Konversi kaki pound-force/detik ke dekawatt (ft lbf/s ke daW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dekawatt [daW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • dekawatt [daW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Dekawatt (ft lbf/s ke daW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan dekawatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.13558 dekawatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Dekawatt (Simbol atau Singkatan: daW)

Dekawatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Dekawatt disingkat atau disimbolkan dengan daW. Nilai dari 1 dekawatt setara dengan 10 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 dekawatt setara dengan 7.3756 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekawatt sama dengan 10 watt

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilowatt

1 dekawatt sama dengan 0.00001 megawatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000,000 pikowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000 nanowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000,000 mikrowatt

1 dekawatt sama dengan 10,000 miliwatt

1 dekawatt sama dengan 1,000 centiwatt

1 dekawatt sama dengan 100 desiwatt

1 dekawatt sama dengan 0.1 hektowatt

1 dekawatt sama dengan 1e-8 gigawatt

1 dekawatt sama dengan 0.01341 tenaga kuda

1 dekawatt sama dengan 0.013596 tenaga kuda (metrik)

1 dekawatt sama dengan 0.0010194 tenaga kuda (boiler)

1 dekawatt sama dengan 0.013405 tenaga kuda (elektrik)

1 dekawatt sama dengan 0.013404 tenaga kuda (air)

1 dekawatt sama dengan 0.013596 pferdestarke

1 dekawatt sama dengan 34.121 Btu (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.56869 Btu (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0094782 Btu (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 34.144 Btu (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.56907 Btu (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0094845 Btu (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 0.000034121 MBtu (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.034121 MBH

1 dekawatt sama dengan 0.0028435 ton

1 dekawatt sama dengan 8.5985 kilokalori (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.14331 kilokalori (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0023885 kilokalori (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 8.6042 kilokalori (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 0.1434 kilokalori (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 0.0023901 kilokalori (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 8,598.5 kalori (IT)/jam

1 dekawatt sama dengan 143.31 kalori (IT)/menit

1 dekawatt sama dengan 2.3885 kalori (IT)/detik

1 dekawatt sama dengan 8,604.2 kalori (th)/jam

1 dekawatt sama dengan 143.4 kalori (th)/menit

1 dekawatt sama dengan 2.3901 kalori (th)/detik

1 dekawatt sama dengan 26,552 kaki pound-force/jam

1 dekawatt sama dengan 442.54 kaki pound-force/menit

1 dekawatt sama dengan 7.3756 kaki pound-force/detik

1 dekawatt sama dengan 100,000,000 erg/detik

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilovolt ampere

1 dekawatt sama dengan 10 volt ampere

1 dekawatt sama dengan 10 newton meter/detik

1 dekawatt sama dengan 10 joule/detik

1 dekawatt sama dengan 1e-8 gigajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.00001 megajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.01 kilojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 0.1 hektojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 1 dekajoule/detik

1 dekawatt sama dengan 100 desijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 1,000 centijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000 milijoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000 mikrojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000 nanojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 10,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 dekawatt sama dengan 36,000 joule/jam

1 dekawatt sama dengan 600 joule/menit

1 dekawatt sama dengan 36 kilojoule/jam

1 dekawatt sama dengan 0.6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Dekawatt (ft lbf/s ke daW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Dekawatt (ft lbf/s ke daW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) dekawatt (daW)
0.01 ft lbf/s 0.0013558 daW
0.1 ft lbf/s 0.013558 daW
1 ft lbf/s 0.13558 daW
2 ft lbf/s 0.27116 daW
3 ft lbf/s 0.40675 daW
4 ft lbf/s 0.54233 daW
5 ft lbf/s 0.67791 daW
6 ft lbf/s 0.81349 daW
7 ft lbf/s 0.94907 daW
8 ft lbf/s 1.0847 daW
9 ft lbf/s 1.2202 daW
10 ft lbf/s 1.3558 daW
20 ft lbf/s 2.7116 daW
25 ft lbf/s 3.3895 daW
50 ft lbf/s 6.7791 daW
75 ft lbf/s 10.169 daW
100 ft lbf/s 13.558 daW
250 ft lbf/s 33.895 daW
500 ft lbf/s 67.791 daW
750 ft lbf/s 101.69 daW
1,000 ft lbf/s 135.58 daW
100,000 ft lbf/s 13,558 daW
1,000,000,000 ft lbf/s 135,580,000 daW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 135,580,000,000 daW

Tabel Konversi Dekawatt ke Kaki pound-force/detik (daW ke ft lbf/s)

dekawatt (daW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 daW 0.073756 ft lbf/s
0.1 daW 0.73756 ft lbf/s
1 daW 7.3756 ft lbf/s
2 daW 14.751 ft lbf/s
3 daW 22.127 ft lbf/s
4 daW 29.502 ft lbf/s
5 daW 36.878 ft lbf/s
6 daW 44.254 ft lbf/s
7 daW 51.629 ft lbf/s
8 daW 59.005 ft lbf/s
9 daW 66.381 ft lbf/s
10 daW 73.756 ft lbf/s
20 daW 147.51 ft lbf/s
25 daW 184.39 ft lbf/s
50 daW 368.78 ft lbf/s
75 daW 553.17 ft lbf/s
100 daW 737.56 ft lbf/s
250 daW 1,843.9 ft lbf/s
500 daW 3,687.8 ft lbf/s
750 daW 5,531.7 ft lbf/s
1,000 daW 7,375.6 ft lbf/s
100,000 daW 737,560 ft lbf/s
1,000,000,000 daW 7,375,600,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 daW 7,375,600,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Dekawatt (ft lbf/s ke daW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke dekawatt (37 ft lbf/s ke daW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.13558 dekawatt (1 ft lbf/s setara dengan 0.13558 daW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.13558 dekawatt (daW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 5.0165 dekawatt (37 ft lbf/s setara dengan 5.0165 daW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸