Konversi kaki pound-force/detik ke desiwatt (ft lbf/s ke dW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • desiwatt [dW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • desiwatt [dW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Desiwatt (ft lbf/s ke dW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan desiwatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 13.558 desiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Desiwatt (Simbol atau Singkatan: dW)

Desiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Desiwatt disingkat atau disimbolkan dengan dW. Nilai dari 1 desiwatt setara dengan 0.1 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 desiwatt setara dengan 0.073756 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desiwatt sama dengan 0.1 watt

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megawatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrowatt

1 desiwatt sama dengan 100 miliwatt

1 desiwatt sama dengan 10 centiwatt

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekawatt

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigawatt

1 desiwatt sama dengan 0.0001341 tenaga kuda

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 tenaga kuda (metrik)

1 desiwatt sama dengan 0.000010194 tenaga kuda (boiler)

1 desiwatt sama dengan 0.00013405 tenaga kuda (elektrik)

1 desiwatt sama dengan 0.00013404 tenaga kuda (air)

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 pferdestarke

1 desiwatt sama dengan 0.34121 Btu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056869 Btu (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094782 Btu (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.34144 Btu (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056907 Btu (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094845 Btu (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 3.4121e-7 MBtu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.00034121 MBH

1 desiwatt sama dengan 0.000028435 ton

1 desiwatt sama dengan 0.085985 kilokalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0014331 kilokalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023885 kilokalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.086042 kilokalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.001434 kilokalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023901 kilokalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 85.985 kalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.4331 kalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023885 kalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 86.042 kalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.434 kalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023901 kalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 265.52 kaki pound-force/jam

1 desiwatt sama dengan 4.4254 kaki pound-force/menit

1 desiwatt sama dengan 0.073756 kaki pound-force/detik

1 desiwatt sama dengan 1,000,000 erg/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilovolt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 volt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 newton meter/detik

1 desiwatt sama dengan 0.1 joule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1 desijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 10 centijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100 milijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 360 joule/jam

1 desiwatt sama dengan 6 joule/menit

1 desiwatt sama dengan 0.36 kilojoule/jam

1 desiwatt sama dengan 0.006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Desiwatt (ft lbf/s ke dW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Desiwatt (ft lbf/s ke dW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) desiwatt (dW)
0.01 ft lbf/s 0.13558 dW
0.1 ft lbf/s 1.3558 dW
1 ft lbf/s 13.558 dW
2 ft lbf/s 27.116 dW
3 ft lbf/s 40.675 dW
4 ft lbf/s 54.233 dW
5 ft lbf/s 67.791 dW
6 ft lbf/s 81.349 dW
7 ft lbf/s 94.907 dW
8 ft lbf/s 108.47 dW
9 ft lbf/s 122.02 dW
10 ft lbf/s 135.58 dW
20 ft lbf/s 271.16 dW
25 ft lbf/s 338.95 dW
50 ft lbf/s 677.91 dW
75 ft lbf/s 1,016.9 dW
100 ft lbf/s 1,355.8 dW
250 ft lbf/s 3,389.5 dW
500 ft lbf/s 6,779.1 dW
750 ft lbf/s 10,169 dW
1,000 ft lbf/s 13,558 dW
100,000 ft lbf/s 1,355,800 dW
1,000,000,000 ft lbf/s 13,558,000,000 dW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 13,558,000,000,000 dW

Tabel Konversi Desiwatt ke Kaki pound-force/detik (dW ke ft lbf/s)

desiwatt (dW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 dW 0.00073756 ft lbf/s
0.1 dW 0.0073756 ft lbf/s
1 dW 0.073756 ft lbf/s
2 dW 0.14751 ft lbf/s
3 dW 0.22127 ft lbf/s
4 dW 0.29502 ft lbf/s
5 dW 0.36878 ft lbf/s
6 dW 0.44254 ft lbf/s
7 dW 0.51629 ft lbf/s
8 dW 0.59005 ft lbf/s
9 dW 0.66381 ft lbf/s
10 dW 0.73756 ft lbf/s
20 dW 1.4751 ft lbf/s
25 dW 1.8439 ft lbf/s
50 dW 3.6878 ft lbf/s
75 dW 5.5317 ft lbf/s
100 dW 7.3756 ft lbf/s
250 dW 18.439 ft lbf/s
500 dW 36.878 ft lbf/s
750 dW 55.317 ft lbf/s
1,000 dW 73.756 ft lbf/s
100,000 dW 7,375.6 ft lbf/s
1,000,000,000 dW 73,756,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 dW 73,756,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Desiwatt (ft lbf/s ke dW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke desiwatt (37 ft lbf/s ke dW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 13.558 desiwatt (1 ft lbf/s setara dengan 13.558 dW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 13.558 desiwatt (dW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 501.65 desiwatt (37 ft lbf/s setara dengan 501.65 dW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸