Konversi kaki pound-force/detik ke mikrowatt (ft lbf/s ke µW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • mikrowatt [µW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • mikrowatt [µW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Mikrowatt (ft lbf/s ke µW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan mikrowatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1355800 mikrowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Mikrowatt (Simbol atau Singkatan: µW)

Mikrowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Mikrowatt disingkat atau disimbolkan dengan µW. Nilai dari 1 mikrowatt setara dengan 0.000001 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 mikrowatt setara dengan 7.3756e-7 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 watt

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megawatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikowatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanowatt

1 mikrowatt sama dengan 0.001 miliwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centiwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desiwatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekawatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigawatt

1 mikrowatt sama dengan 1.341e-9 tenaga kuda

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 tenaga kuda (metrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.0194e-10 tenaga kuda (boiler)

1 mikrowatt sama dengan 1.3405e-9 tenaga kuda (elektrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.3404e-9 tenaga kuda (air)

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 pferdestarke

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034121 Btu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6869e-8 Btu (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4782e-10 Btu (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034144 Btu (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6907e-8 Btu (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4845e-10 Btu (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-12 MBtu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-9 MBH

1 mikrowatt sama dengan 2.8435e-10 ton

1 mikrowatt sama dengan 8.5985e-7 kilokalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.4331e-8 kilokalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-10 kilokalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 8.6042e-7 kilokalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.434e-8 kilokalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-10 kilokalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00085985 kalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000014331 kalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-7 kalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00086042 kalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00001434 kalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-7 kalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0026552 kaki pound-force/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000044254 kaki pound-force/menit

1 mikrowatt sama dengan 7.3756e-7 kaki pound-force/detik

1 mikrowatt sama dengan 10 erg/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilovolt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 volt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 newton meter/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 joule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.001 milijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1 mikrojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0036 joule/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00006 joule/menit

1 mikrowatt sama dengan 0.0000036 kilojoule/jam

1 mikrowatt sama dengan 6e-8 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Mikrowatt (ft lbf/s ke µW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Mikrowatt (ft lbf/s ke µW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) mikrowatt (µW)
0.01 ft lbf/s 13,558 µW
0.1 ft lbf/s 135,580 µW
1 ft lbf/s 1,355,800 µW
2 ft lbf/s 2,711,600 µW
3 ft lbf/s 4,067,500 µW
4 ft lbf/s 5,423,300 µW
5 ft lbf/s 6,779,100 µW
6 ft lbf/s 8,134,900 µW
7 ft lbf/s 9,490,700 µW
8 ft lbf/s 10,847,000 µW
9 ft lbf/s 12,202,000 µW
10 ft lbf/s 13,558,000 µW
20 ft lbf/s 27,116,000 µW
25 ft lbf/s 33,895,000 µW
50 ft lbf/s 67,791,000 µW
75 ft lbf/s 101,690,000 µW
100 ft lbf/s 135,580,000 µW
250 ft lbf/s 338,950,000 µW
500 ft lbf/s 677,910,000 µW
750 ft lbf/s 1,016,900,000 µW
1,000 ft lbf/s 1,355,800,000 µW
100,000 ft lbf/s 135,580,000,000 µW
1,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800,000,000,000 µW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800,000,000,000,000 µW

Tabel Konversi Mikrowatt ke Kaki pound-force/detik (µW ke ft lbf/s)

mikrowatt (µW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 µW 7.3756e-9 ft lbf/s
0.1 µW 7.3756e-8 ft lbf/s
1 µW 7.3756e-7 ft lbf/s
2 µW 0.0000014751 ft lbf/s
3 µW 0.0000022127 ft lbf/s
4 µW 0.0000029502 ft lbf/s
5 µW 0.0000036878 ft lbf/s
6 µW 0.0000044254 ft lbf/s
7 µW 0.0000051629 ft lbf/s
8 µW 0.0000059005 ft lbf/s
9 µW 0.0000066381 ft lbf/s
10 µW 0.0000073756 ft lbf/s
20 µW 0.000014751 ft lbf/s
25 µW 0.000018439 ft lbf/s
50 µW 0.000036878 ft lbf/s
75 µW 0.000055317 ft lbf/s
100 µW 0.000073756 ft lbf/s
250 µW 0.00018439 ft lbf/s
500 µW 0.00036878 ft lbf/s
750 µW 0.00055317 ft lbf/s
1,000 µW 0.00073756 ft lbf/s
100,000 µW 0.073756 ft lbf/s
1,000,000,000 µW 737.56 ft lbf/s
1,000,000,000,000 µW 737,560 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Mikrowatt (ft lbf/s ke µW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke mikrowatt (37 ft lbf/s ke µW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1355800 mikrowatt (1 ft lbf/s setara dengan 1355800 µW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 1355800 mikrowatt (µW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 50165000 mikrowatt (37 ft lbf/s setara dengan 50165000 µW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸