Konversi kaki pound-force/detik ke centiwatt (ft lbf/s ke cW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • centiwatt [cW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • centiwatt [cW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Centiwatt (ft lbf/s ke cW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan centiwatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 135.58 centiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Centiwatt (Simbol atau Singkatan: cW)

Centiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Centiwatt disingkat atau disimbolkan dengan cW. Nilai dari 1 centiwatt setara dengan 0.01 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 centiwatt setara dengan 0.0073756 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centiwatt sama dengan 0.01 watt

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilowatt

1 centiwatt sama dengan 1e-8 megawatt

1 centiwatt sama dengan 10,000,000,000 pikowatt

1 centiwatt sama dengan 10,000,000 nanowatt

1 centiwatt sama dengan 10,000 mikrowatt

1 centiwatt sama dengan 10 miliwatt

1 centiwatt sama dengan 0.1 desiwatt

1 centiwatt sama dengan 0.001 dekawatt

1 centiwatt sama dengan 0.0001 hektowatt

1 centiwatt sama dengan 1e-11 gigawatt

1 centiwatt sama dengan 0.00001341 tenaga kuda

1 centiwatt sama dengan 0.000013596 tenaga kuda (metrik)

1 centiwatt sama dengan 0.0000010194 tenaga kuda (boiler)

1 centiwatt sama dengan 0.000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 centiwatt sama dengan 0.000013404 tenaga kuda (air)

1 centiwatt sama dengan 0.000013596 pferdestarke

1 centiwatt sama dengan 0.034121 Btu (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00056869 Btu (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000094782 Btu (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 0.034144 Btu (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00056907 Btu (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000094845 Btu (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 3.4121e-8 MBtu (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.000034121 MBH

1 centiwatt sama dengan 0.0000028435 ton

1 centiwatt sama dengan 0.0085985 kilokalori (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00014331 kilokalori (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000023885 kilokalori (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 0.0086042 kilokalori (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.0001434 kilokalori (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000023901 kilokalori (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 8.5985 kalori (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.14331 kalori (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0023885 kalori (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 8.6042 kalori (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.1434 kalori (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0023901 kalori (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 26.552 kaki pound-force/jam

1 centiwatt sama dengan 0.44254 kaki pound-force/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0073756 kaki pound-force/detik

1 centiwatt sama dengan 100,000 erg/detik

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilovolt ampere

1 centiwatt sama dengan 0.01 volt ampere

1 centiwatt sama dengan 0.01 newton meter/detik

1 centiwatt sama dengan 0.01 joule/detik

1 centiwatt sama dengan 1e-11 gigajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 1e-8 megajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.0001 hektojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.001 dekajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.1 desijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 1 centijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10 milijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000 mikrojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000,000 nanojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000,000,000 pikojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 36 joule/jam

1 centiwatt sama dengan 0.6 joule/menit

1 centiwatt sama dengan 0.036 kilojoule/jam

1 centiwatt sama dengan 0.0006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Centiwatt (ft lbf/s ke cW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Centiwatt (ft lbf/s ke cW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) centiwatt (cW)
0.01 ft lbf/s 1.3558 cW
0.1 ft lbf/s 13.558 cW
1 ft lbf/s 135.58 cW
2 ft lbf/s 271.16 cW
3 ft lbf/s 406.75 cW
4 ft lbf/s 542.33 cW
5 ft lbf/s 677.91 cW
6 ft lbf/s 813.49 cW
7 ft lbf/s 949.07 cW
8 ft lbf/s 1,084.7 cW
9 ft lbf/s 1,220.2 cW
10 ft lbf/s 1,355.8 cW
20 ft lbf/s 2,711.6 cW
25 ft lbf/s 3,389.5 cW
50 ft lbf/s 6,779.1 cW
75 ft lbf/s 10,169 cW
100 ft lbf/s 13,558 cW
250 ft lbf/s 33,895 cW
500 ft lbf/s 67,791 cW
750 ft lbf/s 101,690 cW
1,000 ft lbf/s 135,580 cW
100,000 ft lbf/s 13,558,000 cW
1,000,000,000 ft lbf/s 135,580,000,000 cW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 135,580,000,000,000 cW

Tabel Konversi Centiwatt ke Kaki pound-force/detik (cW ke ft lbf/s)

centiwatt (cW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 cW 0.000073756 ft lbf/s
0.1 cW 0.00073756 ft lbf/s
1 cW 0.0073756 ft lbf/s
2 cW 0.014751 ft lbf/s
3 cW 0.022127 ft lbf/s
4 cW 0.029502 ft lbf/s
5 cW 0.036878 ft lbf/s
6 cW 0.044254 ft lbf/s
7 cW 0.051629 ft lbf/s
8 cW 0.059005 ft lbf/s
9 cW 0.066381 ft lbf/s
10 cW 0.073756 ft lbf/s
20 cW 0.14751 ft lbf/s
25 cW 0.18439 ft lbf/s
50 cW 0.36878 ft lbf/s
75 cW 0.55317 ft lbf/s
100 cW 0.73756 ft lbf/s
250 cW 1.8439 ft lbf/s
500 cW 3.6878 ft lbf/s
750 cW 5.5317 ft lbf/s
1,000 cW 7.3756 ft lbf/s
100,000 cW 737.56 ft lbf/s
1,000,000,000 cW 7,375,600 ft lbf/s
1,000,000,000,000 cW 7,375,600,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Centiwatt (ft lbf/s ke cW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke centiwatt (37 ft lbf/s ke cW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 135.58 centiwatt (1 ft lbf/s setara dengan 135.58 cW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 135.58 centiwatt (cW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 5016.5 centiwatt (37 ft lbf/s setara dengan 5016.5 cW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸