Konversi kaki pound-force/detik ke Btu (th)/menit (ft lbf/s ke Btu (th)/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (th)/menit [Btu (th)/m]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • Btu (th)/menit [Btu (th)/m]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/menit (ft lbf/s ke Btu (th)/m)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/menit, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.077156 Btu (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Btu (th)/menit (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/m)

Btu (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/m. Nilai dari 1 Btu (th)/menit setara dengan 17.572 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 Btu (th)/menit setara dengan 12.961 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 watt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000017572 megawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000,000 pikowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000 nanowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000 mikrowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572 miliwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,757.2 centiwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 175.72 desiwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572 dekawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.17572 hektowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572e-8 gigawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023565 tenaga kuda

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023892 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0017914 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023556 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023554 tenaga kuda (air)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023892 pferdestarke

1 Btu (th)/menit sama dengan 59.96 Btu (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.99933 Btu (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.016656 Btu (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 60 Btu (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.016667 Btu (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000059959 MBtu (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.05996 MBH

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0049967 ton

1 Btu (th)/menit sama dengan 15.11 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.25183 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0041971 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15.12 kilokalori (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.252 kilokalori (th)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0041999 kilokalori (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15,110 kalori (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 251.83 kalori (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 4.1971 kalori (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15,120 kalori (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 252 kalori (th)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 4.1999 kalori (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 46,659 kaki pound-force/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 777.65 kaki pound-force/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 12.961 kaki pound-force/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 175,720,000 erg/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilovolt ampere

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 volt ampere

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 newton meter/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 joule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572e-8 gigajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000017572 megajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.17572 hektojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572 dekajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 175.72 desijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,757.2 centijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572 milijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000 mikrojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000 nanojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 63,261 joule/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,054.3 joule/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 63.261 kilojoule/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.0543 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/menit (ft lbf/s ke Btu (th)/m):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/menit (ft lbf/s ke Btu (th)/m)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) Btu (th)/menit (Btu (th)/m)
0.01 ft lbf/s 0.00077156 Btu (th)/m
0.1 ft lbf/s 0.0077156 Btu (th)/m
1 ft lbf/s 0.077156 Btu (th)/m
2 ft lbf/s 0.15431 Btu (th)/m
3 ft lbf/s 0.23147 Btu (th)/m
4 ft lbf/s 0.30862 Btu (th)/m
5 ft lbf/s 0.38578 Btu (th)/m
6 ft lbf/s 0.46293 Btu (th)/m
7 ft lbf/s 0.54009 Btu (th)/m
8 ft lbf/s 0.61725 Btu (th)/m
9 ft lbf/s 0.6944 Btu (th)/m
10 ft lbf/s 0.77156 Btu (th)/m
20 ft lbf/s 1.5431 Btu (th)/m
25 ft lbf/s 1.9289 Btu (th)/m
50 ft lbf/s 3.8578 Btu (th)/m
75 ft lbf/s 5.7867 Btu (th)/m
100 ft lbf/s 7.7156 Btu (th)/m
250 ft lbf/s 19.289 Btu (th)/m
500 ft lbf/s 38.578 Btu (th)/m
750 ft lbf/s 57.867 Btu (th)/m
1,000 ft lbf/s 77.156 Btu (th)/m
100,000 ft lbf/s 7,715.6 Btu (th)/m
1,000,000,000 ft lbf/s 77,156,000 Btu (th)/m
1,000,000,000,000 ft lbf/s 77,156,000,000 Btu (th)/m

Tabel Konversi Btu (th)/menit ke Kaki pound-force/detik (Btu (th)/m ke ft lbf/s)

Btu (th)/menit (Btu (th)/m) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 Btu (th)/m 0.12961 ft lbf/s
0.1 Btu (th)/m 1.2961 ft lbf/s
1 Btu (th)/m 12.961 ft lbf/s
2 Btu (th)/m 25.922 ft lbf/s
3 Btu (th)/m 38.882 ft lbf/s
4 Btu (th)/m 51.843 ft lbf/s
5 Btu (th)/m 64.804 ft lbf/s
6 Btu (th)/m 77.765 ft lbf/s
7 Btu (th)/m 90.726 ft lbf/s
8 Btu (th)/m 103.69 ft lbf/s
9 Btu (th)/m 116.65 ft lbf/s
10 Btu (th)/m 129.61 ft lbf/s
20 Btu (th)/m 259.22 ft lbf/s
25 Btu (th)/m 324.02 ft lbf/s
50 Btu (th)/m 648.04 ft lbf/s
75 Btu (th)/m 972.06 ft lbf/s
100 Btu (th)/m 1,296.1 ft lbf/s
250 Btu (th)/m 3,240.2 ft lbf/s
500 Btu (th)/m 6,480.4 ft lbf/s
750 Btu (th)/m 9,720.6 ft lbf/s
1,000 Btu (th)/m 12,961 ft lbf/s
100,000 Btu (th)/m 1,296,100 ft lbf/s
1,000,000,000 Btu (th)/m 12,961,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 Btu (th)/m 12,961,000,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/menit (ft lbf/s ke Btu (th)/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke Btu (th)/menit (37 ft lbf/s ke Btu (th)/m).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.077156 Btu (th)/menit (1 ft lbf/s setara dengan 0.077156 Btu (th)/m).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.077156 Btu (th)/menit (Btu (th)/m).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 2.8548 Btu (th)/menit (37 ft lbf/s setara dengan 2.8548 Btu (th)/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸