Konversi kaki pound-force/detik ke kilowatt (ft lbf/s ke kW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilowatt [kW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • kilowatt [kW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Kilowatt (ft lbf/s ke kW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan kilowatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.0013558 kilowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Kilowatt (Simbol atau Singkatan: kW)

Kilowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilowatt disingkat atau disimbolkan dengan kW. Nilai dari 1 kilowatt setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 kilowatt setara dengan 737.56 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilowatt sama dengan 1,000 watt

1 kilowatt sama dengan 0.001 megawatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilowatt sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilowatt sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilowatt sama dengan 100 dekawatt

1 kilowatt sama dengan 10 hektowatt

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilowatt sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilowatt sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilowatt sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilowatt sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilowatt sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilowatt sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilowatt sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 3.4121 MBH

1 kilowatt sama dengan 0.28435 ton

1 kilowatt sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilowatt sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilowatt sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilovolt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilowatt sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilowatt sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilowatt sama dengan 60 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Kilowatt (ft lbf/s ke kW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Kilowatt (ft lbf/s ke kW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) kilowatt (kW)
0.01 ft lbf/s 0.000013558 kW
0.1 ft lbf/s 0.00013558 kW
1 ft lbf/s 0.0013558 kW
2 ft lbf/s 0.0027116 kW
3 ft lbf/s 0.0040675 kW
4 ft lbf/s 0.0054233 kW
5 ft lbf/s 0.0067791 kW
6 ft lbf/s 0.0081349 kW
7 ft lbf/s 0.0094907 kW
8 ft lbf/s 0.010847 kW
9 ft lbf/s 0.012202 kW
10 ft lbf/s 0.013558 kW
20 ft lbf/s 0.027116 kW
25 ft lbf/s 0.033895 kW
50 ft lbf/s 0.067791 kW
75 ft lbf/s 0.10169 kW
100 ft lbf/s 0.13558 kW
250 ft lbf/s 0.33895 kW
500 ft lbf/s 0.67791 kW
750 ft lbf/s 1.0169 kW
1,000 ft lbf/s 1.3558 kW
100,000 ft lbf/s 135.58 kW
1,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800 kW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800,000 kW

Tabel Konversi Kilowatt ke Kaki pound-force/detik (kW ke ft lbf/s)

kilowatt (kW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 kW 7.3756 ft lbf/s
0.1 kW 73.756 ft lbf/s
1 kW 737.56 ft lbf/s
2 kW 1,475.1 ft lbf/s
3 kW 2,212.7 ft lbf/s
4 kW 2,950.2 ft lbf/s
5 kW 3,687.8 ft lbf/s
6 kW 4,425.4 ft lbf/s
7 kW 5,162.9 ft lbf/s
8 kW 5,900.5 ft lbf/s
9 kW 6,638.1 ft lbf/s
10 kW 7,375.6 ft lbf/s
20 kW 14,751 ft lbf/s
25 kW 18,439 ft lbf/s
50 kW 36,878 ft lbf/s
75 kW 55,317 ft lbf/s
100 kW 73,756 ft lbf/s
250 kW 184,390 ft lbf/s
500 kW 368,780 ft lbf/s
750 kW 553,170 ft lbf/s
1,000 kW 737,560 ft lbf/s
100,000 kW 73,756,000 ft lbf/s
1,000,000,000 kW 737,560,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 kW 737,560,000,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Kilowatt (ft lbf/s ke kW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke kilowatt (37 ft lbf/s ke kW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.0013558 kilowatt (1 ft lbf/s setara dengan 0.0013558 kW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0013558 kilowatt (kW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 0.050165 kilowatt (37 ft lbf/s setara dengan 0.050165 kW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸