Konversi kaki pound-force/detik ke kaki pound-force/menit (ft lbf/s ke ft lbf/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Kaki pound-force/menit (ft lbf/s ke ft lbf/m)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 60 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.016667 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Kaki pound-force/menit (ft lbf/s ke ft lbf/m):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Kaki pound-force/menit (ft lbf/s ke ft lbf/m)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 ft lbf/s 0.6 ft lbf/m
0.1 ft lbf/s 6 ft lbf/m
1 ft lbf/s 60 ft lbf/m
2 ft lbf/s 120 ft lbf/m
3 ft lbf/s 180 ft lbf/m
4 ft lbf/s 240 ft lbf/m
5 ft lbf/s 300 ft lbf/m
6 ft lbf/s 360 ft lbf/m
7 ft lbf/s 420 ft lbf/m
8 ft lbf/s 480 ft lbf/m
9 ft lbf/s 540 ft lbf/m
10 ft lbf/s 600 ft lbf/m
20 ft lbf/s 1,200 ft lbf/m
25 ft lbf/s 1,500 ft lbf/m
50 ft lbf/s 3,000 ft lbf/m
75 ft lbf/s 4,500 ft lbf/m
100 ft lbf/s 6,000 ft lbf/m
250 ft lbf/s 15,000 ft lbf/m
500 ft lbf/s 30,000 ft lbf/m
750 ft lbf/s 45,000 ft lbf/m
1,000 ft lbf/s 60,000 ft lbf/m
100,000 ft lbf/s 6,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000 ft lbf/s 60,000,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 ft lbf/s 60,000,000,000,000 ft lbf/m

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Kaki pound-force/detik (ft lbf/m ke ft lbf/s)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 ft lbf/m 0.00016667 ft lbf/s
0.1 ft lbf/m 0.0016667 ft lbf/s
1 ft lbf/m 0.016667 ft lbf/s
2 ft lbf/m 0.033333 ft lbf/s
3 ft lbf/m 0.05 ft lbf/s
4 ft lbf/m 0.066667 ft lbf/s
5 ft lbf/m 0.083333 ft lbf/s
6 ft lbf/m 0.1 ft lbf/s
7 ft lbf/m 0.11667 ft lbf/s
8 ft lbf/m 0.13333 ft lbf/s
9 ft lbf/m 0.15 ft lbf/s
10 ft lbf/m 0.16667 ft lbf/s
20 ft lbf/m 0.33333 ft lbf/s
25 ft lbf/m 0.41667 ft lbf/s
50 ft lbf/m 0.83333 ft lbf/s
75 ft lbf/m 1.25 ft lbf/s
100 ft lbf/m 1.6667 ft lbf/s
250 ft lbf/m 4.1667 ft lbf/s
500 ft lbf/m 8.3333 ft lbf/s
750 ft lbf/m 12.5 ft lbf/s
1,000 ft lbf/m 16.667 ft lbf/s
100,000 ft lbf/m 1,666.7 ft lbf/s
1,000,000,000 ft lbf/m 16,667,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 ft lbf/m 16,667,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Kaki pound-force/menit (ft lbf/s ke ft lbf/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke kaki pound-force/menit (37 ft lbf/s ke ft lbf/m).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 60 kaki pound-force/menit (1 ft lbf/s setara dengan 60 ft lbf/m).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 60 kaki pound-force/menit (ft lbf/m).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 2220 kaki pound-force/menit (37 ft lbf/s setara dengan 2220 ft lbf/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸