 ft lbf/m ke Btu (th)/m).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0012859 Btu (th)/menit (1 ft lbf/m setara dengan 0.0012859 Btu (th)/m).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0012859 Btu (th)/menit (Btu (th)/m).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.047579 Btu (th)/menit (37 ft lbf/m setara dengan 0.047579 Btu (th)/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸