Konversi kaki pound-force/detik ke megawatt (ft lbf/s ke MW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megawatt [MW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • megawatt [MW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Megawatt (ft lbf/s ke MW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan megawatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.0000013558 megawatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Megawatt (Simbol atau Singkatan: MW)

Megawatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Megawatt disingkat atau disimbolkan dengan MW. Nilai dari 1 megawatt setara dengan 1000000 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 megawatt setara dengan 737560 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megawatt sama dengan 1,000,000 watt

1 megawatt sama dengan 1,000 kilowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000 mikrowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000 miliwatt

1 megawatt sama dengan 100,000,000 centiwatt

1 megawatt sama dengan 10,000,000 desiwatt

1 megawatt sama dengan 100,000 dekawatt

1 megawatt sama dengan 10,000 hektowatt

1 megawatt sama dengan 0.001 gigawatt

1 megawatt sama dengan 1,341 tenaga kuda

1 megawatt sama dengan 1,359.6 tenaga kuda (metrik)

1 megawatt sama dengan 101.94 tenaga kuda (boiler)

1 megawatt sama dengan 1,340.5 tenaga kuda (elektrik)

1 megawatt sama dengan 1,340.4 tenaga kuda (air)

1 megawatt sama dengan 1,359.6 pferdestarke

1 megawatt sama dengan 3,412,100 Btu (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 56,869 Btu (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 947.82 Btu (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 3,414,400 Btu (th)/jam

1 megawatt sama dengan 56,907 Btu (th)/menit

1 megawatt sama dengan 948.45 Btu (th)/detik

1 megawatt sama dengan 3.4121 MBtu (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 3,412.1 MBH

1 megawatt sama dengan 284.35 ton

1 megawatt sama dengan 859,850 kilokalori (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 14,331 kilokalori (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 238.85 kilokalori (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 860,420 kilokalori (th)/jam

1 megawatt sama dengan 14,340 kilokalori (th)/menit

1 megawatt sama dengan 239.01 kilokalori (th)/detik

1 megawatt sama dengan 859,850,000 kalori (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 14,331,000 kalori (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 238,850 kalori (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 860,420,000 kalori (th)/jam

1 megawatt sama dengan 14,340,000 kalori (th)/menit

1 megawatt sama dengan 239,010 kalori (th)/detik

1 megawatt sama dengan 2,655,200,000 kaki pound-force/jam

1 megawatt sama dengan 44,254,000 kaki pound-force/menit

1 megawatt sama dengan 737,560 kaki pound-force/detik

1 megawatt sama dengan 10,000,000,000,000 erg/detik

1 megawatt sama dengan 1,000 kilovolt ampere

1 megawatt sama dengan 1,000,000 volt ampere

1 megawatt sama dengan 1,000,000 newton meter/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000 joule/detik

1 megawatt sama dengan 0.001 gigajoule/detik

1 megawatt sama dengan 1 megajoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000 kilojoule/detik

1 megawatt sama dengan 10,000 hektojoule/detik

1 megawatt sama dengan 100,000 dekajoule/detik

1 megawatt sama dengan 10,000,000 desijoule/detik

1 megawatt sama dengan 100,000,000 centijoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000 milijoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000 mikrojoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 megawatt sama dengan 3,600,000,000 joule/jam

1 megawatt sama dengan 60,000,000 joule/menit

1 megawatt sama dengan 3,600,000 kilojoule/jam

1 megawatt sama dengan 60,000 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Megawatt (ft lbf/s ke MW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Megawatt (ft lbf/s ke MW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) megawatt (MW)
0.01 ft lbf/s 1.3558e-8 MW
0.1 ft lbf/s 1.3558e-7 MW
1 ft lbf/s 0.0000013558 MW
2 ft lbf/s 0.0000027116 MW
3 ft lbf/s 0.0000040675 MW
4 ft lbf/s 0.0000054233 MW
5 ft lbf/s 0.0000067791 MW
6 ft lbf/s 0.0000081349 MW
7 ft lbf/s 0.0000094907 MW
8 ft lbf/s 0.000010847 MW
9 ft lbf/s 0.000012202 MW
10 ft lbf/s 0.000013558 MW
20 ft lbf/s 0.000027116 MW
25 ft lbf/s 0.000033895 MW
50 ft lbf/s 0.000067791 MW
75 ft lbf/s 0.00010169 MW
100 ft lbf/s 0.00013558 MW
250 ft lbf/s 0.00033895 MW
500 ft lbf/s 0.00067791 MW
750 ft lbf/s 0.0010169 MW
1,000 ft lbf/s 0.0013558 MW
100,000 ft lbf/s 0.13558 MW
1,000,000,000 ft lbf/s 1,355.8 MW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800 MW

Tabel Konversi Megawatt ke Kaki pound-force/detik (MW ke ft lbf/s)

megawatt (MW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 MW 7,375.6 ft lbf/s
0.1 MW 73,756 ft lbf/s
1 MW 737,560 ft lbf/s
2 MW 1,475,100 ft lbf/s
3 MW 2,212,700 ft lbf/s
4 MW 2,950,200 ft lbf/s
5 MW 3,687,800 ft lbf/s
6 MW 4,425,400 ft lbf/s
7 MW 5,162,900 ft lbf/s
8 MW 5,900,500 ft lbf/s
9 MW 6,638,100 ft lbf/s
10 MW 7,375,600 ft lbf/s
20 MW 14,751,000 ft lbf/s
25 MW 18,439,000 ft lbf/s
50 MW 36,878,000 ft lbf/s
75 MW 55,317,000 ft lbf/s
100 MW 73,756,000 ft lbf/s
250 MW 184,390,000 ft lbf/s
500 MW 368,780,000 ft lbf/s
750 MW 553,170,000 ft lbf/s
1,000 MW 737,560,000 ft lbf/s
100,000 MW 73,756,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000 MW 737,560,000,000,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 MW 737,560,000,000,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Megawatt (ft lbf/s ke MW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke megawatt (37 ft lbf/s ke MW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 0.0000013558 megawatt (1 ft lbf/s setara dengan 0.0000013558 MW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0000013558 megawatt (MW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 0.000050165 megawatt (37 ft lbf/s setara dengan 0.000050165 MW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸